ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

English for Everyday Communication

1.1 เลือกใช้คำศัพท์และสำนวนได้เหมาะสมตามสถานการณ์
1.2 อธิบายและแสดงความคิดเห็นตามสถานการณ์ที่กำหนด
1.3 ประยุกต์ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนในการสื่อสารตามบริบทต่างๆ
1.4 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกทักษะทางการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
- เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในบริบทต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
Practice English listening, speaking, reading and writing skills for daily communication in various contexts
จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ทุกวันพุธ เวลา 15.00-17.00 น หรือติดต่อผ่านช่องทาง e-mail: natarica4567@outlook.com
                                               muanjai_feeno@hotmail.com
                                                                             naruporn.pala@gmail.com
˜ 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
˜ 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
š 1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 
1. สอดแทรกและส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน
2. ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
3. ใช้กิจกรรมในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม
2. การส่งรายงานตรงเวลา
3. ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
˜ 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. Lecture
2. Flipped classroom
3. Cooperative Team Learning
4. Jigsaw Reading
5. Brainstorming,
6. Role play
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม
2. แบบฝึกหัด
3. ตอบคำถามปากเปล่า
4. สมมติบทบาท
5. การนำเสนอ
6. การสอบกลางภาคและปลายภาค
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
˜3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. Lecture
2. Flipped classroom
3. Cooperative Team Learning
4. Jigsaw Reading
5. Brainstorming,
6. Role play
 
 
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม
2. แบบฝึกหัด
3. ตอบคำถามปากเปล่า
4. สมมติบทบาท
5. การนำเสนอ
6. การสอบกลางภาคและปลายภาค
 
š 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
˜ 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
˜4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1. Cooperative Team Learning
2. Role play
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม
2. สมมติบทบาท
3. การนำเสนอ
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
˜5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. Cooperative Team Learning
2. Jigsaw Reading
3. Brainstorming,
4. Role play
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม
2. สมมติบทบาท
3. การนำเสนอ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านปัญญา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2
1 GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2 การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 10%
2 2.3, 3.2, 4.2, 5.3 การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 5 %
3 2.3, 3.2, 4.2, 5.3 แบบผึกหัด ทุกสัปดาห์ 10%
4 2.3, 3.2, 4.2, 5.3 สมมติบทบาท 5-6, 10-13 5%
5 2.3, 3.2 ตอบคำถามปากเปล่า ทุกสัปดาห์ 5%
6 2.3 การสอบกลางภาค 9 20 %
7 2.3, 3.2, 4.2, 5.3 การนำเสนองาน/การรายงาน 5-6, 12-13 10%
8 2.3 E-learning ทุกสัปดาห์ 5%
9 2.3 การสอบปลายภาค 17 20 %
10 2.3, 3.2, 4.2, 5.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมศูนย์ภาษา โครงการ ACCESS RMUTL ทุกสัปดาห์ 10%
Susan Stempleski. (2018) Stretch Multi-Pack 2. Oxford University Press.
นักศึกษาจะศึกษาต้องศึกษาเพิ่มเติมจากศูนย์ภาษาอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง โดยบันทึกลงใน booklet ที่แจกให้คาบแรก
www.oxfordlearn.com
eltsupport@oup.com
http://www.icebreakers.ws/get-to-know-you
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ
1.1 ผ่านระบบทะเบียนกลาง
1.2 ผ่านช่องทางข้อร้องเรียน เช่น กล่องรับความคิดเห็น เฟสบุค e-mail
หลักสูตร/ภาควิชา/คณะกำหนดให้มีการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยคณะฯ จากผู้สังเกตการณ์สอน หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา ฯลฯ
หลักสูตรมีการประชุม หลังภาคการศึกษา และนำผลการจัดการเรียนการสอนมาพิจารณาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป รวมทั้งการวางแผนการจัดการบูรณาการรายวิชากับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร และวางแผนการบูรณาการกับการวิจัยในชั้นเรียน
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบหรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสำหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสำหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
นำผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยคณะฯ มาวางแผนปรับปรุงในปีต่อไป