ระบบสารสนเทศทางการตลาด

Marketing Information System

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความหมาย ขอบเขต วัตถุประสงค์ และความจำเป็นของระบบสารสนเทศทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจ และการดำเนินงานด้านการตลาด รวมถึงสามารถนำความรู้ด้านการตลาดมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของการตัดสินใจในธุรกิจจริง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในระบบสารสนเทศทางการตลาด รวมถึงการเรียนรู้บทบาท และความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด และการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด บทบาท และหน้าที่ของระบบสารสนเทศที่มีต่อการวางแผนงานทางด้านการตลาด วิธีการจัดระบบข้อมูลการตลาดและประเภทของข้อมูล วิธีการสรรหาแหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูลและระบบการจัดเก็บ วิธีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย การวิเคราะห์ ประเมิน และการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจ และใช้ประโยชน์ในการวางแผนงานทางการตลาดอย่างมีประสิทธิผล
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ/สาขาวิชา
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล