อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

Tourism and Hospitality Industry

เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ เข้าใจประโยชน์และความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ตลอดจนองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการบริการ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวและการบริการในยุคปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต กระแสการท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่นิยม
ความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการ ประโยชน์ และองค์ประกอบของอุตสาหกรรม  การท่องเที่ยวและบริการ ทรัพยากรการท่องเที่ยว และมรดกโลกในประเทศไทย สภาพและปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย และแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว ผลกระทบของการท่องเที่ยว หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและบทบาทของภาครัฐและเอกชน แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในอนาคต
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านทางป้ายประกาศของสาขาวิชาฯ
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล