การจัดการการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

Meeting, Incentive, Conference and Exhibitions Management

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล