เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

Sensors and Transducers

1.Study and practice the structure and properties  different  types of  sensors;  datasheet  of sensors;  the  connection  to display devices,  both analog and digital;  executable  files for running  sensors  and  transducers; finding the characteristics of  the transducers types. 
1.เพื่อพัฒนาโครงการสอน สื่อสารสอน เทคนิคการสอน ทบทวน และประเมินการสอนให้ดีขึ้น
2.เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการกระตุ้นให้นักศึกษาตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล