เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แก้วและเซรามิก

Glass and Ceramic Packaging Technology

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ วิวัฒนาการ ประเภท สมบัติของแก้วและเซรามิกที่เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีของการผลิต กระบวนการออกแบบ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางหัตถกรรมและทางอุตสาหกรรม จากอดีตถึงปัจจุบันเพื่อให้เป็นนักเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนางานออกแบบบรรจุภัณฑ์จากแก้วและเซรามิกได้อย่างมีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้และผู้จำหน่ายบรรจุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติ วิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์แก้วและเซรามิก
2.2 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ ประเภท สมบัติที่เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์แก้วและเซรามิก
2.3 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ เทคโนโลยีของการผลิต กระบวนการออกแบบ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์แก้วและเซรามิก
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ประวัติ วิวัฒนาการ ประเภท สมบัติของแก้วและเซรามิกที่เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีของการผลิต กระบวนการออกแบบ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ประจำรายวิชาจัดช่วงเวลาให้คำปรึกษาเกี่ยวรายวิชาที่สอนวันละ 1 ชั่วโมง (สัปดาห์ละ3ชั่วโมง)

 
4.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
4.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
4.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังจรรยาบรรณของนักออกแบบ ปลูกฝังงานพื้นฐานเพื่อฝึกความมีวินัย อดทน ตรงต่อเวลา

ให้นักศึกษาทำงานรายเดี่ยว หรือฝึกความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียนและการแต่งกาย
1.3.2 ประเมินจากการพฤติกรรมการปฏิบัติการและการสอบ
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในการส่งงาน หน้าที่ที่ได้รับ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
4.2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
4.2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
4.2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 ใช้วิธีการฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งโดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการนำไปใช้
2.2.2 เน้นให้นำความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ดั้งเดิม และทันสมัย เทคโนโลยีมาเชื่อมโยง
2.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี
2.3.2 การปฏิบัติประเมินจากการทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ค้าปลีก และบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
4.3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
4.3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยประยุกต์จากองค์ความรู้ในรายวิชา 3.2.2 จัดการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติจริง
3.3.1 ตรวจสอบกระบวนการคิดของนักศึกษาจากแนวความคิด และผลการปฏิบัติงาน
4.4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 จัดกิจกรรมรายบุคคล และกิจกรรมที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม
4.2.2 สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร

4.2.3 สอดแทรกกรณีศึกษา ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคม
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษารายบุคคล หรือขณะร่วมกิจกรรมกลุ่ม 4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ งานที่ได้รับมอบหมาย 4.3.3 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือการประสานงาน หรือความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคม
4.5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
4.5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
4.5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
5.2.1 จัดการเรียนการสอนที่ต้องอาศัยทักษะคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสาร
5.2.2 จัดการเรียนการสอนที่สืบค้นข้อมูล และเทคโนโลยีในการนำเสนองาน

5.2.3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน การนำเสนอผลงาน
5.3.1 ตรวจสอบกระบวนการคิดจากการปฏิบัติการ
5.3.2 ตรวจสอบข้อมูลที่สืบค้น และการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง

5.3.3 ทักษะการฟัง และการพูด จากการทำงานรายเดี่ยว หรือกลุ่มในการปฏิบัติการ ทักษะการเขียน การอ่านจากการเขียนรายงานภาคเอกสาร และผลการปฏิบัติ
4.6.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
4.6.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
4.6.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละ ความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา คุณธรรม จริยธรรม วิธีการสอน วิธีการประเมินผล ด้านความรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล ทักษะทางปัญญา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 4 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย วิธีการสอน วิธีการประเมินผล
1 BTEPP136 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แก้วและเซรามิก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.6, 1.7, 2.1, 2.4-2.6, 3.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9, 18 15% 15%
2 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.3, 5.1, 5.2 การฝึกปฏิบัติงานตามใบงานที่กำหนดให้ในแต่ละสัปดาห์ การปฏิบัติงานที่มอบหมาย 1,2,3,4,5,6 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 20% 20% 10%
3 1.1, 1.6, 1.7, 2.1, 2.4-2.6, 3.2, 4.1-4.6,5.3-5.4 การปฏิบัติงานโครงงานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 1.1-1.7,3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
- สุวัฒน์ ตั่งโพธิสุวรรณ และสุณี ภู่สีม่วง, 25...., "บรรจุภัณฑ์แก้ว", เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ หน่วย 1-7 ,หน้า 6-5 ถึง 6-66.
- สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ และสุวัฒน์ ตั่งโพธิสุวรรณ, 2552, "เซรามิกและแก้ว", เอกสารการสอนชุดวิชาวัสดุทางการพิมพ์ หน่วยที่ 8-15, หน้า 14-5 ถึง 14-83.
-วรรณชนก จอมราชคม และปณิตา สนอ่วม, 2546, "ประเภทของบรรจุภัณฑ์", การบรรจุภัณฑ์, หน้า24-30.
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2546, "บทบาทแก้วเพื่อการบรรจุ", คู่มือการใช้แก้วเพื่อการหีบห่อ, หน้า 1-24.
-ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท และก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, 2537, "ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยแก้วหรือบรรจุภัณฑ์แก้ว", การบรรจุภัณฑ์, หน้า75.
-ประชิด ทิณบุตร, 2531, "แก้ว", การออกแบบบรรจุภัณฑ์, หน้า71.
ไม่มี
เว็บไซด์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในการสืบค้นรายวิชา เช่น
http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/occupation/45102/chap1.html (วันที่สืบค้น 15 ม.ค.58)
http://natthaphon11062539.blogspot.com/2014/06/blog-post_6302.html (วันที่สืบค้น 5 ม.ค.58)
http://netra.lpru.ac.th/~weta/c2/c2_print.html (วันที่สืบค้น 26 ธ.ค.57)
http://www.thaiglass.co.th/th/technical_trainning_center.php (วันที่สืบค้น 21 ธ.ค.57)
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเวปบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
คือ http://www.facebook.com/Fight ค่ะ
email : ajsirinapa@gmail.com , fight_m_321@windowslive.com
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ