การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

Agricultural Technology Transfer and Extension

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้าน ต่าง ๆ ดังนี้ 1.1 เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการบูรณาการถ่ายทอด เทคโนโลยี 1.2 เพื่อผลิตนักศึกษาที่สามารถปฏิบัติงานเป็นนักวิชาการประจําฟาร์มการผลิตพืช ผู้จัดการผลิต หรือนักวิชาการเกษตร ตามลักษณะวิชาที่ได้เลือกศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.3 เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม สํานึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ดี ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และความรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมและเสริมสร้างเอกลักษณะของไทย
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลเกษตรใหม่ เกิดขึ้นมาก และกระบวนการ ถ่ายทอดมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้าน การเกษตร เพิ่มขึ้นมากมายจึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
ศึกษาความสําคัญของส่งเสริมการเกษตร การเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการใช้สื่อเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิเคราะห์ปัญหาการเกษตร เพื่อการวางแผนส่งเสริมแบบยั่งยืน กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของเกษตรกร หลักการและวิธีการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร แหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศทางการเกษตร
3
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม  1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ หรือวิชาชีพ 
 
สอนแบบบรรยาย 
 
สอบกลางภาค
 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาขาวิชาชีพ  2.2 มีความรอบรู้ 
การสอนแบบบรรยาย
การสังเกต ข้อสอบอัตนัย ข้อสอบปรนัย
1. คิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 2. สามารถคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ 3. ใฝ่รู้แะรู้จักการเรียนรู้
การสอนแบบบรรยาย
1. งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 2. การสังเกต 3. ข้อสอบอัตนัย 4. ข้อสอบปรนัย
1. ภาวะความเป็นผู้นำ 2. มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ
การสอนแบบฝึกภาคสนาม
งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
มีทักษะการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้ power point มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
โครงการกลุ่ม การนำเสนองาน
มีทักษะทางวิชาชีพ
ปฏิบัติภาคสนาม โครงงาน
โครงการกลุ่ม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 5.ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะปัญญาที่ต้องพัฒนา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 5.1มีทักษะในการสื่อสาร 5.2มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.1มีทักษะทางวิชาชีพ 1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม 1.2 มีจรรยาบรรณ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาขาวิชาชีพ 2.2 มีความรอบรู้ 3.1 คิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 3.2 สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 3.3 ใฝ่รู้และรู้จักการเรียนรู้ 4.1 ภาวะการเป็นผู้นำ การสอนแบบฝึกภาคสนาม 4.2มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ
1 BSCAG009 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1
ปัญญา  หิรัญรัศมี และคณะ.2552.การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ หน่วยเรียนที่ 1-8
       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. จังหวัดนนทบุรี
 
ปัญญา  หิรัญรัศมี และคณะ.2552.การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ หน่วยเรียนที่ 9-15
       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. จังหวัดนนทบุรี
พรชุลีย์  นิลวิเศษ และคณะ 2554. สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
        หน่วยเรียนที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. จังหวัดนนทบุรี
 
 
ปัญญา  หิรัญรัศมี และคณะ.2552.การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ หน่วยเรียนที่ 1-8
       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. จังหวัดนนทบุรี
 
ปัญญา  หิรัญรัศมี และคณะ.2552.การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ หน่วยเรียนที่ 9-15
       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. จังหวัดนนทบุรี
พรชุลีย์  นิลวิเศษ และคณะ 2554. สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
        หน่วยเรียนที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. จังหวัดนนทบุรี
 
ไม่มี
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
ประเมินในระบบออนไลน์
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบหรืองานที่มอบหมาย
ออกข้อสอบวัดผลนักศึกษา