เขียนแบบวิศวกรรม

Engineering Drawing

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนตัวอักษร การมองภาพ การเขียนภาพออร์โธกราฟิกและการเขียนภาพสามมิติ การกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วยและแผ่นคลี่ การสเก็ตภาพด้วยมือ การเขียนภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ
-
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนตัวอักษร การมองภาพ การเขียนภาพออร์โธกราฟิกและการเขียนภาพสามมิติ การกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วยและแผ่นคลี่ การสเก็ตภาพด้วยมือ การเขียนภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
1.ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
2.ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
3.ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
1.ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
1.การสอบปฏิบัติย่อย, สอบกลางภาค, ปลายภาค ด้วยข้อสอบภาคทฤษฎี
 1.สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
1.การอภิปรายกลุ่ม หรือการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน
2.ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
1.ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา เป็นต้น
1.สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
1.สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
1.ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
1.มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
1.ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง และให้ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
1. ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์
1.มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
1.สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
1.มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.2.1.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 7 5
2 2.2.1.2 สอบกลางภาค 8 30
3 2.2.1.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 13 5
4 2.2.1.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 3 16 5
5 2.2.1.2 สอบปลายภาค 17 30
6 2.2.1.6 การส่งงานตามที่มอบหมาย 1-6,7,9-12,14-15 15
7 2.2.1.1 การเข้าชั้นเรียน 1-7,9-16 10
เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์และทวีศักดิ์ ศรีช่วย .SolidWorks 2013 Handbook.สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. กรุงเทพฯ .2556
จุฑามาศ จิวะสังข์ .ออกแบบงาน 3 มิติ ด้านวิศวกรรมและงานช่าง SolidWorks 2012. สำนักพิมพ์ ซิมพลิฟาย. กรุงเทพฯ .2556
ประเสริฐ ก๊วยสมบูรณ์ . ตารางโลหะ . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.กรุงเทพฯ .2524
            มานพ ตัณตระบัณฑิตย์ .เขียนแบบวิศวกรรม (ระบบ ISO และเมตริก) ฉบับปรับปรุง . พิมพ์ครั้งที่ 7 .กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย – ญี่ปุ่น), 2548
มานพ ตัณตระบัณฑิตย์ , ไชยันต์ สิริกุล .เขียนแบบวิศวกรรม มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS) . พิมพ์ครั้งที่ 1 .กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย – ญี่ปุ่น), 2557
เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ และ ทวีศักดิ์ ศรีช่วย . SolidWorks 2013 Handbook.สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. กรุงเทพฯ .2556
จุฑามาศ จิวะสังข์ .ออกแบบงาน 3 มิติ ด้านวิศวกรรมและงานช่าง SolidWorks 2012. สำนักพิมพ์ ซิมพลิฟาย. กรุงเทพฯ .2556
                ประเสริฐ ก๊วยสมบูรณ์ . ตารางโลหะ . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.กรุงเทพฯ .2524
            อำนวย อุดมศรี . เขียนแบบวิศวกรรม . บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด . กรุงเทพฯ . 2540      
      COLIN H.SIMMONS , DENNIS E.MAGUIRE , NEIL PHELPS.MANUAL OF ENGINEERING DRAWING.THIRD EDITION . Printed and bound in Great Britain , 2009
Henry Cecil Spencer , John Thomas Dygdon , James E. Novak . BASIC TECHNICAL DRAWING . Glencoe McGraw-Hill. 2000
K.Venkata Reddy.2008.Textbook of ENGINEERING DRAWING.BS Publications , 2008
1. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.ผลการเรียนของนักศึกษา
1.สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
1.มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
1.ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4