เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

Sensors and Transducers

        ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของการวัดและอุปกรณ์การวัด ทรานสดิวเซอร์แบบอนาล็อกและ
ดิจิตอล เทคนิคการวัดความดัน ตัวส่งค่าแรงดันแบบอนุพันธ์ การวัดอัตราการไหลโดยใช้มิเตอร์แบบปฐมภูมิ แบบทุติยภูมิ และแบบพิเศษ การวัดอุณหภูมิแบบไม่ใช้วิธีการทางไฟฟ้า แบบใช้วิธีการทางไฟฟ้าและแบบใช้รังสี ประเภทการวัดระดับของเหลว แบบทางตรง แบบทางอ้อม รวมถึงวิธีใช้ความดันน้ำสถิต วิธีทางไฟฟ้าและวิธีพิเศษอื่น การศึกษาวิธีการใช้ตัว ควบคุมแบบดั้งเดิม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ  ทางด้านเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ เพื่อเป็นพื้นฐานการนำไปประยุกต์ใช้งานในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาพื้นฐานของการวัดและอุปกรณ์การวัด ทรานสดิวเซอร์แบบอนาล็อกและดิจิตอล เทคนิคการวัดความดัน ตัวส่งค่าแรงดันแบบอนุพันธ์ การวัดอัตราการไหล โดยใช้มิเตอร์แบบปฐมภูมิ แบบทุติยภูมิ และแบบพิเศษ การวัดอุณหภูมิแบบไม่ใช้วิธีการทางไฟฟ้า แบบใช้วิธีการทางไฟฟ้าและแบบใช้รังสี ประเภทการวัดระดับของเหลว แบบทางตรง แบบทางอ้อม รวมถึงวิธีใช้ความดันน้ำสถิต วิธีทางไฟฟ้าและวิธีพิเศษอื่น การศึกษาวิธีการใช้ตัว ควบคุมแบบดั้งเดิม
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล ­­­การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  มีความซื่อสัตย์ในการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

1.2.2 อภิปรายกลุ่ม
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอใบงานที่มอบหมาย
          มีความรู้ในหลักการ ความสำคัญของศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของการวัดและอุปกรณ์การวัด ทรานสดิวเซอร์แบบอนาล็อกและดิจิตอล เทคนิคการวัดความดัน ตัวส่งค่าแรงดันแบบอนุพันธ์ การวัดอัตราการไหลโดยใช้มิเตอร์แบบปฐมภูมิ แบบทุติยภูมิ และแบบพิเศษ การวัดอุณหภูมิแบบไม่ใช้วิธีการทางไฟฟ้า แบบใช้วิธีการทางไฟฟ้าและแบบใช้รังสี ประเภทการวัดระดับของเหลว แบบทางตรง แบบทางอ้อม รวมถึงวิธีใช้ความดันน้ำสถิต วิธีทางไฟฟ้าและวิธีพิเศษอื่น การศึกษาวิธีการใช้ตัว ควบคุมแบบดั้งเดิม
บรรยาย  และอภิปรายเกี่ยวกับเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และโครงงาน Problem – based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem – based Learning
2.3.3 ประเมินจากการอภิปราย
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้เทคโนโลยี
3.2.1 การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
3.2.2 อภิปรายกลุ่ม
3.2.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา  เกี่ยวกับเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
3.2.4 การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่เกี่ยวกับหลักการทำงานและการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
3.3.2  วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน
3.3.3  สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2  มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ำของเทคโนโลยี การนำตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ธุรกิจ หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
5.1.1 ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น Wed Board Blog การสื่อสารการทำงานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา Chat Room
5.1.6 ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล