เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Industrial Product Drafting

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนแบบโครงสร้างสำหรับงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การเขียนภาพคลี่ การเขียนแบบเพื่อการผลิต การเขียนแบบ เฟอร์นิเจอร์และการเขียนแบบตกแต่งภายใน ปฏิบัติงานเขียนแบบ และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเขียนแบบ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีของการเขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การเขียนภาพคลี่ การเขียนแบบเพื่อการผลิต การเขียนแบบ เฟอร์นิเจอร์และการเขียนแบบตกแต่งภายใน ปฏิบัติงานเขียนแบบ และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเขียนแบบ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนแบบโครงสร้างสำหรับงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การเขียนภาพคลี่ การเขียนแบบเพื่อการผลิต การเขียนแบบ เฟอร์นิเจอร์และการเขียนแบบตกแต่งภายใน ปฏิบัติงานเขียนแบบ และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเขียนแบบ
15
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
1.1.1    ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2    มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง
1.1.3    เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.4    เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.5    มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1    บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม และ จริยธรรม
1.3.1    พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
มีความรู้ และความเข้าใจ ในทฤษฎีของการเขียนแบบ มาตรฐานสากลของการเขียนแบบเครื่องเรือน และมีทักษะในการเขียนแบบชิ้นส่วนประกอบต่างๆ และการเขียนแบบเพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
บรรยาย  ยกตัวอย่าง และจากการฝึกปฏิบัติโครงงาน Project – based Learning
2.3.1   สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2  ประเมินจากฝึกปฏิบัติโครงงาน Project – based Learning ทั้งการนำเสนอด้วยวิธีบรรยาย และการศึกษาจากเอกสาร
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการเขียนแบบ
3.2.1   บรรยาย และการให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติโครงงาน Project – based Learning
3.2.2   การสะท้อนแนวคิดจากการอภิปราย
3.3.1   สอบปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิด
3.3.2   วัดผลจากการประเมินชิ้นงาน
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
4.2.2   การนำเสนอรายงาน
4.3.1  ประเมินจากผลงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.2  ประเมินจากงานที่มอบหมาย  
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง  การเขียน
5.1.3   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.4   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ โดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
6.1.1 ความสามารถในการอ่านแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6.1.2 ทักษะในการเขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบด้วยมือ และด้วยคอมพิวเตอร์
การทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะควาสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 3 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAAID111 เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3.1, 3.3.1, สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9, 18 15%, 15%
2 2.3.2, 3.3.2, 3.3.3, 4.3.1, 4.3.2, 5.3.1, 5.3.2 การปฏิบัติงานและผลงาน โครงงาน (Project-Based Learning) ตลอดภาคการศึกษา ปลายภาคการศึกษา 50%, 10%
3 1.3.1 การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การส่งงานตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. Google SketUp for DUMMIES by Aidan Chopra (Wiley Publishing, Inc.) 2. เอกสารประกอบการบรรยายการใช้งานโปรแกรม AutoCAD ประสิทธิชัย ดำเนินฐิติกิจ 3. Collection Of Programs For The Design Of Furniture (IgroMarket) 4. Modern Furniture: Its Design and Construction (Mario Dal Fabbro) 5. เขียนแบบ 3D ด้วย AutoCAD กับมืออาชีพ (สัญญา นามี, ศุภชัย นิศวอนุตรพันธ์) 6. คู่มือการใช้โปรแกรม INVENTOR 2011 โดย ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์ 7. สร้างแบบจำลอง 3 มิติ ด้วย SketchUp Pro 6  โดย นภดล วศินสิทธิสุข
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไว้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
 4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
 4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
 5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์