การทำเล่ม

Book Binding

1. รู้หลักการทำเล่มหนังสือด้วยรูปแบบต่างๆ
2. เข้าใจกระบวนการทำเล่มหนังสือแต่ละรูปแบบ
3. เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุในการหุ้มปกหนังสือให้เหมาะสมและสวยงาม
          4. รู้เข้าใจการตรวจสอบคุณภาพการทำเล่มหนังสือที่ถูกต้อง
          5. มีทักษะในการทำเล่มหนังสือแต่ละรูปแบบและการตรวจสอบคุณภาพการทำเล่มหนังสือ
6. เห็นความสำคัญของการทำเล่มหนังสือและการประยุกต์การเพิ่มมูลค่าให้แก่หนังสือ
-
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การทำเล่มด้วยเทคนิครูปแบบต่างๆ วัสดุในการทำเล่มหนังสือ และสามารถตรวจสอบคุณภาพการทำเล่มหนังสือ
2 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา  ไว้ในตารางสอนและแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน
1. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
           2. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1. สอดแทรกกิจกรรมในระหว่างการสอนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการสอนให้กับนักศึกษา
           2. สอดแทรกความรู้ทางด้านจรรยาบรรณด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษาในรายวิชา
           3. สอนให้นักศึกษารู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
               2. ความรับผิดขอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเล่มหนังสือด้วยเทคนิครูปแบบต่างๆ 
           2. สามารถบูรณาการใช้ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานจริงอย่างถูกต้อง
1. บรรยายและอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนโดยเน้นหลักการทางทฤษฏีและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
           2. นักศึกษาฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
           3. การทำงานกลุ่มและเดี่ยว ตลอดจนการนำเสนอหน้าชั้นเรียนและรายงาน
1. การทดสอบย่อย
           2. การสอบกลางภาคและปลายภาค
           3. ประเมินจากรายงานนักศึกษาและการนำเสนองานในชั้นเรียน
           4. ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
 
1. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
1. การมอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริง
           2. นักศึกษาสามารถรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน จากนั้นนำมาอภิปรายร่วมกันภายในห้องเรียน
1. ประเมินผลตามสภาพจริงในการปฏิบัติงาน
           2. การนำเสนอผลงานสำเร็จและรายงานหน้าชั้นเรียน
1. สามารทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
           2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           3. สามาถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในเด็นที่เหมาะสม
1. สอดแทรกให้นักศึกษาสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานกลุ่มร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของแต่ละคนในชั้นเรียน
           2. ฝึกให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีร่วมกันในชั้นเรียน
1. พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานและรายงานหน้าชั้นเรียน
           2. การตรงต่อเวลาในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
 
สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
1. บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน
           2. การนำเสนอโดยการวิเคราะห์การแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตร่วมในการวิเคราะห์
1. การนำเสนอโดยใช้สื่อที่เหมาะสม
           2. การมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม
1. มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
           2. มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
           3. มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
1. บรรยาย สาธิตวิธีการปฏิบัติงาน
           2. ดูแล ให้คำแนะนำ ปรึกษาขณะนักศึกษาปฏิบัติงาน
           3. นักศึกษาสรุปผลและนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
1. กระบวนการทำงานถูกต้องตามขั้นตอน
           2. ผลงานสำเร็จที่มีคุณภาพ
           3. เสร็จตรงตามกำหนดเวลา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 2. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเล่มหนังสือด้วยเทคนิครูปแบบต่างๆ 2. สามารถบูรณาการใช้ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานจริงอย่างถูกต้อง 1. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 1. สามารทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามาถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในเด็นที่เหมาะสม 1. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 2. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 1. มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน 2. มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ 3. มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
1 BTEPP143 การทำเล่ม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม 1. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 2. ความรับผิดขอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 5%
2 ความรู้ 1. การทดสอบย่อย 2. การสอบกลางภาคและปลายภาค 3. ประเมินจากรายงานนักศึกษาและการนำเสนองานในชั้นเรียน 4. ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ 8 18 ตลอดภาคการศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 15% 5%
3 ทักษะทางปัญญา 1. ประเมินผลตามสภาพจริงในการปฏิบัติงาน 2. การนำเสนอผลงานสำเร็จและรายงานหน้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 4, 7, 10, 13, 15 5%
4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ 1. พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานและรายงานหน้าชั้นเรียน 2. การตรงต่อเวลาในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 5%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. การนำเสนอโดยใช้สื่อที่เหมาะสม 2. การมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม 4, 7, 10, 13, 15 ตลอดภาคการศึกษา 5%
6 ทักษะพิสัย 1. กระบวนการทำงานถูกต้องตามขั้นตอน 2. ผลงานสำเร็จที่มีคุณภาพ 3. เสร็จตรงตามกำหนดเวลา ตลอดภาคการศึกษา 4, 7, 10, 13, 15 ตลอดภาคการศึกษา 60%
- หนังสือเอกสารประกอบการสอนชุดวิชา เทคนิคงานหลังพิมพ์ หน่วยที่ 1-7
- หนังสือเอกสารประกอบการสอนชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ หน่วยที่ 8-15
- หนังสือเอกสารประกอบการสอนชุดวิชา การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 1-7
- หนังสือกระดาษกับการพิมพ์ อังคณา  จุติสีมา
- หนังสือคู่มือการทำกระดาษสาด้วยกระบวนการเตรียมเยื่อขั้นตอนเดียว มาโนช นาคสาทา
- หนังสือกระดาษทางการพิมพ์  แผนกวิชาการพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ (เจ็ดยอด)
- เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระดาษทำด้วยมือ  วุฒินันท์  คงทัด
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา

แบบประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
-
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ