การสัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Seminar on Tourism and Hotel

เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ เข้าใจหลักการและวิธีการศึกษาค้นคว้าและดำเนินการสัมมนา สามารถดำเนินการสัมมนาตามหลักการและวิธีการที่ถูกต้องอย่างเต็มรูปแบบ โดยการเรียนรู้และนำแนวคิด หลักการ ทฤษฎีต่างๆ มาบูรณาการเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดสัมมนาตามหลักการและวิธีการที่เป็นสากล
ศึกษาวิธีการ และกระบวนการจัดสัมมนาเต็มรูปแบบ ศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โรงแรมและงานบริการทั้งภาครัฐ  และเอกชน โดยการเรียนรู้และนำแนวคิด หลักการ ทฤษฎีต่าง ๆ มาบูรณาการเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข โดยให้มีการจัดสัมมนา   อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านทางป้ายประกาศของสาขาวิชาฯ
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล