สุนทรียศาสตร์

Aesthetics

นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในความหมาย ความสำคัญ และคุณค่าของสุนทรียะ ประเภทต่างๆ ของงานศิลปะ ทางด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม การออกแบบ ดนตรี วรรณกรรม นาฏลักษณ์ รวมทั้งศิลปะพื้นบ้าน แนวคิดของการแสดงออกของความรู้สึกทางสุนทรียะ การสร้างสรรค์และประเมินค่าความงาม ของสุนทรียศาสตร์ตะวันออก และตะวันตก
เพื่อพัฒนาเนื้อหาและกระบวนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความงาม และสุนทรียะ ประเภทของงานศิลปะ ในแขนงต่างๆ ทั้งที่เป็นสากล และที่เป็นศิลปะพื้นบ้านของท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานทางด้านศิลปะด้วยมุมมองทางสุนทรียะ
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญและคุณค่าของสุนทรียศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับความรู้สึกและการแสดงออก ปัญหาเกี่ยวกับความมีอยู่ของความงาม การสร้างสรรค์และการประเมินความงาม รวมทั้งสุนทรียศาสตร์ตะวันออกและตะวันตก
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศช่วงเวลาให้คำปรึกษาภายในชั้นเรียน
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษา อย่างน้อย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

มีจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ หรือวิชาชีพ

เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม และจริยธรรม ในงานศิลปกรรม และการแสดงออกทางความคิดที่มีจิตสำนึกสาธารณะ การขานชื่อเข้าเรียนของนักศึกษาตามกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ตามเกณฑ์

ประกาศยกย่องนักศึกษาที่ประพฤติดีและแสดงตารางการเข้าชั้นเรียน
1.3.1    สังเกตพฤติกรรมการเรียน การแสดงออกในกลุ่ม และจากงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2    ตรวจสอบเวลาเรียนและการเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด
1.3.3    ให้คะแนนความประพฤติ หรือคะแนนจิตพิสัยตามเกณฑ์ที่กำหนด
           2.1.1    ความหมาย คุณค่า การแสดงออกทางความคิด ความรู้สึก ตลอดจนการ
                      สร้างสรรค์ การประเมินค่าทางสุนทรียศาสตร์ของทั้งตะวันตก และตะวันออก
           2.1.2    สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านสุนทรียศาสตร์กับศาสตร์ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1    บรรยาย อธิบาย  ยกตัวอย่าง ประกอบสื่อแบบต่างๆ
2.2.2    ให้นักศึกษาจัดทำรายงานการประเมินค่าทางสุนทรียะที่มีการบูรณาการ
           ระหว่างศาสตร์
2.3.1   สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดความรู้ ความเข้าใจ หลักการ และแนวคิด
2.3.2   ประเมินจากผลรายงาน หรือโจทย์ที่มีบูรณาการของการนำไปใช้ระหว่างศาสตร์
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจสามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อเข้าใจ และแก้ไขปัญหาทางสุนทรียศาสตร์ที่เกิดขึ้นโดย
3.1.1 นักศึกษามีทักษะในการนำความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1   บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง ประกอบสื่อ ในลักษณะของการคิด วิเคราะห์อย่าง
          เป็นระบบ
3.2.2   ให้นักศึกษาอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยสะท้อนแนวความคิดทางสุนทรียะที่มี
          การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
3.3.1   การสังเกตวิธีการคิด การตอบคำถาม หรือการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
3.3.2   วัดผลจากการอภิปรายหัวข้อรายงานที่เกี่ยวข้อง
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธ์และมารยาทระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และสังคม
4.1.2   พัฒนาการใช้ความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์มาช่วยเหลือสังคม
4.2.1  มอบหมายงานศึกษาค้นคว้ารายบุคคล หรืองานกลุ่ม
4.2.2  ให้มีการนำเสนอรายงานเดี่ยว หรือกลุ่มตามแผนกำหนดการส่งงาน
4.2.3  การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและสุนทรียะนอกสถานที่
4.3.1  ประเมินพฤติกรรมตนเอง และประเมินจากพฤติกรรมกลุ่ม
4.3.2  ประเมินจากผลงานที่นำเสนอ
4.3.3  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกทางสังคมที่ได้จากการศึกษาดูงาน
5.1.1   สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหา
5.2.1   กำหนดให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือแบบกลุ่มจากแหล่งข้อมูล หรือเว็บไซต์ โดยการนำข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาใช้ในการอ้างอิง
5.2.2   ให้นำเสนอผลงานโดยใช้ ข้อมูล รูปแบบ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากการรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการนำเสนอ และวิธีการนำเสนอ
สามารถทำงานตามแผนงานได้
ให้ฝึกทำผลงานตามแผนงาน
ตรวจสอบผลการทำงานว่าถูกต้องตามคำสั่ง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 3 1 2 1 2 3 1 2 3
1 BFACC403 สุนทรียศาสตร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านความรู้ สอบทฤษฏีกลางภาค สอบทฤษฏีปลายภาค 8 17 30% 30%
2 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การรายงาน และอภิปรายผล การนำเสนอและผลงานโครงงาน (Project-Based Learning) ตลอดภาคการศึกษา 15% 15%
3 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การส่งงานตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 10%
1.  กำจร  สุนพงษ์ศรี.  สุนทรียศาสตร์.  กรุงเทพ .  2555.
2.  กำจร  สุนพงษ์ศรี.  ประวัติศาสตร์สิลปะตะวันตก. กรุงเทพ. 2551.
3.  วนิดา  ขำเขียว.  สุนทรียศาสตร์.  กรุงเทพฯ.  2543.  
4.  วิรุณ  ตั้งเจริญ.  ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ.  กรุงเทพ : สำนักพิมพ์สันติศิริ.  2544.  
5.  วิรุณ  ตั้งเจริญ.  สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต.  กรุงเทพ : สำนักพิมพ์สันติศิริ.  2546.  
6.  วิบูลย์  ลี้สุวรรณ.  ศิลปะชาวบ้าน.  กรุงเทพฯ : อัมรินทร์.  2546.  
7.  ปัญญา  เทพสิงห์.  ศิลปะเอเชีย.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  2548.  
8.  ธีรยุทธ  บุญมี.  ถอดรื้อปรัชญาศิลปะแบบตะวันตกเป็นศูนย์กลาง.  กรุงเทพฯ : สานธาร.  2546.  
9.  วิบูลย์  ลี้สุวรรณ.  ศิลปะชาวบ้าน.  กรุงเทพฯ : อัมรินทร์.  2546.
10.  ชลูด  นิ่มเสมอ.  องค์ประกอบของศิลปะ .  กรุงเทพ :  ไทยวัฒนาพานิช.  2531.
11. สุชาติ  เถาทอง.  ศิลปะวิจารณ์.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 2537.
12. สมชาย  พรหมสุวรรณ.  หลักการทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2548
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในการทำโครงการของแต่ละบุคคล
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไว้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1  ประชุมกลุ่มผู้สอนเพื่อพัฒนาและจัดการเรียนการสอน
3.2  หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพิจารณาเนื้อหาการสอน วิธีการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบ และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากผลงานของนักศึกษาโดยผู้สอน
4.2  การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจข้อสอบ การให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาจากผลการดำเนินการในข้อ 3 และจาก มอค.5 ของผู้สอน
5.2 ทบทวนหัวข้อ และเนื้อหาการสอน ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน