การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนสำหรับการท่องเที่ยว

English Public Speaking for Tourism

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล