เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2

Construction Technology 2

1.  เข้าใจกรรมวิธีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับอาคารสาธารณะ
          2.  เข้าใจลักษณะและคุณภาพของวัสดุก่อสร้างสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
          3.  นำคุณสมบัติของวัสดุและกรรมวิธีการก่อสร้างมาประยุกต์ใช้ในการเขียนแบบรายละเอียดในงานก่อสร้างได้
   4.  มีทักษะในการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับอาคารสาธารณะ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ใน วิธีการก่อสร้าง  คุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างและสามารถเขียนแบบก่อสร้าง  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับอาคารสาธารณะไม่เกิน 4 ชั้น
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ องค์ประกอบและรายละเอียดอาคารสาธารณะ การใช้วัสดุและวิธีก่อสร้าง โดยสามารถกำหนดรายละเอียาดล็กงงเหล็กสำหรับบ้าน อสาธารณะภายในและความเกี่ยวข้องเชิงพื้นที่ ที่เกี่ยวกับลักษณะทางจิตวิทยาพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม รวมดแบบด้วยภาษาสากล
 - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
1.2.2 ปฏิบัติการเขียนแบบ
1.2.3 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลจากความรับผิดชอบในปฏิบัติงานเขียนแบบ ภายในห้องเรียน
2.1.1 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.2.1 การบรรยายประกอบสื่อผสม
2.2.2 การถาม ตอบในชั้นเรียน
2.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2 ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  รายงาน
2.3.3 ประเมินผลจากผลงานการเขียนแบบ
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.2.1 การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติการเขียนแบบ
  3.2.2 มีการนำหลักการในการก่อสร้างอาคารไม้ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับบ้านพัก อาศัย 1-2 ชั้นมาใช้ในงานเขียนแบบอย่างเหมาะสม
3.3.1   วัดผลจากการประเมินผลงานเขียนแบบ
3.3.2   สังเกตพฤติกรรมในการทำงาน  และการแก้ปัญหาในการทำงาน
4.1.1 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง  
-
-
-
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรม จริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BARIA302 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม - การประเมินจากการทำงานในชั้นเรียนของนักศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 50%
2 ความรู้ - สอบกลางภาคเรียน - สอบปลายภาคเรียน ตลอดภาคการศึกษา 25%
3 ทักษะทางปัญญา - การทำรายงานและงานที่กำหนดให้นอกเวลาเรียน 10%
4 ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ - มีจิตสาธารณะ ใช้ความรู้ในวิชาชีพช่วยเหลือผู้อื่นและ งานสาธารณะประโยชน์ - การตรงต่อเวลา ตลอดภาคการศึกษา 15%
เอกสารประกอบการสอนวิชา Construction Technology 1
 
จรัญพัฒน์  ภูวนันท์.  อาคารสูง.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
_______________.  การก่อสร้างด้วยเหล็ก.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : อี.ที.พับลิชชิ่ง, 2543.
เฉลิม   สุจริต.  วัสดุและการก่อสร้างสถาปัตยกรรม.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
ชิง,  ฟรานซิส ดี.เค., ก่อสร้างอาคารบรรยายด้วยภาพ  แปลจาก Building  Construction  Illustrated  โดย ทัต  สัจจะวที. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544.
มาลินี  ศรีสุวรรณ,  ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอาคารสาธารณะประเภทต่างๆ.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.
สิทธิโชค  สุนทรโอภาส, เทคโนโลยีอาคาร.  กรุงเทพฯ : สกายบุ๊คส์, 2543.
สุภาวดี  รัตนมาศ.  หลังคาในงานสถาปัตยกรรม.  กรุงเทพฯ : นุยบุ๊คส์, 2543.
Architecture Gallery, Sketch up.  (Online).  Available: http://www.sketchup.com/product
/gallery.php?gid=89#top (Access date: 13 April 2003).
Angus,MacDonald, J.  “Long-span Structures,”  Architecture week.  (Online).  Available: http://www.architectureweek.com/2003/0326/building_1-2.html (Access date: 26 March 2003).
Arcila,Martha,T.  Bridges.  Spain : Atrium International, 2002.
Bagenal,Philip.and Meades,Jonathan.  Great Buildings.  UK : Salamander Books, 1990.
Gossel,Peter.and Leuthauser,Gabriele.  Architure in the Twentieth Century.  Germany : Benedikt Taschen, 1991.
Salvadori,Mario.and  Heller,Robert.  Structure in Architecture.  New Jersey : Prentice-Hall,  1963.
เอกสารประกอบการสอนวิชา Construction Technology 1
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่สาขาฯ ได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์