สัมมนาการบัญชี

Seminar in Accounting

1.1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถอภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนําแม่บทการบัญชีและมาตรฐานการ บัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินสําหรับองค์กรประเภทต่างๆ              1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นทางด้านบัญชีการเงินที่น่าสนใจ รวมทั้ง ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร การสอบบัญชี ภาษีอากร และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ             1.3 เพื่อฝึกนักศึกษาให้รู้จักทักษะในการเสนอข้อมูลทั้งการเขียนและนำเสนอด้วยวาจา
2.1 เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ศึกษาเป็นแนวทางด้านการบัญชีการเงินสําหรับองค์กรต่างๆ ให้ทันกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน   2.2 เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในอนาคตโดยประยุกต์กับการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างอ้างอิงอยู่เสมอ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านการบัญชีการเงินที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย และ หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  2.3 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักในความสําคัญและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ศึกษาค้นคว้า อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการบัญชีที่น่าสนใจ รวมทั้งปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อฝึกให้รู้จักทักษะในการเสนอข้อมูลทั้งการเขียนและการนำเสนอด้วยวาจา
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ โดยประมาณ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสามารถขอคำปรึกษาได้ผ่านทางเฟสบุ๊คกลุ่ม หรือทาง Message Facebook
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะและทําคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม มีความระมัดระวังในการใช้ ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเพื่อให้ เกิดความยั่งยืน นักศึกษาควรมีจริยธรรมดังต่อไปนี้                       1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ                       1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม                       1.1.3 สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม                       1.1.4 มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
1.2.1 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในเนื้อหาวิชาเรียน  1.2.2 ให้ความสําคัญในการมีวินัย การตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  1.2.3 การเรียนรู้และการสอนจากกรณีศึกษาต่างๆ   
1.3.1   ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การทํางานทันตามกําหนด และความพร้อมเพียงของการเข้าร่วมกิจกรรม  1.3.2   ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการทํางานกลุ่ม  1.3.3   ประเมินการกระทําทุจริตในการสอบ  1.3.4   ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจถึงแนวทางการนําแม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีไปใช้ในการ ปฏิบัติงานบัญชีการเงินสําหรับองค์กรประเภทต่างๆ  2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาในกรณีศึกษาทางบัญชีการเงิน  2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก  ประสบการณ์  2.1.5 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
2.2.1 ใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชาโดยเน้นการอภิปราย วิเคราะห์ แนวทางการประยุกต์ใช้ แม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี โดยการสอนแบบบรรยาย และอภิปรายการสอนแบบสาธิต การสอนแบบใช้สถานการณ์จําลองการสอนแบบเน้นกรณีปัญหา  2.2.2 การถาม-ตอบ ปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน  2.2.3 มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทํารายงานหรือโครงการ  2.2.4 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการฝึกงานในองค์การธุรกิจหรืออุตสาหกรรมและการศึกษาดูงานในองค์การธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
2.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น งานที่มอบหมาย การทดสอบย่อย รายงาน การค้นคว้า และการนําเสนอ  2.3.2 การประเมินจากการสอบข้อเขียน หรือการสอบปฏิบัติ  2.3.3 การประเมินผลการเรียนรู้โดยผู้ประกอบการจากสถานการณ์จริง หรือการฝึกงานในองค์กรธุรกิจ  2.3.4 การประเมินความรู้ของบัณฑิตโดยการสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
3.1.1   สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อนํามาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง  3.1.2   สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทาวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ  3.1.3   สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  3.1.4   สามารถรับฟังความคิดเห็นและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
3.2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จากระดับง่ายไปสู่ระดับที่สูงขึ้นตามระดับชั้นการศึกษา โดยใช้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จําลอง  3.2.2 จัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญา ความคิด การวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้านต่างๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา  3.2.3 สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เปิดโอกาสให้นักศึกษา ศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน รวมทั้งอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น
3.3.1 ประเมินจากผลการแก้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จําลองที่ได้รับมอบหมาย  3.3.2 ประเมินจากการสอบที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญาแต่ละวิชา  3.3.3 ประเมินจากรายงายผลการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสาร และการนําเสนอหน้าชั้นเรียน รวมทั้งผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็น  3.3.4 ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหากรณีศึกษาทางบัญชีการเงิน
4.1.1   สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  4.1.2   มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี  4.1.3   มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน  4.1.4   มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2.1   มอบหมายการทํางานแบบกลุ่มย่อยโดยมีการสลับหมุนเวียนการเป็นผู้นํา การเป็นสมาชิกกลุ่มและผลัดกันเป็นผู้รายงาน   4.2.2   มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีโดยให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น  4.2.3   ให้ศึกษาการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ แบบเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่
4.3.1   ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน  4.3.2   ประเมินการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีจากแบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม ประเมินจากงานที่มอบหมายและระยะเวลาในการส่งงาน  4.3.3   สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน  5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสาร  
5.2.1 มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคํานวณเชิงตัวเลข  5.2.2 มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ  5.2.3 ให้อภิปรายและนําเสนอผลงานที่ได้จากการสืบค้นหน้าชั้นเรียนและนำเสนอในรูปแบบรายงาน  5.2.4 มอบหมายกรณีศึกษาให้นามาวิเคราะห์และนาเสนอผลการวิเคราะห์ในห้องเรียนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.3.1 ประเมินจากผลงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายและนำเสนอผลงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  5.3.2 ประเมินจากการสอบข้อเขียน  5.3.3 ประเมินทักษะการใช้ภาษาพูดในการนาเสนอรายงานและการใช้ภาษาเขียนจากรายงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 BACAC150 สัมมนาการบัญชี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ -กรณีศึกษาในแต่ละหัวข้อ -การเข้าเรียน ไม่น้อยร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด -ประวัติการส่งงานตามที่มอบหมายตรงตามกำหนด งานที่มอบหมาย (งานเดี่ยว) ตลอดภาคการศึกษา 60%
2 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอบกลางภาค (ประมวลความรู้ นำคะแนนไปเฉลี่ยกับคะแนนปลายภาค) 9 -
3 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดโครงการสัมมนาและเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ งานที่มอบหมาย (งานกลุ่ม) 17 20%
4 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอบปลายภาค 18 20%
แม่บทการบัญชี  มาตรฐานการบัญชีฉบับต่างๆ กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
กรณีศึกษาทางการบัญชีการเงิน / กรณีศึกษาทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ข้อมูลความเคลื่อนไหวทางวิชาชีพบัญชีที่เว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ www.tfac.or.th เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th 
เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th จดหมายข่าวของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (FAP Newsletter)
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้  1.1 การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนรายบุคคลและผู้เรียนรายกลุ่ม  1.2 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  1.3 การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค  1.4 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  1.5 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ระบบออนไลน์  2.1 ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ระบบออนไลน์  2.2 ผลการสอน การดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนบริหารการสอน  2.3 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนและการทำกิจกรรมในชั้นเรียน  2.4 ผลงานของนักศึกษาที่ได้มอบหมายในระหว่างเรียนและผลการสอบปลายภาคเรียน  2.5 การทดสอบประเมินผลการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้  3.1 แก้ไขเนื้อหาและยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่หลากหลาย และให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ  3.2 สอบถามนักศึกษาถึงการเพิ่มเติมในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้  4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร  4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1 นำข้อมูลที่ได้ผลจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในรายวิชา การประเมินผู้สอนและนำผลการสอนมาใช้พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไปให้ดีขึ้น  5.2 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาทุกปี  5.3 นำผลการประเมินในข้อ 1 และข้อ 2 ประกอบการพิจารณาข้อบกพร่องของวิธีการสอน วิธีการประเมิน และเนื้อหารายวิชา