การศึกษาอิสระ

Independent Studies

   เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสศึกษาหัวข้อการเรียนรู้ที่ตนเองสนใจและเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความก้าวหน้า ในการทำการค้นคว้าวิจัย
      เพื่อให้นักศึกษากำหนดหัวข้องานวิจัยที่สนใจจะศึกษา ดำเนินการวิจัยตามหลักกระบวนการวิจัย และนำเสนอผลการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ
การค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะเรื่อง ตามหัวข้อและขอบเขตที่มีอยู่ในความสนใจ ของผู้เรียน ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา นำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามเวลาที่นักศึกษาต้องการ 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
           สอดแทรกการใช้ภาษาในสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมรู้จักปรับใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องตามวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา            1.1.1  [    ] มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม            1.1.2  [] มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ            1.1.3  [] มีวินัย  ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม            1.1.4  [    ] เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 
            - อธิบายรายวิชา รูปแบบการเรียนการสอน และการประเมินผลและให้นักศึกษาอภิปราย              - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ             - จัดตารางเวลาในการฝึกปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้นักศึกษาและให้นักศึกษาอภิปราย
 
            - ส่งงานตามที่กำหนด             - ผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษา             - ติดตามการดำเนินการฝึกปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา
 
            2.1.1  [] มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษาสา             2.1.2  [] สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา             2.1.3  [] สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
            - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ             - จัดตารางเวลาในการฝึกปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้นักศึกษาและให้นักศึกษาอภิปราย
 
            - ส่งงานตามที่กำหนด             - ผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษา             - ติดตามการดำเนินการฝึกปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา             - ความสามารถในการนำเสนอผลงานและการตอบข้อซักถาม
 
            3.1.1  [] มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ             3.1.2   [] มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ             3.1.3   [] มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม
 
            - อธิบายรายวิชา รูปแบบการเรียนการสอน และการประเมินผล และให้นักศึกษาอภิปราย              - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ             - จัดตารางเวลาในการฝึกปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้นักศึกษาและให้นักศึกษาอภิปราย             - จัดให้มีการนำเสนอผลงานและการตอบข้อซักถาม
 
            - ผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษา             - ติดตามการดำเนินการฝึกปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา             - ความสามารถในการนำเสนอผลงานและการตอบข้อซักถาม
 
            4.1.1  [   ] มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี             4.1.2  [   ] มีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตาม             4.1.3  [   ] สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม             4.1.4  [] สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 
              - กำหนดปฏิทินเวลานำเสนอ               - ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันเสริมเนื้อหาให้ครบถ้วน               - นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน
 
          -  ผู้สอนประเมินตามแบบการนำเสนอ           -  สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนรวมของผู้เรียน                -  การตรงต่อเวลาและการส่งงาน                -  การประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษา
 
            5.1.1  [] เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม                  5.1.2  [] สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม              5.1.3  [] ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรม
 
- ให้ความรู้แก่นักศึกษาในบทเรียนต่าง ๆ แล้วให้ทบทวนความเข้าใจตามกิจกรรมที่กำหนด            - ให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน            - ให้นักศึกษาได้ศึกษาจากกรณีศึกษา งานวิจัย ตัวอย่างต่าง ๆ ตามหัวข้อการเรียนรู้ที่สนใจ
 
            - ผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษา             - ผลงานจากการค้นคว้าเพิ่มเติมของนักศึกษาและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน             - ติดตามการดำเนินการฝึกปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา             - ความสามารถในการนำเสนอผลงานและการตอบข้อซักถาม
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ความรู้ในบทเรียนที่ 1-3 และการนำเสนอโครงร่างวิจัยได้ ประเมินผลจากเอกสารโครงร่างงานวิจัยและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 6 35%
2 ความรู้ในบทเรียนที่ 4-5 การจัดส่งรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการนำเสนองานวิจัยหน้าชั้นเรียน 12 35%
3 การฝึกปฏิบัติ / กิจกรรม แบบฝึกปฏิบัติในบทเรียน งานมอบหมาย สังเกตจากการปฏิบัติงานมอบหมายภายในและภายนอกชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 20%
4 เจตคติที่ดีต่อรายวิชา การเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
Wassanasomsithi, P. (2004). English in applied linguistics: A course book. Bangkok: Sumon Publishing Co., Ltd.
 
Neuman, W. L. (1997). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. 3rd Edition, USA: Allyn and Bacon.
 
ให้นักศึกประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง โดยผ่านกิจกรรมดังนี้       1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน        2) ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้       3) แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
 
     การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้       - อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทำรายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษา  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา       - สังเกตจาการทำกิจกรรมในชั้นเรียน       - ประเมินจากผลการนำเสนอ       - ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
 
       - ให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัย แล้วจัดทำรายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน         - กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน         - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา         - การวิจัยในชั้นเรียน
 
      ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการตรวจแบบฝึกหัดและงานกลุ่ม ผู้สอนตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนว่าพัฒนาก้าวหน้าหรือมีการพัฒนาที่ผิดปกติแก้โดยการขอพบนักศึกษา แจ้งผลการได้รับคะแนนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
      สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมนำเสนอสาขา/ คณะ