ออกแบบสถาปัตยกรรม 1

Architectural Design 1

1.1 เข้าใจกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทที่พักอาศัยขนาดเล็ก 1.2 เข้าใจวิธีการสารวจและวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ 1.3 เข้าใจทฤษฎีและแนวความคิดในการออกแบบ 1.4 มีทักษะในการออกแบบอาคารที่พักอาศัยขนาดเล็ก 1.5 มีจิตสานึกที่ดีต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม : - เน้นความมีวินัยและการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานให้มากขึ้น ด้วยการกาหนดคะแนนในส่วนของพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานที่ครบถ้วนและตรงต่อเวลา ด้านความรู้ : - เน้นการค้นคว้าและใช้หลักการ/ทฤษฎีการออกแบบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรม - จัดลาดับเนื้อหาการเรียนรู้ให้ต่อเนื่องกับการปฏิบัติงานออกแบบ - เน้นกระบวนการออกแบบที่คานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมและบริบทแวดล้อม ด้านทักษะทางปัญญา : - ปรับปรุงโปรแกรมออกแบบให้ชัดเจนและมีความซับซ้อนด้านประโยชน์ใช้สอยให้น้อยลง เพื่อฝึกทักษะปฏิบัติที่เน้นกระบวนการออกแบบที่ประยุกต์ความรู้ร่วมกับศาสตร์อื่น เพื่อให้ทาการวิเคราะห์โปรแกรมและออกแบบได้เหมาะสมกับเวลาเรียน - เน้นการออกแบบทางเลือกที่หลากหลาย และสามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสมมากที่สุด ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : - การแบ่งกลุ่มและเนื้อหางานที่ต้องรับผิดชอบให้มีความชัดเจน ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : - เน้นการใช้ศัพท์เทคนิคทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง - เน้นการวางแผนเนื้อหาและระยะเวลาในการนาเสนอผลงานให้มีความกระชับและชัดเจน ทั้งการนาเสนอในรูปแบบกราฟิก และการอธิบายแบบ (Oral Presentation)
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบอาคารที่พักอาศัยขนาดเล็กจัดทากระบวนการออกแบบ โดยกาหนดองค์ประกอบโครงการ ขนาดพื้นที่ สารวจและวิเคราะห์ที่ตั้ง กาหนดแนวความคิด ทาการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่คานึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความงาม โครงสร้าง วัสดุ วิธีการก่อสร้างและข้อกาหนดอาคารที่เกี่ยวข้อง มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาในชั้นเรียน อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
1.1.1 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 1.1.2 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา อภิปราย/ถามตอบเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตงานที่ให้และตรงเวลา 1.3.2 ประเมินจากผลการนาเสนองานออกแบบ
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ มีความรู้ในทฤษฎีและหลักการออกแบบ เข้าใจขั้นตอนและวิธีการศึกษารวบรวมข้อมูล การกาหนดแนวความคิดในการออกแบบ การออกแบบร่างและการพัฒนาผลงานออกแบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดย 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 บรรยาย อภิปราย/ถามตอบ พร้อมยกตัวอย่าง และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 2.2.2 มอบหมายงานกลุ่มเพื่อจัดทาและนาเสนอรายงาน/กรณีศึกษา
2.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฏี เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง 2.3.2 ประเมินจากการนาเสนอรายงาน/กรณีศึกษา 2.3.3 ประเมินจากผลงานออกแบบโครงการ
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการออกแบบ สามารถสร้างสรรค์และนาเสนอแนวความคิดในการออกแบบผลงานได้อย่างเหมาะสม โดย 3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.1.2 มีทักษะในการนาความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 การบรรยาย อภิปราย/ถามตอบ เพื่อแลกเปลี่ยน เสนอความคิดเห็น และการคิดวิเคราะห์ 3.2.2 การมอบให้นักศึกษาค้นคว้าโครงการที่กาหนดหัวข้อให้ โดยให้ศึกษาประเภทและรายละเอียดวิเคราะห์ อภิปราย สรุปผล 3.2.3 การทากระบวนการออกแบบ การจัดทาและพัฒนาแบบร่าง การเสนอผลงาน การออกแบบระยะสั้น
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยให้นาเสนอผลงานการออกแบบรายบุคคล เสนอแนวคิดและผลงานเป็นชิ้นงาน 3.3.2 วัดผลจากการประเมินโครงการ การนาเสนอผลงาน 3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและงานระบบ ความคิดสร้างสรรค์ ปริมาณและคุณภาพในการพัฒนาแบบร่าง
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.2.1 มอบหมายงานกลุ่มเพื่อพัฒนาบทบาท ความสัมพันธ์และความรับผิดชอบของนักศึกษาในการทางานเป็นทีม
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมการศึกษาและการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาในชั้นเรียน 4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบในการทางานเป็นทีม จากการทางานกลุ่มที่มอบหมาย
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ สื่อการสอน และทารายงานโดยเน้นการนาตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 5.2.2 นาเสนอโดยใช้รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินทักษะการใช้เครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสมจากผลงานและวิธีการนาเสนอ 5.3.2 ประเมินทักษะการสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมจากผลงานและวิธีการนาเสนองาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1 - สังเกตพฤติกรรมจากความตั้งใจ การตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียน การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ความรับผิดชอบส่งงานตามกาหนดเวลา ตลอดภาคการศึกษา 10 %
2 2 เก็บคะแนนจากการทารายงานและการนาเสนอ สอบกลางภาคและสอบปลายภาค ตลอดภาคการศึกษา 30 %
3 3 เก็บคะแนนจากการวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดโครงการ การพัฒนาแบบร่าง การออกแบบเขียนแบบและจัดทาหุ่นจาลอง ตลอดภาคการศึกษา 50 %
4 4 สังเกตพฤติกรรมการศึกษาและการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาและความรับผิดชอบในการทางานเป็นทีม การทางานกลุ่มและการนาเสนอ ตลอดภาคการศึกษา 5 %
5 5 การนาเสนอผลงานออกแบบขั้นสมบูรณ์ 17 5%
เอกสารและหนังสือประกอบการเรียน 1.อรศิริ ปาณินท์ 2538 กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ปทุมธานี:สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2.อรศิริ ปาณินท์ 2538 มนุษย์กับการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม กรุงเทพฯ:สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3.อรศิริ ปาณินท์ 2538 ที่ว่างทางสถาปัตยกรรม กรุงเทพฯ:สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 4.ผุสดี ทิพทัส 2540 เกณฑ์การออกแบบทางสถาปัตยกรรม กรุงเทพฯ:สานักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5.บัณฑิต จุลาสัย 2544 จุด เส้น ระนาบ กรุงเทพฯ:สานักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6.เลอสม สถาปิตานนท์ 2544 บ้านและการออกแบบ กรุงเทพฯ:สานักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7. ศักดา ประสานไทย 2549 วัสดุและการออกแบบ กรุงเทพฯ:สานักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8. กิติ สินธุเสก. การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. 9. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, ศาสตราจารย์. การจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบงานสถาปัตยกรรม. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. 10. เลอสม สถาปิตานนท์, ศาสตราจารย์. มิติสถาปัตยกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ลายเส้น, 2554.
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คาอธิบายศัพท์ กฎหมายควบคุมอาคาร กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม แนวความคิดในการออกแบบพิพิธภัณฑ์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.1 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 1.2 ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการสื่อสารที่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาได้ตกลงให้เป็นช่องทางการสื่อสารร่วมกัน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
คณาจารย์นาผลการประเมินการสอนมาวิเคราะห์และปรับปรุงการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา การตรวจแบบร่าง หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการประกาศผลคะแนนการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันพิจารณา 4.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจจัดให้มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งอาจใช้การตรวจสอบจากผลงาน ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชา โดยใช้ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อการแก้ปัญหาที่มาจากประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพหรือการวิจัยของอาจารย์