ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

English for Hotel

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมตามสถานการณ์ต่างๆ 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านธุรกิจโรงแรมที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
การเรียนรู้ศัพท์ สำนวน และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม เช่น การต้อนรับ การบริการลูกค้า การประชาสัมพันธ์ การขาย และการตลาด
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  กำหนดเวลาในการให้คำปรึกษา 


 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 


     (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา 
[O] มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
[  ] มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
[[สัญลักษณ์]] มีวินัย  ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
[  ] เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
วิธีการสอน   
จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
สอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา 
สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมให้นักศึกษารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกของกลุ่ม ยกย่องและเชิดชูผู้ที่ทำความดีและเสียสละ 
จัดให้มีโครงการทำบุญสาขาศิลปศาสตร์ 
1.3 วิธีการประเมินผล 


1.3.1   การเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนักใน   


          คุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 


1.3.2   การประเมินจากแบบทดสอบ 


1.3.3   การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่ 


          มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 


1.3.4   การสังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม 
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ 


2.1.1   [[สัญลักษณ์]] มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 


2.1.2   [O] สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 


2.1.3   [[สัญลักษณ์]] สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 


2.1.4   [O] สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
2.2 วิธีการสอน 


2.2.1   จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะ  


          ของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 


2.2.2   จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน หรือการเชิญ 


          ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ 


2.2.3   จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 


2.2.4   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นำเสนอ และถ่ายทอดความรู้แก่ 


          เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป 
2.3 วิธีการประเมินผล 


2.3.1   การทดสอบย่อยกลางภาคและปลายภาค 


2.3.2   รายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการนำความรู้ไปตอบใน 


          แบบทดสอบ 


2.3.3   ผลการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 


2.3.4   ผลงานจากการค้นคว้าและการนำเสนอ 
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา 


3.1.1   [[สัญลักษณ์]] มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 


3.1.2   [  ] มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 


3.1.3   [[สัญลักษณ์]] มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 


          และวัฒนธรรมสากล 
3.2 วิธีการสอน 


3.2.1   จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการตามหลักบูรณาการการเรียนการสอน 


          กับการทำงาน 


3.2.2   จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบจากกรณีศึกษา 


3.2.3   จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติผ่านทางบทบาทสมมุติในสถานการณ์จำลอง 
3.3 วิธีการประเมินผล 


3.3.1   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่นในสถานประกอบการ 


3.3.2   การเลือกใช้ภาษาเพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และสื่อสารในบริบทต่างๆ 


3.3.3   การใช้ภาษาของนักศึกษาในบทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลอง 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา 


4.1.1   [[สัญลักษณ์]] มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 


4.1.2   [O] มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม 


4.1.3   [[สัญลักษณ์]] สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 


4.1.4   [  ] สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  
4.2 วิธีการสอน 


4.2.1   สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของวัฒนธรรมต่างๆ 


         ในเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง 


4.2.2   จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยเปลี่ยนบทบาทให้มีโอกาสเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม 


4.2.3   จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและการ 


          อภิปรายเพื่อหาข้อสรุป 


4.2.4   มอบหมายให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับอาจารย์และ  


          ผู้เกี่ยวข้อง 
4.3 วิธีการประเมินผล 


4.3.1   การทดสอบย่อย กลางภาคและปลายภาค 


4.3.2   พฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา 


4.3.3   พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา 


4.3.4   พฤติกรรมและผลการประเมินการให้บริการวิชาการของนักศึกษา 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 


5.1.1   [  ] เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 


5.1.2   [  ] สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 


5.1.3   [[สัญลักษณ์]] ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ 


               และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 
5.2 วิธีการสอน 


5.2.1   สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร  


          การค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงานในเนื้อหาของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 


5.2.2   จัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นศึกษาและ 


          วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ จากกรณีศึกษา 


5.2.3   จัดให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในสถานการณ์ 


          และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
5.3 วิธีการประเมินผล 


5.3.1   การทดสอบย่อย กลางภาคและปลายภาค 


5.3.2   ผลงานของนักศึกษาจากงานที่ได้รับมอบหมาย 


5.3.3   พฤติกรรมและความสามารถในการใช้ภาษาของนักศึกษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 Unit 1-4 Unit 5-8 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 ,17 25% ,25%
2 การส่งงานตามที่มอบหมาย การศึกษาค้นคว้าและการนำเสนอ การเข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกปฏิบัติ การทำงานกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
English for the Hotel 
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา  
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ดำเนินการดังนี้ นักศึกษาเสนอแนะเนื้อหาในรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปปรับปรุง 
 การประเมินผลการสอนโดยใช้แบบประเมินของฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา 
ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 


2.1 สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน 


2.2 สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละหน่วยเรียน 


2.3 ประเมินจากคะแนนแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนและความเข้าใจเนื้อหา 


2.4 ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา 
การปรับปรุงการสอนในรายวิชา กระทำโดย  


3.1   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 


3.2   สำรวจรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียนและปรับปรุงแบบกิจกรรมให้เหมาะสม 


3.3   สรุปผลการทำกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละครั้งเพื่อนำมาปรับปรุงครั้งต่อๆ ไป 
ในระหว่างการเรียนการสอนมีการตรวจแบบฝึกหัดและรายงานโดยตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนว่ามีการพัฒนาก้าวหน้าหรือไม่มี จากนั้นแก้ไขโดยการอธิบาทำความเข้าใจกับนักศึกษาทั้งชั้นหรือเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งแจ้งผลคะแนนจากแบบฝึกหัดและคะแนนสอบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
 การวางแผนการปรับปรุงการสอนและเนื้อหาวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 


5.1   ทบทวนเนื้อหาในบทเรียน โดยเลือกระดับของภาษาให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 


5.2   มีการปรับปรุงเนื้อหาทุกปี ตามสภาวการณ์ใหม่ๆ และตามความน่าสนใจ 


5.3   ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลายและสนองตอบต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของกลุ่มผู้เรียนหรือตามที่ได้ศึกษาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 


5.4  ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะของนักศึกษาและของผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบรายวิชาในการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี