การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม

Green Marketing

มีความรู้ ความเข้าใจถึงความหมายและความสำคัญของการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมผู้บริโภค มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มองเห็นแนวทางและนำหลักการไปประยุกต์กับการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในอนาคตได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการพื้นฐานด้านการตลาด เข้าใจถึงความสำคัญของการทำการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับธุรกิจ สามารถนำเสนอวิธีการและกลยุทธ์ในการทำการตลาดทางด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาดได้ รวมทั้งเกิดความเข้าใจในกระบวนการทำการตลาดจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา ตลอดจนมีการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดนำมาประยุกต์ใช้และนักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงแบบบูรณาการศาสตร์ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในตนและ สู่สังคมแห่งปัญญา
ศึกษาแนวความคิดทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม ความสำคัญต่อการปรับส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับการตื่นตัวของผู้บริโภคที่มีสิ่งแวดล้อมปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมเป็นพิษทั้งทางน้ำ ทางอากาศ ต้นไม้ สัตว์ สารพิษ และอื่น ๆ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขโดยใช้เครื่องมือทางการตลาด
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านห้องเรียน
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ ทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก เป็นต้น
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.1.2 มีความกตัญญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม
1.1.3 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวความคิดความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
1.1.4 มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.5 มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
1.2.1 อาจารย์ที่สอนทุกรายวิชาในหลักสูตรการตลาด สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
1.2.2 ให้ความสำคัญในด้านระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.2.3 จัดกิจกรรม/ โครงการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 ประเมินจากการสอบ/แบบทดสอบ
1.3.2 ประเมินจากการขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา
1.3.3 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของนักศึกษา
มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ มีความรู้และความเข้าใจสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผนการปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมี ความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชา โดยเน้นหลักของทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มอบหมายให้ทารายงาน โครงงาน และนาเสนอหน้าชั้นเรียน นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณ์ตรงจากสถานการปฏิบัติจริง
2.3.1 ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินผลจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ
2.3.2 ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น การบ้าน งานที่มอบหมาย รายงาน การทดสอบ
ย่อย การนาเสนอรายงาน การค้นคว้า หน้าชั้นเรียน
3.1.1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการ
บริหารธุรกิจใหม่ๆ
3.1.2 สามารถสืบค้น จำแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ใน
การแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.1.3 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็น
ผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
3.1.4 มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
3.2.1 การศึกษาค้นคว้า และรายงานทางเอกสาร และรายงานหน้าชั้นเรียน
3.2.2 การมอบหมายงาน การแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง
3.2.3 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน และ
มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
3.2.4 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง
3.3.1 ประเมินจากการรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โครงงาน โดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
และเอกสารรายงาน
3.3.2 ประเมินจากกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง
3.3.3 ประเมินจากผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพ
อันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา
4.1.2 มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การประสานงาน การมอบหมายบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อ
เพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ
4.1.3 มีความกระตือรือร้นและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบยอมรับฟัง
และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม
4.1.4 มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ที่อาจมีความแตกต่างอย่าง
สร้างสรรค์
4.2.1 กำหนดการทางานกลุ่ม โดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่ม
และผลัด กันเป็นผู้รายงาน
4.2.2 ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4.2.3 ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นแบบระดมสมอง
(Brainstorming) เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิ และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.3.1 ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
4.3.2 ประเมินพฤติกรรม ภาวการณ์เป็นผู้นา และผู้ตามที่ดี
4.3.3 สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง (Brainstorming)
4.3.4 ติดตามการทางานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะตามลักษณะงาน
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน
5.1.4 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียน
รายงานและการนำเสนอด้วยวาจา
5.1.5 สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
เทคนิควิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและ
แนวความคิดที่หลากหลาย
5.1.6 ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงานและ
ทราบถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี
5.1.7 ความสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สื่อสารและดำเนินงาน
5.2.1 ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจจากข้อมูลบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
5.2.2 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการงานที่ได้รับ
มอบหมาย
5.2.3 ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้องและให้
ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
1. ประเมินจากผลงาน / กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
2. ประเมินผลงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล
3. ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษา จากการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 3 4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
1 12021315 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.6, 1.7, 2.1, 2.4 – 2.6, 3.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 4 9 12 17 10% 25% 10% 25%
2 1.1,1.6, 1.7,2.1, 2.4 – 2.6, 3.2,4.1 – 4.6,5.3-5.4 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย 1-16 20%
3 1.1 – 1.7, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-16 10%
1. ศิริวรรณ เสรีรัตน์. การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ . สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา, 2538
               2. เกษม จันทร์แก้วและคณะ. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. เธร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2540
     3. พรทิพย์ สัมบัตตะวนิช . การตลาดเพื่อสังคม . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
        2538.
1. ธงชัย สันติวงษ์. หลักการตลาด. กรุงเทพฯ . โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2536
2. บทความทางการตลาด นิตยสาร วารสารทางการตลาด เช่น BRANDAGE, MARKETEER, MBA
3. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ สยามธุรกิจ เป็นต้น
เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
www.matichon.co.th,
www.brandagemag.com,
www.marketingthai.or.th,
www.manager.com,
www.4ponline.com,
www.position.com,
www.businessthai.co.th,
www.manager.co.th,
www.marketeer.co.th,
www.positioningmag.com
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ