การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

Computer Electrical Drawing

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรม AutoCAD เบื้องต้น ชุดคำสั่งในการเขียนแบบ ชุดคำสั่งในการแก้ไขภาพ การเขียนเส้นบอกขนาด เขียนแบบสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า เขียนแบบงานควบคุมทางไฟฟ้า เขียนแบบงานติดตั้งไฟฟ้า การเขียนแบบระบบไฟฟ้า และการพิมพ์แบบแปลน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนาความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ปฏิบัติการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมVisio และ โปรแกรมAuto CAD โดยการเขียนสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า ชุดคาสั่งในการเขียนแบบ ชุดคาสั่งในการแก้ไขภาพ การเขียนเส้นบอกขนาด การเขียนแบบระบบไฟฟ้า และการพิมพ์แบบแปลน
-อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
       1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต
       1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม
       1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
       1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
       1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
       1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
       1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
        1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้โปรแกรม Auto CAD และVisio โดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง
       1.2.2 อภิปรายกลุ่ม
       1.2.3 กาหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
       1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
       1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
       1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
       1.3.4 ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย
มีความรู้ในหลักการ ความสาคัญ องค์ประกอบของการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมVisio และ โปรแกรมAuto CAD โดยการเขียนสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า ชุดคาสั่งในการเขียนแบบ ชุดคาสั่งในการแก้ไขภาพ การเขียนเส้นบอกขนาด การเขียนแบบระบบไฟฟ้า และการพิมพ์แบบแปลน
             บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนามาสรุปและนาเสนอ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
              2.3.1 ทดสอบย่อย ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี/ปฏิบัติ
              2.3.2 ประเมินจากผลงานที่ได้มอบหมายให้
              พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ และใช้เทคนิคในการเขียนแบบ
              3.2.1 การมอบงานให้นักศึกษาทา เพื่อให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนาเสนอผลงาน
              3.2.2 อภิปรายกลุ่ม
              3.2.3 การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
             3.3.1 วัดผลจากการประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายให้ และการนาเสนอผลงาน
             3.3.2 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
             4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
             4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นาและผู้ตามในการทางานเป็นทีม
             4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
              4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
              4.2.3 การนาเสนอผลงาน
              4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
              4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
              4.3.3 ประเมินจากผลงานการศึกษาด้วยตนเอง
            5.1.1 ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
            5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทารายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
            5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
            5.1.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
            5.1.5 ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
           5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาปฏิบัติ
           5.2.2 นาเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
           5.3.1 ประเมินจากผลงาน และรูปแบบการนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 มอบหมายงาน 1-9 60%
2 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 ออกแบบระบบไฟฟ้า ตลอดภาคการศึกษา 30%
    การใช้คำสั่งโปรแกรม  Auto  CAD  2018
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ