การเขียนบทเพื่อการสื่อสาร

Script Writing for Communication

1.ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2.มีความรู้ด้านหลักการเขียนบท
3.มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลและคิดสร้างสรรค์
4.มีทักษะในการเขียนบทประเภทต่างๆ
 
ปรับปรุงเนื้อหา  และวิธีการสอน  ใบงาน  กิจกรรม ให้เหมาะสมกับหลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ 2560
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการเขียนบทเพื่อผลิตสื่อประเภทต่างๆ
ทฤษฎีและแนวคิดที่ช่วยพัฒนาการเขียนบท  แนวคิดและแรงบันดาลใจ  การเขียนบทรายการโทรทัศน์  การเขียนบทภาพยนตร์โฆษณา การเขียนบทภาพยนตร์และแอนิเมชั่น
ให้คำปรึกษาตามความต้องการ ตามชั่วโมงเวลาว่าง
(ดำ)ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน
การส่งงาน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
-บัญชีเช็คชื่อ
-ความรับผิดชอบในการส่งงาน
-การเข้าร่วมกิจกรรม
(2.1 ดำ)รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2.2 ขาว) มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหาและพัฒนาด้านศิลปกรรมอย่างเป็นระบบ
(2.3 ขาว)มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
บรรยาย ยกตัวอย่าง  กรณีศึกษา  สาธิต
มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า
หาข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการเขียนบท โดยอาจจะบูรณาการกับงานบริการวิชาการ  หรืองานวิจัย และกิจกรรมนักศึกษา
บรรยาย  ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา  
สอบย่อย การสอบกลางภาค และปลายภาค
รายงาน
ประเมินจากผลงาน
 (ดำ) สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ
(ขาว) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า และเรียบเรียงข้อมูลเพื่อใช้ในการทำงาน
บรรยาย  ยกตัวอย่าง   กรณีศึกษา
ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
-นำเสนอแนวคิดในการทำงาน
-ข้อมูลจากการศึกษา
(ขาว)มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-การเข้าชั้นเรียน
-การส่งงาน  การติดตามงาน
-การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
บัญชีการเข้าชั้นเรียน
-บัญชีการส่งงาน
-การร่วมกิจกรรมต่าง
(ขาว) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและรวมรวมเพื่อนำเสนอ  หรือสรุปเป็นแนวคิด
การนำเสนอผลการค้นคว้า
การนำเสนอแนวคิด
สื่อสำหรับนำเสนอ
( 6.2 ดำ )มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
  (ุ6.3 ขาว) มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
การปฏิบัติงานในชั้นเรียน
งานมอบหมาย  โครงงาน
ประเมินจากผลงานปฏิบัติ
งานมอบหมาย /โครงงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.2มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 1.3มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ 2.1 รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.2มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ 1.3 มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 1.4มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 3.1สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ 3.2สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 3.3สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ 3.4มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 4.1มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4.2มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง 1สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม 1มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ 6.2มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 6.3มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
1 BAACD107 การเขียนบทเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,4.2 การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา การแต่งกาย การติดตามงานสม่ำเสมอ ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 2.1 สอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 5,9,17 30%
3 3.2,5.2 กระบวนการทำงานในขั้นการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การนำเสนอแนวคิดในการทำงาน ผลงานการรายงานข้อมูล งานมอบหมาย รายงาน ตลอดภาคการศึกษา 20%
4 5.2 งานปฏิบัติในชั้นเรียน ตลอกภาคการศึกษา 40%
เพ็ญศรี  จุลกาญจน์.(2553).  เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนบทเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชา   ออกแบบสื่อสาร  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
จรูญพร ปรปักษ์ประลัย.(2548).Animation Say Hi!. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น
-
จรูญพร ปรปักษ์ประลัย.(2548).Animation Say Hi!. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น
-------------------------.(2551).สะดุดโลกแอนิเมชั่น. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็กไทย
-------------------------.(2552).คนปรุงเรื่อง. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็กไทย
รักกศานต์  วิวัฒน์สินอุดม(2547).เสกสรร  ปั้นหนัง:บทภาพยนตร์.กรุงเทพฯ :บริษัทบ้านฟ้าจำกัด
เน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้เรียนโดยใช้วิธีการดังนี้

แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  การสอบถามนักศึกษาในชั้นเรียน

การส่งข้อเสนอส่วนตัวให้ผู้สอน  โดยการเขียนแสดงความคิดเห็นในการสอน ผ่านช่องทางต่าง  เช่น  แบบแสดงความคิดเห็น  E-mail
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2   การมีส่วนร่วมของนักศึกษา
2.3   การพัฒนาการทำงานของนักศึกษา
2.4   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ โดยการให้นักศึกษาประเมินตัวเอง
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาดังนี้
3.1   ดูผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา
3.2   ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ตามข้อเสนอ
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย  และปลายภาคให้นักศึกษาประเมินตนเอง
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนกิจกรรม  เนื้อหา  ใบงาน และการประเมินผล