คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับเบื้องต้น

Introduction to Computer for Textile, Fashion and Jewelry

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ สิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ การออกแบบลายทอ ลายถัก ลายพิมพ์ การเขียนแบบเสื้อผ้า การวาดภาพประกอบทางแฟชั่นและการวาดภาพเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ สิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ การออกแบบลายทอ ลายถัก ลายพิมพ์ การเขียนแบบเสื้อผ้า การวาดภาพประกอบทางแฟชั่นและการวาดภาพเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ สิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ การออกแบบลายทอ ลายถัก ลายพิมพ์ การเขียนแบบเสื้อผ้า การวาดภาพประกอบทางแฟชั่นและการวาดภาพเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
การเคารพสิทธิทางปัญญา ในด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเนื้อหาดิจิทัล
การใช้โปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ในการเรียนการสอน และวิธีการระบุสิทธิในงานออกแบบ โดยเฉพาะเนื้อหาเรื่อง Creative Common
ประเมินการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงานของนักศึกษา และการระบุสิทธิในผลงานของตนเอง
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ สิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ การออกแบบลายทอ ลายถัก ลายพิมพ์ การเขียนแบบเสื้อผ้า การวาดภาพประกอบทางแฟชั่นและการวาดภาพเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การบรรยาย การสาธิต การอภิปราย การทดลอง และการปฏิบัติงาน
การถามตอบ การทดสอบ และการนำเสนอผลงานจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา
พัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์กับการปฏิบัติงานด้านการออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ
ให้นักศึกษาทดลองปฏิบัติงานจากตัวอย่างในการปฏิบัติงานจริง
วัดผลจากการประเมินจากการนำเสนอผลงาน
พัฒนาความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
มอบหมายงานให้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง และมอบหมายงานปฏิบัติทั้งแบบรายกลุ่มและรายบุคคล
ประเมินจากผลการเรียน และผลงานนำเสนอทั้งแบบกลุ่ม และรายบุคคล
พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเพื่อใช้ในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ และแนะนำรูปแบบการเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอ
พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ สิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ การออกแบบลายทอ ลายถัก ลายพิมพ์ การเขียนแบบเสื้อผ้า การวาดภาพประกอบทางแฟชั่นและการวาดภาพเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การฝึกปฎิบัติ
ประเมินผลจากผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAATJ108 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับเบื้องต้น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3.1 2.3.2 สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค 9 และ 18 30
2 2.1 3.1.1-3.1.2 4.1.1-4.1.2 5.1.1-5.1.2 6.1-6.3 การปฏิบัติงานและผลงาน ตลอดภาคเรียน 60
3 1.1.2-1.1.5 4.1.1 การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การส่งงานตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาคเรียน 10
M. Kathleen Colussy, S. G. (2005). Rendering Fashion, Fabric and Prints with Adobe Photoshop. New Jersey, Pearson Education Ltd. 
Melanie Bowles, C. I. (2009). Digital Textile Design. London, United Kingdom, Laurence King Publishing. 
เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์. (2551). การออกแบบลายทอผ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ JK-Weave. เชียงใหม่, หจก.วนิดาการพิมพ์.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไว้ดังนี้ 
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา 
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์