ปัญญาประดิษฐ์

Artificial Intelligence

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางด้านระบบสารสนเทศ มีทักษะในการดำเนินการวิจัย สามารถประเมินงานวิจัย และนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพทางด้านระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการทำวิจัย
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในการทำวิจัย และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในทำวิจัยเพื่อสามารถนำความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยมาเป็นพื้นฐานในการเรียนและจัดทำโครงการวิจัยได้
แนวคิด หลักการ รูปแบบ ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย รวมถึงการนำเสนองานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ การตั้งประเด็นปัญหา วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
The study and practice on concepts, principles, models, procedures, and processes of information systems research; effective research presentations; problem setting, data collection for research design, sampling and data collection techniques, analysis, translation and discussion of research results; preparation of research report for both conference presentations and journal publications.
6 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1 อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 1.2.2 กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 1.2.3 เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3.1 ประเมินการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม 1.3.2 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 1.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ
2.1.1 เข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการปัญญาประดิษฐ์ 2.1.2 ประยุกต์ใช้หลักการปัญญาประดิษฐ์ไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 2.1.3 แสวงหาความรู้แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของปัญญาประดิษฐ์
2.2.1 เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning 2.2.2 จัดให้มีการเรียนรู้จากฝึกปฏิบัติตามใบงาน 2.2.3 ฝึกปฏิบัติค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์
สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 2.3.2 ประเมินจากการส่งงานที่มอบหมายให้ทา
3.1.1 สามารถคิดวิเคราะห์ตามหลักการของปัญญาประดิษฐ์ 3.1.2 สามารถนาความรู้ ไปเชื่อมโยงกับการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.1 จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ 3.2.2 จัดทาแบบฝึกหัดตามใบงานเพื่อฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทางปัญญาประดิษฐ์
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ตามแบบรูปแบบของปัญญาประดิษฐ์ 3.3.2 วัดผลจากการส่งงานตามกาหนด
4.1.1 สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการทางปัญญาประดิษฐ์ 4.1.2 กาหนดให้มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทางานตามที่ได้รับมอบหมาย 4.2.2 สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
4.3.1 ประเมินความรับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบหมาย 4.3.2 ประเมินตามผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ทางปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง นาเสนอ และสื่อสาร
5.2.1 จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 5.2.2 จัดทาแบบฝึกหัดเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการปัญญาประดิษฐ์
5.3.1 ประเมินจากงานที่ส่ง 5.3.2 ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
5.2.1 จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 5.2.2 จัดทาแบบฝึกหัดเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการปัญญาประดิษฐ์
5.2.1 จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 5.2.2 จัดทำแบบฝึกหัดเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการปัญญาประดิษฐ์
5.3.1 ประเมินจากงานที่ส่ง 5.3.2 ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,2.1,3.1,4.1,5.1 1.1,2.1,3.1,4.1,5.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 17 30%
2 1.1,2.1,3.1,4.1,5.1 1.1,2.1,3.1,4.1,5.1 การนาเสนอโครงงาน การทาแบบฝึกหัด ตลอดภาคการศึกษา 15%
3 1.1,2.1,3.1,4.1 1.1,2.1,3.1,4.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรีย ตลอดภาคการศึกษา 10%
เอกสารประการสอนวิชาปัญญาประดิษฐ์
บุญเจริญ ศิริเนาวกุล, ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence), พิมพ์ครั้งที่ 1, ส้านักพิมพ์ท้อป, 2550. นวลวรรณ สุนทรภษัช, ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence), พิมพ์ครั้งที่ 3, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. ศศลักษณ์ ทองขาว, ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence), พิมพ์ครั้งที่ 1, ส้านักพิมพ์ภาพพิมพ์, 2549. Wolfgang Ertel, Introduction Artificial Intelligence, Springer-Verlag London Limited 2011
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้นักศึกษาเข้าประเมินผลการเรียนการสอนทางเว็บไซต์
ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี้ - สังเกตการณ์สอน - ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรียนของนักศึกษา
หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และสรรหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษ
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ - ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4