การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์

Critical and Analytical Reading

เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ มีทักษะในการอ่านและวิเคราะห์วิจารณ์ข้อเขียนต่าง ๆ และการแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือคัดค้านข้อเขียนที่อ่าน
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ และฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ เพื่อเป็นพื้นฐานของการค้นคว้าวิจัยในระดับสูง
การอ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ ประเมิน และแสดงความคิดเห็นต่อบทความที่อ่านอย่างมีเหตุผล ตลอดจนนำเสนอข้อมูลในรูปของการอภิปรายหรือการเขียน
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ โดยเน้นที่ความมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
สอดแทรกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย
       1.2.1    ให้นักศึกษาทำงานมอบหมายด้วยตนเองในทุกบทเรียน โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
       1.2.2    กำหนดเกณฑ์ให้นักศึกษาได้สร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ การส่งงานตรงตามกำหนดเวลา ความอดทน และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน
         1.3.1   การเข้าเรียนตรงเวลา
         1.3.2    การส่งงานตามเวลาที่กำหนด
         1.3.3    การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
2.1     ความรู้ที่ต้องได้รับ
         พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความเข้าใจ ทั้งความรู้ด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาของรายวิชา
         2.1.1    ในทางทฤษฎีเน้นความรู้ความเข้าใจในหลักการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์ การวิจารณ์เรื่องที่อ่าน การแสดงความคิดเห็นเชิงสนับสนุนหรือคัดค้านเรื่องที่อ่าน
         2.1.2    ในทางปฏิบัติ เน้นความสามารถในการถ่ายทอดความเข้าใจสู่เพื่อนในชั้นเรียน รวมถึงการวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งที่อ่านอย่างถูกต้องตามหลักการ
         2.1.3    การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอ่านให้แก่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย
          2.2.1    ให้ความรู้แก่นักศึกษาในบทเรียนต่าง ๆ แล้วให้ฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดในบทเรียน
         2.2.2    ให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั้นเรียน
         2.2.3    ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อเขียนที่อ่าน และเขียนบทวิจารณ์ข้อเขียนที่อ่าน
         2.3.1   การทดสอบย่อย / สอบกลางภาค / สอบปลายภาค
         2.3.2    การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และวิจารณ์ข้อเขียนประเภทต่าง ๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน
         2.3.3    ผลงานจากการค้นคว้าเพิ่มเติมของนักศึกษาและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
3.1     ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
         พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในการปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นที่ทักษะด้าน
         3.1.1    การประยุกต์ความรู้ด้านวิชาการ ที่ได้รับจากการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน และจากการค้นคว้าเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน มาใช้ในการวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียนประเภทต่าง ๆ
         3.1.2    การนำความรู้ในหลักการวิเคราะห์วิจารณ์ข้อเขียนมาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดย
         3.2.1    ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์และวิจารณ์ข้อเขียนที่อ่าน ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มย่อย
         3.2.2    ให้นักศึกษาระดมสมองเป็นกลุ่มย่อย เพื่อแสดงความคิดเห็นตามสถานการณ์เฉพาะที่กำหนด จากนั้นอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะให้แก่กัน
          3.3.1   การทดสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
         3.3.2    การอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
         3.3.3    การทำแบบฝึกหัด งานที่ได้รับมอบหมาย และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
4.1     ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
         ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการทำงานเป็นทีม โดยการช่วยกันค้นคว้าหาคำตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมแบบกลุ่มในชั้นเรียน กระตุ้นให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น และช่วยกันระดมสมองในการฝึกการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ
         4.3.1   ให้นักศึกษาประเมินกันเองในกิจกรรมกลุ่ม
         4.3.2    ผู้สอนประเมินจากการปฏิบัติงานกลุ่ม
         4.3.3    สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนรวมของนักศึกษา
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างเหมาะสม
กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง off-line และ on-line
ดูจากผลการศึกษาจากเว็บไซต์ที่มอบหมาย  ความรู้ที่ได้รับ ผลการเรียนหลังการศึกษาค้นคว้า และการฝึกฝนด้วยตนเอง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
1 BOAEC112 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 หน่วยที่ 1-2 สอบกลางภาค 9 25%
2 หน่วยที่ 3-4 สอบปลายภาค 17 25%
3 หน่วยที่ 1-4 ทดสอบย่อย / แบบฝึกหัด /กิจกรรม / งานมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 40%
4 จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
In Focus a Vocabulary, reading and critical thinking skills course (Cambridge: Cambridge University Press 2014.)
In Focus a Vocabulary, reading and critical thinking skills course (Cambridge: Cambridge University Press 2014.)
Blanchard, K and Root, C. 2005. Ready to Read Now. NY: Pearson Education, Inc. Craven, M. 2003. Extending Reading Keys. Oxford: Macmillan Education. Dyer, B. and Bushell B. 2003. Global Outlook 1. New York: McGraw-Hill Co. Dyer, B. and Bushell B. 2003. Global Outlook 2.New York: McGraw-Hill Co. Ellison, P. 2006. Focus on Comprehension 4. Australia: R I C Learners International Limited. Fry, E. B. 2000. Reading Drills: Elementary Level. Illinois: NTC/Contemporary Publishing Group, Inc . Fry, E. B. 2000. Reading Drills: Middle Level. Illinois: NTC/Contemporary Publishing Group, Inc. Fry, E. B. 2000. Reading Drills: Advanced Level. Illinois: NTC/Contemporary Publishing Group, Inc. Green, C. 2005. Creative Reading. Mcmillan Publishers Ltd. Green, M. 2006. Focus on Comprehension 3. Australia: R I C Learners International Limited. Gould, M. 2006. Focus on Comprehension 2. Australia: R I C Learners International Limited. Mather, P & McCarthy, R. 2005. The Art of Critical Reading. NY: McGraw-Hill, Inc. Mikulecky, B. S. and Jeffries, L. 1996. More Reading Power. USA: Addison-Wesley Publishing Company. Wiener H. S. and Bazerman C.. 2006. Basic Reading Skills Handbook. 6th Edition. New York: Pearson Education, Inc.
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาที่จัดทำโดยนักศึกษาได้จากกิจกรรมดังต่อไปนี้
          1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
          1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
          1.3 ข้อเสนอแนะที่อาจารย์ผู้สอนได้จากนักศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
          2.1 การสังเกตการณ์การสอนของหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าสาขา/ผู้ที่คณะมอบหมาย
          2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
          2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
นำผลประเมินการสอนตามข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
          3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
          3.2 ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมได้ดังนี้
            4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าสาขา หรือผู้ที่คณะมอบหมาย
          4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ คะแนนภาคปฏิบัติ และการให้คะแนนพฤติกรรม
          5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
          5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้จากรายวิชานี้ เข้ากับปัญหาที่มาจากงานวิจัยหรือประสบการณ์ของอาจารย์