การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Teaching English for International Communication

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ นำความรู้ในรายวิชาต่างๆ มาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสร้างบทเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสอน บูรณาการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน สร้างแบบทดสอบและประเมินผลการเรียน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษประกอบอาชีพในงานด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อีกทั้งเพื่อสร้างเสริมสติปัญญาในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจารณ์ได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่อันจะนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ นำความรู้ในรายวิชาต่างๆ มาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสร้างบทเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสอน บูรณาการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน สร้างแบบทดสอบและประเมินผลการเรียน
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตสานึกในการที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลาและมีจรรยาบรรณในความเป็นครู
สอดแทรกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย
1.2.1 ใช้แรงเสริมเพื่อให้กาลังใจนักศึกษาในการมีวินัยในการส่งงาน มีความรับผิดชอบ มีความพยายามในการค้นคว้าหาความรู้และสื่อการสอนเพื่อนามาฝึกปฏิบัติ และมีจิตแห่งความเป็นครูที่ต้องการจะถ่ายทอดความรู้อย่างถูกต้อง
1.2.2 ฝึกให้นักศึกษาวางแผนการเรียน การท่องหนังสือและหมั่นศึกษาค้นคว้าอย่างสม่าเสมอ
1.3.1 การเข้าเรียนตรงเวลา
1.3.2 การเอาใจใส่ในการศึกษาหาความรู้
1.3.3 ความเพียรพยายามในการฝึกปฏิบัติ
1.3.4 รับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
2.1.1 ความรู้ความเข้าใจในหลักการสอนภาษาอังกฤษเชิงสื่อสาร (Communicative Approach)
2.1.2 ความสามารถในการเลือกสื่อการสอนและกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน
2.1.3 ความสามารถในการจัดทาแผนการสอน
2.1.4 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน
2.1.5 ความสามารถในการประเมินผลผู้เรียน
2.2.1 บรรยายให้ความรู้
2.2.2 สาธิตการสอนในสถานการณ์ต่างๆ
2.2.3 อภิปรายกลุ่ม ระดมความคิด
2.3.1 สังเกตุการฝึกปฏิบัติและการฝึกสอน
2.3.2 การทดสอบการกลางภาคและปลายภาค
2.3.3 การนำเสนอผลการฝึกสอน
3.1.1 การประยุกต์ความรู้จากรายวิชาในหลักสูตรเพื่อนำมาใช้ในการฝึกปฏิบัติและฝึกสอน
3.1.2 การจัดการและแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม
3.2.1 ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
3.2.2 ใช้สถานการณ์จาลอง
3.2.3 อภิปรายกลุ่ม ระดมความคิด
3.2.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
3.3.1 สังเกตุการแสดงความคิดเห็นและการแก้ปัญหาในสถานการณ์จาลอง
3.3.2 ผลการฝึกปฏิบัติและการฝึกสอน
ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ มีมารยาทสังคมที่ดี และมีความรับผิดชอบจากการทางานตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่มและสำเร็จตามกำหนดเวลา
จัดให้นักศึกษาได้ทาการฝึกสอนเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกทางานและรับผิดชอบร่วมกัน
4.3.1 ผู้สอนประเมินจากการปฏิบัติงานร่วมกัน
4.3.2 สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนรวมของนักศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค้นคว้า การฝึกสอนและนำเสนอผลการฝึกสอนได้อย่างเหมาะสม
5.2.1 การบรรยาย
5.2.2 สาธิตการสื่อสารในชั้นเรียน
5.2.3 สาธิตการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการฝึกสอน
5.2.4 มอบหมายงานนาเสนอผลการฝึกสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
5.3.1 สังเกตจากการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างการฝึกปฏิบัติและการฝึกสอน
5.3.2 สังเกตจากผลการค้นคว้าและการฝึกปฏิบัติ
สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
6.2.2 จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
6.3.1 ผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา จากการจำลอง หรือสถานการณ์จริง และความสามารถในการนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
6.3.2 การนำเสนอผลงาน โดยการเลือกใช้ภาษา การสื่อสารในบริบทต่าง ๆเพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา อย่างเหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรมจริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 ใช้แรงเสริมเพื่อให้กาลังใจนักศึกษาในการมีวินัยในการส่งงาน มีความรับผิดชอบ มีความพยายามในการค้นคว้าหาความรู้และสื่อการสอนเพื่อนามาฝึกปฏิบัติ และมีจิตแห่งความเป็นครูที่ต้องการจะถ่ายทอดความรู้อย่างถูกต้อง 2 ฝึกให้นักศึกษาวางแผนการเรียน การท่องหนังสือและหมั่นศึกษาค้นคว้าอย่างสม่าเสมอ 1 บรรยายให้ความรู้ 2 สาธิตการสอนในสถานการณ์ต่างๆ 3 อภิปรายกลุ่ม ระดมความคิด 1 ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 2 ใช้สถานการณ์จาลอง 3 อภิปรายกลุ่ม ระดมความคิด 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จัดให้นักศึกษาได้ทาการฝึกสอนเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม เพื่่อฝึกทำงานและรับผิดชอบร่วมกัน 1 การบรรยาย 2 สาธิตการสื่อสารในชั้นเรียน 3 สาธิตการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการฝึกสอน 4 มอบหมายงานนาเสนอผลการฝึกสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม 2 จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1 13031448 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ทักษะด้านความรู้และทักษะด้านปัญญา สอบกลางภาค 9 20%
2 ทักษะด้านความรู้และทักษะด้านปัญญา สอบปลายภาค 17 20%
3 ทักษะทางปัญญา ทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ทักษะพิสัย การทดสอบภาคปฏิบัติการสอน 10 - 15 40%
4 คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัยและความรับผิดชอบ ทักษะทางปัญญา ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ทักษะพิสัย งานที่มอบหมายเพื่อค้นคว้าและการวิเคราะห์ Task 1 - 5 3 - 7 10%
5 จิตพิสัย ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน การแต่งกายถูกระเบียบ ตลอดภาคเรียน 10%
เอกสารประกอบการสอน “การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล”
เอกสารอ้างอิง
การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวทางการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ม.ป.).สืบค้นจาก https://www.gotoknow.org/posts/236890
การสอนทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนตามแนวทางการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ม.ป.). สืบค้นจาก https://www.gotoknow.org/posts/238032
3.1 เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้และอ้างอิง
3.2 ตัวอย่างแบบเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้สอนในสถานศึกษา
3.3 เว็บไซด์สื่อการสอนภาษาอังกฤษ
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาที่จัดทาโดยนักศึกษาได้จากกิจกรรมดังต่อไปนี้
1.1 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.2 ข้อเสนอแนะที่อาจารย์ผู้สอนได้จากนักศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
2.1 ผลการทดสอบ
2.2 ผลการฝึกปฏิบัติและฝึกสอนของนักศึกษา
2.3 ผลการนาเสนอการฝึกสอนของนักศึกษา
นำผลประเมินการสอนตามข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
3.1 จัดปรับเนื้อหาบทเรียนให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายเหมาะสมกับระดับและพื้นฐานของนักศึกษา
3.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากขึ้น
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสอบถามนักศึกษา หรือการตรวจสอบแผนการสอน เนื้อหารายวิชา วิธีการสอนและวิธีการประเมินผลโดยคณะกรรมการประจำหลักสูตร
นำผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มาวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้จากรายวิชานี้ เข้ากับปัญหาที่มาจากงานวิจัยหรือประสบการณ์ของอาจารย์