การจัดการช่องทางการจำหน่าย

Distribution Channel Management

ศึกษาแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดจำหน่าย รูปแบบและลักษณะของสถาบันการตลาดในการจัดจำหน่าย การกำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับช่องทางการจำหน่าย และกระจายสินค้าให้เกิดการเปรียบเทียบในการแข่งขันการบริหารช่องทางภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย และการกระจายสินค้า การประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหาร
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดจำหน่าย รูปแบบและลักษณะของสถาบันการตลาดในการจัดจำหน่าย การกำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับช่องทางการจำหน่าย และกระจายสินค้าให้เกิดการเปรียบเทียบในการแข่งขันการบริหารช่องทางภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย และการกระจายสินค้า การประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหาร
ศึกษาแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดจำหน่าย รูปแบบและลักษณะของสถาบันการตลาดในการจัดจำหน่าย การกำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับช่องทางการจำหน่าย และกระจายสินค้าให้เกิดการเปรียบเทียบในการแข่งขันการบริหารช่องทางภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย และการกระจายสินค้า การประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหาร
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล (เฉพาะรายที่ต้องการ) 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมีความสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
1.2 มีความกตัญญู ความสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม
1.3 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวความคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
1.4 มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.5 มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
1.2.1 บรรยายสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
1.2.2 ให้ความสำคัญในด้านระเบียบวินัย  การตรงต่อเวลา และการส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.2.3 มีการสั่งรายงานกลุ่ม
1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
1.3.2 การทำรายงานกลุ่มอย่างถูกต้อง เหมาะสม และส่งตรงตามเวลาที่กำหนด
2.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
2.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.2.2  ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชา โดยเน้นหลักของทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2.2.3  มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดท้ายบท และรายงานกลุ่ม  
2.3.1 ประเมินจากสอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
2.3.2 ประเมินจากรายงานกลุ่มที่มอบหมาย และการทำแบบฝึกหัดท้ายบทแต่ละบทเรียน
3.1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารยุคใหม่ๆ
3.2 สามารถสืบค้น จำแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.3 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
3.4 มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
การมอบหมายรายงานกลุ่มให้นักศึกษาทำโดยให้วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริงโดยการเข้าร่วมกิจกรรม แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี2561
ประเมินจากรูปเล่มรายงานกลุ่ม และการนำเสนองาน กิจกรรม แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี2561
4.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา
4.2 มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การประสานงาน  การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ
4.3 มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม
4.4 มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ที่อาจมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
การมอบหมายรายงานกลุ่มให้นักศึกษาทำโดยให้วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริงโดยการเข้าร่วมกิจกรรม แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี2561
ประเมินจากรูปเล่มรายงานกลุ่ม และการนำเสนองาน กิจกรรม แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี2561
5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์  สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
5.4 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา
5.5 สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อ เทคนิควิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวความคิดที่หลากหลาย
5.6 ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงานและทราบถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี
5.7 ความสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและดำเนินงาน
การมอบหมายรายงานกลุ่มให้นักศึกษาทำโดยให้วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริงโดยการเข้าร่วมกิจกรรม แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี2561
ประเมินจากรูปเล่มรายงานกลุ่ม และการนำเสนองาน กิจกรรม แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี2561
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
1 12021203 การจัดการช่องทางการจำหน่าย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 9 และ 18 30% และ 30% รวม 60%
2 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.4, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 การนำเสนอรายงาน และการส่งรูปเล่มรายงานที่มอบหมาย 13, 17 20%
3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 4.1, 4.3, 4.4, 5.2 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5.4 การตอบคำถามท้ายบทแต่ละบท ตลอดภาคการศึกษา 10%
ญาดา คำลือมี. (2562). เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการช่องทางการจำหน่าย. ลำปาง: สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง.
เกยูร ใยบัวกลิ่น. (2554). นโยบายการจัดจำหน่าย. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด.  คำนาย อภิปรัชญาสกุล. (2553). ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์. กรุงเทพฯ: บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด.  นพมาศ สุวชาติ .(2552). การจัดการจำหน่าย. ขอนแก่น. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด. (2557). 7 วิธีเพื่อการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538687173  &Ntype=121., 18 มิถุนายน 2557.  ยุพิน พิทยาวัฒนชัย. (2552). การจัดการช่องทางการตลาด. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: บริษัท ซี.วี. แอล.การพิมพ์.  รัชนี จินตชาติ และดวงรัตน์ จินตชาติ. (2550). หลักการจัดการการกระจายสินค้า. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.  Pride and Ferrell. (2007). Pride – Ferrell Foundations of marketing. U.S.A.: Houghton Mifflin Company.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา ได้ดังนี้ 
การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้  2.1  ผลการเรียนของนักศึกษา  2.2  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  แก้ไข
หลังจากประเมินผลการสอน จึงมีการปรับปรุงโดยการจัดกิจกรรม หากรณีศึกษาในการอภิปรายระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา ได้ดังนี้   4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา   4.2 ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
นำข้อเสนอแนะของที่นักศึกษาได้เสนอแนะมาปรับปรุง ในส่วนที่ผิดพลาดให้ดีขึ้น ภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที  แก้ไข