การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่

Field Crops Seed Production

เข้าใจความสำคัญและสถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่เศรษฐกิจ เข้าใจถึงวิธีการสร้างและการพัฒนาของเมล็ดพันธุ์ เข้าใจขั้นตอน  หลักการผลิตเมล็ดพันธุ์  ระยะห่างในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่ เข้าใจการผลิตเมล็ดพันธุ์ตระกูลธัญพืช ถั่ว พืชเส้นใย  ละหุ่ง  ทานตะวัน ฯลฯ

   เข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานและการรับรองเมล็ด
      พันธุ์ และพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและให้เหมาะสมกับสภาวะกาลปัจจุบัน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญและสถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่
    การสร้างและการพัฒนาของเมล็ดพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์และขั้นตอนการผลิตเมล็ด
    พันธุ์ หลักการและระยะห่างในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่ การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
    ตระกูลธัญพืช ถั่ว พืชเส้นใย ละหุ่ง ทานตะวัน ฯลฯ การควบคุมคุณภาพของเมล็ด
    พันธุ์ตามมาตรฐานและการรับรองเมล็ดพันธุ์ และพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำสัปดาห์ละอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยอาจารย์จะแจ้งวันเวลาให้นักศึกษาทราบหรือเมื่อนักศึกษานัดหมาย
 
1 -2  ชั่วโมง/สัปดาห์โดยจะแจ้งให้ทราบในชั่วโมงแรกของการสอน สำหรับเวลาที่นักศึกษาสามารถพบได้ คือ   วันพุธ เวลา 15.00  - 17.00 น. ห้องพักอาจารย์  สาขาพืชศาสตร์     โทร. 0834121508
       E-mail. M.sanawong@yahoo.com ทุกวัน โดยอาจารย์จะตอบเมื่อมีเวลาว่าง
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา(Ethics and Moral)
š1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
š1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
š1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
š1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1. ฝึกการมีการช่วยเหลือเพื่อน อาจารย์  ความพร้อมเพรียงในกิจกรรม
 2.ฝึกให้มีความซื่อสัตย์ในการสอบ ทำการบ้านการอ้างอิงเมื่อนำผลงานของผู้อื่นมาใช้
3.ฝึกการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงต่อเวลา การร่วมกิจกรรม การแต่งกายตามระเบียบ มีวินัย ขยัน อดทน
4.ฝึกให้รู้หน้าที่การเป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม 1.ประเมินจากการมีวินัย ความพร้อมเพรียงในกิจกรรม
2.สังเกตจากงานมอบหมาย
3.ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงต่อเวลา  การร่วมกิจกรรม การแต่งกายตามระเบียบ
4.สังเกตจากความรับผิดชอบในหน้าที่ๆได้รับมอบหมาย และการแสดงออก
1. ฝึกการมีการช่วยเหลือเพื่อน อาจารย์  ความพร้อมเพรียงในกิจกรรม
 2.ฝึกให้มีความซื่อสัตย์ในการสอบ ทำการบ้านการอ้างอิงเมื่อนำผลงานของผู้อื่นมาใช้
3.ฝึกการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงต่อเวลา การร่วมกิจกรรม การแต่งกายตามระเบียบ มีวินัย ขยัน อดทน
4.ฝึกให้รู้หน้าที่การเป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม
1.ประเมินจากการมีวินัย ความพร้อมเพรียงในกิจกรรม
2.สังเกตจากงานมอบหมาย
3.ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงต่อเวลา  การร่วมกิจกรรม การแต่งกายตามระเบียบ
4.สังเกตจากความรับผิดชอบในหน้าที่ๆได้รับมอบหมาย และการแสดงออก
2.  ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge)
š2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
š2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
š2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
1. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participatory Learning)
3.การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง   ปฏิบัติการจริง
   
1.ประเมินจากผลการปฎิบัติงาน แต่ละบทปฏิบัติการ
2.สังเกตจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
3.สังเกตจากการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 โดยมอบหมายนักศึกษาไปค้นคว้าเพิ่มเติมและจัดทำเป็นรายงานตลอดจนนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
1. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participatory Learning)
3.การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง   ปฏิบัติการจริง
1.ประเมินจากผลการปฎิบัติงาน แต่ละบทปฏิบัติการ
2.สังเกตจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
3.สังเกตจากการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 โดยมอบหมายนักศึกษาไปค้นคว้าเพิ่มเติมและจัดทำเป็นรายงานตลอดจนนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
3.  ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา(CognitiveSkills)
š3.1มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
š3.2มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ  
1. กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)
2.การอภิปรายกลุ่ม
แนะนำให้ใช้ความรู้ทางทฤษฏีเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานในงานที่ได้รับมอบหมาย
 
   
1.ประเมินจากการปฎิบัติกิจ กรรม และการแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์จริง
2.สังเกตจากการสนทนา การถาม การตอบ การรายงาน การนำเสนอรายงานและการมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในชั้นเรียน
 
 
1. กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)
2.การอภิปรายกลุ่ม
แนะนำให้ใช้ความรู้ทางทฤษฏีเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานในงานที่ได้รับมอบหมาย
1.ประเมินจากการปฎิบัติกิจ กรรม และการแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์จริง
2.สังเกตจากการสนทนา การถาม การตอบ การรายงาน การนำเสนอรายงานและการมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในชั้นเรียน
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา(Interpersonal Skills and Responsibility)
š4.1มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
š4.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
š4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
š4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 1. จัดกิจกรรมทำงานกลุ่ม
 
  1.ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกในการปฏิบัติงานและเข้าสังคม
2. สังเกตภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
3.ประเมินจากพฤติกรรมและการจัดการข้อขัดแย้งในการร่วมกิจกรรม
4.สังเกตจากกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในสังคม
1. จัดกิจกรรมทำงานกลุ่ม
1.ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกในการปฏิบัติงานและเข้าสังคม
2. สังเกตภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
3.ประเมินจากพฤติกรรมและการจัดการข้อขัดแย้งในการร่วมกิจกรรม
4.สังเกตจากกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในสังคม
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical  Analysis, Communicationand Information Technology Skills)
š5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
š5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
š5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ได้วิเคราะห์ และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
   - การนำเสนองานกลุ่มหรือโครงงานต่อชั้นเรียน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อเน้นให้นักศึกษาใช้ภาษา   ที่ถูกต้อง ชัดเจนและกระชับ
- ในการค้นคว้านั้น ส่วนหนึ่ง นักศึกษาจะต้องค้นคว้าจากวารสารหรือฐานข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 เรื่อง
- กำหนดให้มีการนำเสนอในรูปแบบของ PowerPoint
  1.สังเกตการเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
2.ประเมินประสิทธิภาพจากงานมอบหมาย
- ประเมินจากผลงานที่ต้องวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 
3.สังเกตการใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
 
1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ได้วิเคราะห์ และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
   - การนำเสนองานกลุ่มหรือโครงงานต่อชั้นเรียน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อเน้นให้นักศึกษาใช้ภาษา   ที่ถูกต้อง ชัดเจนและกระชับ
- ในการค้นคว้านั้น ส่วนหนึ่ง นักศึกษาจะต้องค้นคว้าจากวารสารหรือฐานข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 เรื่อง
- กำหนดให้มีการนำเสนอในรูปแบบของ PowerPoint
1.สังเกตการเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
2.ประเมินประสิทธิภาพจากงานมอบหมาย
- ประเมินจากผลงานที่ต้องวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 
3.สังเกตการใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 21022324 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 5.3 การทดสอบย่อย (Quiz) 1-15 10% อย่างน้อย 5 ครั้ง 10%
2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 5.3 การสอบกลางภาค 9 20%
3 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.3 งานมอบหมายงานผลิตเมล็ดพันธุ์ และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 4-16 35%
4 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.3 5.1 5.2 5.3 รายงานกลุ่มนำเสนอผลการค้นคว้ารายงานการวิจัย 17 5%
5 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 5.3 สอบปลายภาค 17 20%
6 1.3 4.1 4.2 1.3 4.1 4.2 4.3 การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การประเมินพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ การประเมินด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม โดยนักศึกษาสมาชิกกลุ่ม 1-15 10%
         สถาบันวิจัยพืชไร่.  มปป.  การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่.  กรมวิชาการเกษตร.  กระทรวงเกษตรและ
      สหกรณ์, กรุงเทพฯ.
         วันชัย  จันทร์ประเสริฐ.  2542.  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่.  ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
 จวงจันทร์  ดวงพัตรา.  2529.  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์.  กลุ่มหนังสือเกษตร  กรุงเทพฯ.
          - www.brrd.d.in.th/rtb/data..../rice_xx2_03_rictect_index.htm/
          _http://www.seed.or.th/webboard.htm
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
ประเมินโดยสาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน หรือจากการสังเกตการสอนโดยอาจารย์  ในสาขาวิชา หรือ การสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
 
สาขาวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แล้วจัดทำรายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กำหนดเมื่อสอนจบภาคการศึกษา นอกจากนี้สาขาวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีการประชุมอาจารย์ทั้งสาขาวิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทำหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของสาขาวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
 
สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหา
ที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป