เทคโนโลยีขนมอบ

Bakery Technology

1.1 อธิบายโครงสร้าง และองค์ประกอบของแป้งสาลี ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่มีต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนมอบ
1.2 รู้และเข้าใจถึงสมบัติและหน้าที่ต่างๆ ของวัตถุดิบที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ขนมอบ
1.3 สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในการทำขนมอบ ชนิดต่างได้อย่างถูกต้อง
1.4 รู้และเข้าใจสาเหตุการเสื่อมเสีย การเก็บรักษา การตรวจสอบ และการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ
1.5 มีทักษะในการทำผลิตภัณฑ์ขนมอบและพิจารณาเลือกใช้วิธีการผลิตที่ต้อง
1.6 สามารถศึกษาค้นคว้าข่าวสารทันสมัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมอบจากสื่อต่างๆได้
1.7 รู้และเข้าใจถึงสุขลักษณะและการจัดโรงงานเบเกอรี่
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาให้ได้มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาที่เน้นในด้านความรู้ ความเข้าใจทฤษฏีพื้นฐานด้านโครงสร้าง องค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของแป้งสาลี สมบัติและหน้าที่ต่างๆ ของวัตถุดิบที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ขนมอบ เพื่อนำความรู้มาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์คุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากผลงานวิจัยใหม่ ๆ ในด้านเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบชนิดต่างๆ
ศึกษาโครงสร้าง ชนิด ส่วนประกอบพื้นฐานของข้าวสาลี ลักษณะกายภาพและเคมีของแป้งสาลี สมบัติและหน้าที่ต่าง ๆ ของวัตถุดิบที่ใช้ในการทำขนมอบ วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำขนมอบ การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบที่ใช้ยีสต์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผงฟู และขนมอบชนิดต่างๆ การควบคุมคุณภาพ และการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ขนมอบ สุขลักษณะและการจัดโรงงานเบเกอรี่หัวข้อ
 
Fundamental study on structure, types and composition of wheat; physicochemical properties of wheat flour; properties and functional of bakery raw materials; instruction of bakery tools and equipments; production of yeast dough products, leavening products and other types of bakery products; quality control and spoilage of bakery products; hygienic and bakery plant design.
 
จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ (เฉพาะรายที่ต้องการ) สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง (วันพุธ เวลา 15.00-16.00 น.) ห้องพักอาจารย์ 3 หรือติดต่อกับอาจารย์ทางโทรศัพท์หรือ E-mail หรือโดยอาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบในใบกำหนดการสอนที่แจกให้กับนักศึกษา
3.1 วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 15.00 - 16.30 น.
š1.1 มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
š1.2 แสดงออกอย่างสม่ำเสมอถึงความซื่อสัตย์สุจริต
˜1.3 มีมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
š1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
˜1.5 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
2. การสอนแบบบรรยาย
3. การสอนแบบปฏิบัติ
โดยปลูกฝังให้นักศึกษาคำนึงถึงการเลือกใช้วัตถุดิบ ส่วนผสมที่มีคุณภาพดี การใช้สารเสริมในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์การเก็บรักษาการใช้สารเคมีในการยึดอายุการเก็บรักษาผลิตตามที่อนุญาตให้ใช้ได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
1. ผลงานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2. โครงการกลุ่ม
3. การสังเกตพฤติกรรมระหว่างการปฏิบัติการ
4. การนำเสนอผลงานปฏิบัติการและการถามตอบ
 
 
˜2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหา
หลักการแปรรูปธัญพืชและผลิตภัณฑ์
˜2.2 ความรู้ในสาขาวิชาอื่น ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
š2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
˜2.4 รู้กฎระเบียบ ข้อกำหนดทางเทคนิค รวมถึงการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
4. การสอนแบบปฏิบัติ
 
โดยการมอบหมายงานให้มีการค้นคว้าความรู้ใหม่ทางอินเตอร์เน็ตและการนำเสนอผลงานค้นคว้า และฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบชนิดต่างๆได้อย่างมีทักษะ
1.โครงการกลุ่ม
2.การสังเกต
3.การนำเสนองาน
4. ข้อสอบอัตนัย
5. ข้อสอบปรนัย
6.แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติ
š3.1 1 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหา หรืองานอื่น ๆ โดยไม่ต้องอาศัยคำแนะนำ
š3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์
š 3.3 สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจ ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ เช่น การตรวจวิเคราะห์อาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
˜ 3.4 มีทักษะในภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน ตามเนื้อหาสาระสำคัญของสาขาวิชา
1. การเรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning)
2. การสอนฝึกปฏิบัติการ
3. การสอนในห้องปฏิบัติการ
4. การสอนแบบสาธิต
5. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
โดยดำเนินการแบ่งกลุ่มนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มและผู้ปฏิบัติ สังเกตการใช้ทักษะ และให้คำแนะนำ จนสามารถปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ หรือการใช้เครื่องมือ การผลิตขนมอบชนิดต่างๆด้
1.การเขียนบันทึก
2.โครงการกลุ่ม
3.การสังเกต
4.การนำเสนองาน
5. ข้อสอบปรนัย
6.แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติ
โดยติดตามการทำงานของกลุ่มปฏิบัติเสร็จสิ้นตามกำหนดและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงการสอบปฏิบัติการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ธัญพืชเป็นรายบุคคลหลังเสร็จสิ้นการสอนภาคปฏิบัติ
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ
˜4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองเเละรับผิดชอบงานในกลุ่ม
š4.2 สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
š4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
š4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
1. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
2. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
 
โดยบรรยายและให้คำแนะนำ ทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด ตรงต่อเวลา เข้าชั้นเรียนสม่ำเสมอ และการทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นทีม ซักถามความเข้าใจและร่วมกันแก้ปัญหา ในขณะเรียน แบ่งกลุ่มนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติจัดให้มีหัวหน้ากลุ่มและผู้ปฏิบัติ
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การเขียนบันทึก
3.โครงการกลุ่ม
4.การสังเกต
5.การนำเสนองาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
š5.1 สามารถระบุและนำเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
š5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักการเลือกใช้รูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่องและผู้ฟังที่ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
š 5.3 สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของวิชานั้น ๆ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
š5.4 มีวิจารณญานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้อย่างสม่ำเสมอเพื่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด
š 5.5 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
˜ 5.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
š 5.7 สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้อย่างเหมาะสม
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning)
3. การสอนฝึกปฏิบัติการ
4. การสอนแบบสาธิต
5. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
 
สอนวิธีการคำนวณสูตรการผลิต และคำนวณต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์
ขนมอบชนิดต่างๆ
หมายงานค้นคว้างานวิจัยใหม่ๆ ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางอินเตอร์เน็ตหรือแหล่งสารสนเทศอื่นๆ และนำเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์
1. งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2. การเขียนบันทึก
3. โครงการกลุ่ม
4. การสังเกต
5. การนำเสนองาน
6. ข้อสอบปรนัย
7. แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติ
 
โดยประเมินจากการสอบปฏิบัติจริงในการคำนวณสูตร หาร้อยละของผลผลิตและคำนวณต้นทุนการผลิตด้วยตนเอง สังเกตทักษะการนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์และความน่าสนใจ การถามตอบความเข้าใจหลังการนำเสนอ
˜6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการรวมถึงความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. .การเรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning
2.ปฏิบัติการในห้องทดลอง
 
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การสังเกต
3.การนำเสนองาน
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 1.2 แสดงออกอย่างสม่ำเสมอถึงความซื่อสัตย์สุจริต 1.3 มีมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม 1.5 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหา หลักการแปรรูปธัญพืชและผลิตภัณฑ์ 2.2 ความรู้ในสาขาวิชาอื่น ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 2.4 รู้กฎระเบียบ ข้อกำหนดทางเทคนิค รวมถึงการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 3.1 1 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหา หรืองานอื่น ๆ โดยไม่ต้องอาศัยคำแนะนำ 3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ 3.3 สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจ ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ เช่น การตรวจวิเคราะห์อาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.4 มีทักษะในภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน ตามเนื้อหาสาระสำคัญของสาขาวิชา 4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองเเละรับผิดชอบงานในกลุ่ม 4.2 สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.1 สามารถระบุและนำเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักการเลือกใช้รูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่องและผู้ฟังที่ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.3 สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของวิชานั้น ๆ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 5.4 มีวิจารณญานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้อย่างสม่ำเสมอเพื่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด 5.5 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 5.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.7 สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้อย่างเหมาะสม 6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการรวมถึงความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
1 BSCFT113 เทคโนโลยีขนมอบ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-1.4, 4.1, 4.3 - 4.4 การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-15 5 %
2 2.1,2.2,2.3,2.4,3.3,4.1,4.2,5.2 5.4,5.6 การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 5%
3 การทดสอบย่อย 3 ครั้ง 4,6,10 5%
4 การสอบกลางภาค 8 20%
5 การนำเสนองาน/การรายงาน/สอบปฏิบัติ 14,15 20%
6 การสอบปลายภาค 17 45 %
อรอนงค์ นัยวิกุล. 2532. ข้าวสาลี: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กราฟฟิคแอนด์ปริ้นติ้งเซ็น

เตอร์, กรุงเทพฯ. 371 น.

อรอนงค์ นัยวิกุล. 2547. ข้าว: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,

กรุงเทพ

American Association of Cereal Chemists (AACC) .1983. Approved methods. The

Association, St. Paul Minnesota. 950 p

A0AC. 1983. Approved Method of the American Association of Cereal Chemists.

Vol. I, II American of Cereal Chemists, Inc. st. Paul, Minnesota. 1,140 p.

Chung, O.K. 1989. Cereal lipids. In Handbook of Cereal Science and Technology

Marcel Dekker Inc.,New York. 25p.
กล้าณรงค์ ศรีรอต และ สิทธิโชค วัลลภาทิตย์. 2539. แป้งดัดแปร. อุตสาหกรรมเกษตร. (1) : น. 51-57 กีฏและสัตววิทยา. 2533. คำแนะนำการใช้สารฆ่าแมลงและสัตว์ศัตรูพืช. กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตร และสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 55 น. งามชื่น คงเสรี. 2531. คุณภาพการหุงต้มรับประทานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การปรับปรุงคุณภาพข้าว, ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2531 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี . ปทุมธานี. น. 43-54 จิรภา พงษ์จันตา ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน นิรมล อุตมอ่าง และ สิริพร แก้วสุริยะ. 2537. การวิเคราะห์คุณภาพข้าวสาลีเพื่อคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสำหรับประเทศไทย. รายงานการประชุมทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่11 สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง. 9 น. พัชรี ตั้งตระกูล อรอรนงค์ นัยวิกุล วิภา สุโรจนะเมธากุล และวารุณี วารัญญานนท์. 2549. ผลการโม่เปียก โม่แห้ง และโม่แบบผสมต่อสมบัติแป้งข้าวศูนย์สารนิเทศทางอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 3 หน้า เสนอ ร่วมจิต. 2525. คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีบางประการของข้าวเจ้าพันธุ์ต่างๆ ที่มีผลต่อลักษณะของ เส้นก๋วยเตี๋ยว. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท บันทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 180 น. ละม้ายมาศ ขาวไชยมหา. 2538. คุณภาพข้าวสาลีไทยกับการทำผลิตภัณฑ์. รายงานการ ประชุมวิชาการธัญพืช เมืองหนาว, ครั้งที่ 5. เชียงใหม่. น. 38-52
ไม่มี
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะของนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตพฤติกรรมจากการทำกิจกรรมของนักศึกษา
2.2 ผลการทดสอบย่อย
2.3 ผลการสอบปฏิบัติการ
2.4 ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน ดังนี้

ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับของนักศึกษาโดยดูจากแบบทดสอบก่อนการ

เรียน เพื่อปูพื้นฐานและทบทวนในบางหัวข้อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการประเมินผลคะแนนการนำเสนอรายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน และเปิดการอภิปรายในชั้นเรียน โดยยกตัวที่และที่ต้องปรับปรุงแก้ไข อธิบายทำความเข้าใจเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม และพิจารณาคะแนนสอบย่อย สอบปฏิบัติการ การส่งรายงานปฏิบัติการสอบ
กลางภาคและสอบปลายภาค
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 ปรับปรุงรูปแบบของการปฏิบัติการ ให้มีความหลากหลายและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน