สัมมนาการตลาด

Seminar in Marketing

ศึกษาและอภิปรายเพื่อนำความรู้ทางวิชาการด้านการตลาด และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ แก้ปัญหา ตลอดจนการตัดสินใจด้านการตลาดอย่างมีระบบและสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ เน้นการศึกษาประเด็นทางการตลาดที่ทันสมัยและการนำเอาทฤษฏีไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจในบทบาทของการตลาดต่อองค์การธุรกิจและความสัมพันธ์กับหน้าที่ทางธุรกิจอื่นๆ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถศึกษา ค้นคว้า และอภิปรายข้อมูลด้านการตลาดที่ทันสมัย โดยนำความรู้ทางวิชาการด้านการตลาด และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ แก้ปัญหา ตลอดจนการตัดสินใจด้านการตลาดอย่างมีระบบ และสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ เน้นการศึกษาประเด็นทางการตลาดที่ทันสมัย และการนำเอาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจในบทบาทของการตลาดต่อองค์การธุรกิจและความสัมพันธ์กับหน้าที่ทางธุรกิจอื่นๆ
ศึกษาและอภิปรายเพื่อนำความรู้ทางวิชาการด้านการตลาด และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ แก้ปัญหา ตลอดจนการตัดสินใจด้านการตลาดอย่างมีระบบและสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ เน้นการศึกษาประเด็นทางการตลาดที่ทันสมัยและการนำเอาทฤษฏีไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจในบทบาทของการตลาดต่อองค์การธุรกิจและความสัมพันธ์กับหน้าที่ทางธุรกิจอื่นๆ
อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศผ่าน Social Network (Facebook) อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมีความสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
1.2 มีความกตัญญู ความสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม
1.3 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวความคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
1.4 มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.5 มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
1.2.1 ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพจากกรณีศึกษาทางด้านการตลาด
1.2.2 มีการแบ่งกลุ่มในการทำงาน เพื่อการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับการตลาดที่ทันสมัยหน้าชั้นเรียน
1.2.3 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็นฝ่ายต่างๆ ในการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการด้านการตลาด
1.2.4 มีการตรวจการแต่งกายให้ถูกต้องตามที่กำหนดในรายวิชา
1.3.1 การตรวจเครื่องแต่งกาย
1.3.2 เช็คชื่อเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
1.3.3 ให้คะแนนในการทำงานกลุ่ม และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
1.3.4 ให้คะแนนภาพรวมของการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการด้านการตลาด
2.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
2.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2.2.1 มีการแบ่งกลุ่มในการทำงาน เพื่อการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับการตลาดที่ทันสมัยหน้าชั้นเรียน
2.2.2 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็นฝ่ายต่างๆ ในการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการด้านการตลาด
2.2.3 มีการสอบปากเปล่า (Oral test)
2.2.4 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจจากสถานประกอบการจริง
2.3.1 ให้คะแนนในการทำงานกลุ่ม การวิเคราะห์ การอภิปรายผล และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
2.3.2  ให้คะแนนภาพรวมของการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการด้านการตลาด
2.3.3 การให้คะแนนการสอบปากเปล่า (Oral test)
2.3.4 ให้คะแนนภาพรวมของการศึกษาดูงาน
3.1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารยุคใหม่ๆ
3.2 สามารถสืบค้น จำแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.3 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
3.4 มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
3.2.1 มีการแบ่งกลุ่มในการทำงาน เพื่อการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับการตลาดที่ทันสมัยหน้าชั้นเรียน
3.2.2 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็นฝ่ายต่างๆ ในการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการด้านการตลาด
3.2.3 มีการสอบปากเปล่า (Oral test)
3.2.4 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจจากสถานประกอบการจริง
3.3.1 ให้คะแนนในการทำงานกลุ่ม การวิเคราะห์ การอภิปรายผล และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3.3.2 ให้คะแนนภาพรวมของการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการด้านการตลาด
3.3.3 การให้คะแนนการสอบปากเปล่า (Oral test)
3.3.4 ให้คะแนนภาพรวมของการศึกษาดูงาน
4.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา
4.2 มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การประสานงาน  การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ
4.3 มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม
4.4 มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ที่อาจมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
4.2.1 มีการแบ่งกลุ่มในการทำงาน เพื่อการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับการตลาดที่ทันสมัยหน้าชั้นเรียน
4.2.2 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็นฝ่ายต่างๆ ในการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการด้านการตลาด
4.3.1 ให้คะแนนในการทำงานกลุ่ม การวิเคราะห์ การอภิปรายผล และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
4.3.2 ให้คะแนนภาพรวม ความกระตือรือร้นของการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการด้านการตลาด 
5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์  สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
5.4 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา
5.5 สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อ เทคนิควิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวความคิดที่หลากหลาย
5.6 ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงานและทราบถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี
5.7 ความสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและดำเนินงาน
5.2.1 มีการแบ่งกลุ่มในการทำงาน เพื่อการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับการตลาดที่ทันสมัยหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการนำเสนอ
5.2.2 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็นฝ่ายต่างๆ ในการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการด้านการตลาด
5.3.1 ให้คะแนนในการทำงานกลุ่มจากรูปเล่มรายงาน ให้คะแนนจากการวิเคราะห์ การอภิปรายผล และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการนำเสนอ
5.3.2 ให้คะแนนภาพรวมของการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการด้านการตลาด และคะแนนรูปเล่มสรุปโครงการสัมมนา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
1 12021404 สัมมนาการตลาด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, การเข้าชั้นเรียน และการแต่งกาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 2.1, 2.2, 2.4, 3.2, 3.4 การสอบปากเปล่า (Oral test) 13, 15 10%
3 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 การค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์ การอภิปราย การนำเสนอหน้าชั้นเรียน และการศึกษาดูงาน 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15 50%
4 1.1, 1.2, 1.4, 2.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 การจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการทางการตลาด 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 30%
เอกสารประกอบการสอนทุกรายวิชาในสาขาวิชาการตลาด และแหล่งสืบค้นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านการตลาด สำหรับการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลของนักศึกษา เช่น อินเตอร์เน็ต นิตยสาร วารสารทางการตลาด เป็นต้น
สุรีรัตน์ ทองอินทร์ (2556). Essential Words for Marketing Communication รู้ลึกคำศัพท์การตลาด การขาย การสื่อสาร การพัฒนาธุรกิจ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ Minibear Publishing.
ยุทธ ไกยวรรณ์. (2550). การวิจัยการตลาด. กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด.
ฯลฯ
การศึกษา และค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร ทางด้านการตลาดจากสื่อออนไลน์ เช่น https://marketeeronline.co/ หรือ https://positioningmag.com/ ฯลฯ
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาดังนี้
1. การถาม – ตอบระหว่างเรียนการสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2. ผลการเรียนของนักศึกษา
3. ข้อเสนอแนะผ่านการประเมินการสอนของอาจารย์ประจำวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
1. การสังเกตการสอน ความร่วมมือของนักศึกษา
2. ผลการเรียนของนักศึกษา
หลังจากผลการประเมินในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาที่ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนของนักศึกษา 
ผลการประเมินและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิผลรายวิชาโดยมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
1. ปรับปรุงรายวิชา หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4
2. ผู้สอนต้องมีความกระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูล หรือกรณีศึกษาใหม่ๆ ให้แก่นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ