การดำเนินงานบริการส่วนหน้า

Front Office Operation

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในสายงานการโรงแรม ( การต้อนรับส่วนหน้า )ทราบถึงกระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้น จนจบขั้นตอนสามารถนำไปประกอบร่วมกับธุรกิจท่องเที่ยวได้และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง
- เพื่อให้ตามทันกับยุคสมัยโรงแรมปัจจุบัน
- เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ
- มีวิชาความรู้มากขึ้น
- เกิดแรงจูงใจในเนื้อหา วิชาเรียน
              ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม โครงสร้างแผนกบริการส่วนหน้า คุณสมบัติของพนักงานบริการส่วนหน้า การสำรองห้องพัก งานอาคันตุกะสัมพันธ์ กระบวนการก่อนเข้าพัก ระหว่างพัก และคืนห้องพัก ตลอดจนการประสานงานกับส่วนงานภายในและภายนอก การแก้ปัญหาในงาน รวมทั้งการวางแผนและการจัดการ
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านทางป้ายประกาศของสาขาวิชาฯ
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล