สถาปัตยกรรมไทย

Thai Architecture

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจรูปแบบ ประโยชน์ใช้สอย และงานประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณีจาก ศาสนสถานภาคต่างๆ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝีกหัดค้นคว้า เรียนรู้และวิเคราะห์สถาปัตยกรรมไทยที่เกิดขึ้นจากค่านิยมทางวัฒนธรรมแบบแผนประเพณี คติความเชื่อ วัสดุก่อสร้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อม
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความซาบซึ้งและสำนึกในคุณค่าของงานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า
4. เพื่อให้นักศึกษาฝึกหัดเขียนแบบและทำหุ่นจำลองงานสถาปัตยกรรมไทย
1. พัฒนา/ปรับปรุงเนื้อหาและการแบ่งหน่วยให้เหมาะสม
2. เตรียมการเพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณีประเภทอาคารทางศาสนาและอาคารที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ ในล้านนาและภาคต่างๆ ของไทยด้านลักษณะพื้นฐาน ความหมาย คติการสร้าง รูปแบบ วัสดุ โครงสร้าง และเทคนิคการก่อสร้าง มีทัศนศึกษา
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เฉพาะรายที่ต้องการ
1.1.1. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.2.1. สอดแทรกระหว่างการเรียนการสอนทุกครั้ง
1.2.2. ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน แสดงความคิดเห็นเรื่องความมีวินัย  ตรงต่อเวลา
1.2.3. มอบหมายงานให้รับผิดชอบเป็นกลุ่มให้ช่วยเหลือกัน
1.3.1. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน และการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
2.1.1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา มีทักษะในการนำความรู้ ไปบูรณาการนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ได้ผลสูงสุด
2.2.1. การบรรยายประกอบสื่อผสม
2.2.2. การอภิปราย
2.2.3. การนำเสนอรายงานการค้นคว้า
2.3.1. ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
2.3.2. ประเมินจากรายงานบุคคลและรายงานกลุ่ม
2.3.3. การแสดงความคิดเห็นและการอภิปรายในห้องเรียน
มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1. การบรรยายประกอบสื่อผสม
3.2.2. การมอบหมายงานกลุ่มและนำเสนอแนวคิดวิเคราะห์
3.2.3. การสะท้อนแนวคิดทางปรัชญาจากการอภิปรายกลุ่ม
3.3.1. ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
3.3.2. ประเมินจากรายงานบุคคลและรายงานกลุ่ม
3.3.3. การแสดงความคิดเห็นและการอภิปรายในห้องเรียน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรม จริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 42022308 สถาปัตยกรรมไทย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติการเขียนแบบ ทุกสัปดาห์ 45%
2 ความรู้ การสอบกลางภาค/ปลายภาค - 45%
3 ทักษะทางปัญญา การเข้าชั้นเรียน การเอาใจใส่ต่อการเรียน ทุกสัปดาห์ 10%
เวบไซด์รายวิชา http://suebpong.rmutl.ac.th
-
1. ผศ.ดร.ธาดา สุทธิธรรม, สถาปัตยกรรมไทย, ขอนแก่น, พ.ศ.2541.
2. ศ.เฉลิม รัตนทัศนีย์, วิวัฒนาการศิลป สถาปัตยกรรมไทยพุทธศาสนา, กรุงเทพฯ, พ.ศ.2539.
3. สมหมาย เปรมจิตต์และคณะ, พระเจดีย์ในล้านนา, เชียงใหม่, พ.ศ.2546 (พิมพ์ครั้งที่ 2)
4. ศ.โชติ กัลยาณมิตร, พจนานุกรม สถาปัตยกรรมและศิลปเกี่ยวเนื่อง, กรุงเทพฯ, พ.ศ.2548(พิมพ์ครั้งที่ 2)
5. ผศ.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, วิหารล้านนา, กรุงเทพฯ, พ.ศ.2544.
6. รศ.สุรพล ดำริห์กุล, แผ่นดินล้านนา, กรุงเทพฯ, 2539.
7. รศ.สมคิด จิระทัศนกุล, คติ สัญลักษณ์และความหมายของซุ้มประตู-หน้าต่างไทย,
กรุงเทพฯ, พ.ศ.2546.
8. กรมศิลปากร, จอมเจดีย์, กรุงเทพฯ, พ.ศ.2543.
9. รศ.สมคิด จิระทัศนกุล, วัด: พุทธศาสนาสถาปัตยกรรมไทย, กรุงเทพฯ, พ.ศ.2543.
10. นารถ โพธิประสาท, สถาปัตยกรรมในประเทศไทย, กรุงเทพฯ, พ.ศ.2542.
11. รศ.เสนอ นิลเดช, ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย, กรุงเทพฯ, พ.ศ.2537.
12. ผศ.สามารถ สิริเวชพันธ์, สถาปัตยกรรมล้านนา, เชียงใหม่, พ.ศ.2548.
13. ผศ.สามารถ สิริเวชพันธ์, เอกสารประกอบการสอนวิชาสถาปัตยกรรมไทย 2, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ, พ.ศ.2527.
14. รศ.ฤทัย ใจจงรัก, สัดส่วนในงานสถาปัตยกรรมไทย, กรุงเทพฯ, พ.ศ.2544.
15. Nithi Sthapitanonda, Brian Mertens, Architecture of Thailand, Bangkok, 2005.
สอบถามความคิดเห็นนักศึกษาในสัปดาห์สุดท้ายก่อนการสอบกลางและปลายภาคเรียน แบบประเมินผลให้นักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นการสอนในสัปดาห์สุดท้ายก่อนการสอบกลางและปลายภาคเรียน
จัดประชุมคณาจารย์ระดมความคิดเห็นเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ผลการเรียนของนักศึกษา
ใช้ผลการประเมินโดยนักศึกษา การจัดประชุม สัมมนาคณะอาจารในสาขาวิชา
มีคณะกรรมการวิชาการประจำสาขาวิชา และพิจารณาข้อสอบ ผลสอบ แจ้งผลการประเมินผลการสอบ รายงาน การนำเสนอ และคะแนนให้นักศึกษาทราบ
นำผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนักศึกษา การประชุมสัมมนา และ มคอ.5 มาสรุปผลและพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคเรียนต่อไป จัดให้มีวิทยากรที่มีความสามรถ เป็นที่ยอมรับมาบรรยายเพิ่มเติม