การสัมมนาภาษาอังกฤษ

Seminar in English

ให้นักศึกษารู้จักวิธีการค้นคว้าข้อมูล ทั้งจากหนังสือ ตลอดจนวิธีการสารสนเทศต่างๆ เช่น e-library, e-databases, CD-ROM, search engine ต่างๆ เป็นต้น สามารถอ่านเอกสารทางวิชาการได้อย่างเข้าใจโดยอาศัยคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถเรียบเรียงเอกสารที่ค้นคว้าเป็นบทความทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง มีการเรียนรู้เทคนิคทางโสตทัศนูปกรณ์เพื่อนำมาใช้ในการบรรยายให้มีความน่าสนใจ
มากขึ้น มีการเรียนรู้เรื่องบุคลิกท่าทางและมารยาทในการพูดในที่ประชุมและสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาเพื่อทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่องที่นำเสนอและสามารถบรรยายให้ผู้ฟังเข้าใจ รวมทั้งสามารถตอบคำถามของผู้ฟังได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการศึกษา และมีทักษะในการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
การค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลหรือหัวข้อที่สนใจ สรุปและนำเสนอในรูปแบบสัมมนา
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
- มีวินัย ขยัน อดทน และตรงต่อเวลา
- เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามหรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการมีวินัย ขยัน อดทน และการตรงต่อเวลา
- อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความสำคัญต่อ การมีวินัยเรื่องเวลา การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา การเคารพและให้เกียรติแก่อาจารย์อาวุโส เป็นต้น
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาสที่สาขาวิชาฯ/คณะจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
- การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งรายงาน
- ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนักศีกษาอื่นๆในรายวิชา
- นักศึกษาประเมินตนเอง
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสัมมนาทางภาษาอังกฤษ
- ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทาง โดยเน้นให้นักศึกษาหาทางค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-Operative Learning) การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง และการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต
- เพิ่มการสอนนอกห้องเรียน โดยศึกษาจากประสบการณ์จริงในเรื่องที่ต้องสร้างความเข้าใจ
- เอกสาร/การนำเสนองานหน้าชั้นเรียน และการนำเสนองานในรูปแบบการสัมมนา
- สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาทั้งในและนอกชั้นเรียน
- สามารถใช้ความรู้ทางด้านสัมมนาทางภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)
- ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา และระดมสมองในการแก้ไขปัญหา จากกรณีศึกษาตามประเด็นปัญหาที่กำหนดไว้แล้ว โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มจะต้องกำหนดแนวทางไปสู่การแก้ปัญหาหรือเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีความน่าเชื่อถือและความเป็นไปได้
- มอบหมายงานกลุ่มให้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะ
- ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
- เอกสาร/การนำเสนองานหน้าชั้นเรียน และการนำเสนองานในรูปแบบการสัมมนา
- มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
- มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
- จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาอื่นและบุคคลภายนอก
- มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทำงานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาทำงานได้กับผู้อื่น โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด
- กำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทำงานกลุ่ม อย่างชัดเจน
- ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา
- ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความรับผิดชอบ
- ให้นักศึกษาประเมินนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- สามารถใช้ Power point ในการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถคัดเลือกแหล่งข้อมูล
- สามารถค้นคว้าหาข้อมูล/ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางอินเตอร์เน็ต
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอด้วยการเขียนและการพูดได้อย่างเหมาะสม
- ใช้ Power point / Visualizer ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทำความเข้าใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน
- การสอนโดยมีการนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบค้นข้อมูล
- การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล
- การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การมอบหมายงานที่ต้องมีการนำเสนอทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
- ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
และการนำเสนองานในรูปแบบการสัมมนา
- ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทกัษะทางปัญญา 4.ทกัษะความสมัพนัธ์ ระหว่างบุคลและความ รับผิดชอบ 5.ทกัษะการวเิคราะห์ เชิงตวัเลขและการใช้ เทคโนโลยสีารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 13031023 การสัมมนาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การส่งงานตามกำหนดเวลา 6- 18 20
2 รายงานการศึกษาอิสระ 18 20
3 การประเมินด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียนและความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม 1-18 10
4 การนำเสนองาน (IS) ในการสัมมนา และการตอบคำถามของผู้ฟังได้อย่างเหมาะสม 18 50
       เอกสารประกอบการสอนวิชาการสัมมนาภาษาอังกฤษ 
ไม่มี
พรพรรณ  เกียติโชคชัย. การจัดการสัมมนาสู่ความเป็นเลิศ. กรุงเทพฯ: ซีอ็ดยูเคชั่นจำกัด. 2540. ไพพรรณ เกียติโชคชัย. หลัการสัมมนา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: การศึกษาจำกัด. 2545. สมจิตร  เกิดปรางค์ และ นุตประวีณ์ เลิศกาญจนวัต. การสัมมนา. กรุงเทพฯ: ส่งเสริมวิชาการ. 2545. สุทธนู  ศรีไสย. หลักการจัดสัมมนาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2544.  
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา 
- สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
 - สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ  - ประเมินจากผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  
- ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเหมาะสม - สรุปผลการทำกิจกรรมในภาคเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงครั้งต่อ ๆ ไป  
ทวนสอบจากผลการนำเสนองานศึกษาอิสระของนักศึกษาและจากการปฏิบัติจริง
- มีการปรับปรุงเนื้อหาทุกปี
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสาขาและรองคณบดีที่ตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียน