ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ

Building Automation Control

        ศึกษาการทำงานและการกำหนดลักษณะเฉพาะของระบบประกอบอาคาร เช่นระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบท่อ ระบบดับเพลิง ระบบบำบัดมลพิษอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบขนส่งในอาคาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและระบบสื่อสารในอาคาร ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคาร กฎหมายเกี่ยวกับอาคารและการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร มาตรฐานอาคารเขียว
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ  ทางด้านระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ เพื่อเป็นพื้นฐานการนำไปประยุกต์ใช้งานในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านการควบคุมอาคารอัตโนมัติ ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาการทำงานและการกำหนดลักษณะเฉพาะของระบบประกอบอาคาร เช่นระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบท่อ ระบบดับเพลิง ระบบบำบัดมลพิษอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบขนส่งในอาคาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและระบบสื่อสารในอาคาร ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคาร กฎหมายเกี่ยวกับอาคารและการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร มาตรฐานอาคารเขียว
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล ­­­การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  มีความซื่อสัตย์ในการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ
อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4 ประเมินผลการนำเสนอใบงานที่มอบหมาย
มีความรู้ในหลักการ ความสำคัญของศึกษาเกี่ยวกับการทำงานและการกำหนดลักษณะเฉพาะของระบบประกอบอาคาร เช่นระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบท่อ ระบบดับเพลิง ระบบบำบัดมลพิษอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบขนส่งในอาคาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและระบบสื่อสารในอาคาร ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคาร กฎหมายเกี่ยวกับอาคารและการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร มาตรฐานอาคารเขียว
บรรยาย  และอภิปรายเกี่ยวกับระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ และโครงงาน Problem – based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem – based Learning
2.3.3 ประเมินจากการอภิปราย
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้เทคโนโลยี
3.2.1 การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
3.2.2 อภิปรายกลุ่ม
3.2.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา  เกี่ยวกับระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ
3.2.4 การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่เกี่ยวกับระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ
3.3.2  วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน
3.3.3  สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2  มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ำของเทคโนโลยี การนำตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ธุรกิจ หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
5.1.1 ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น Wed Board Blog การสื่อสารการทำงานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา Chat Room
5.1.6 ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล