การวางแผนการทดลองทางการเกษตร

Experimental Designs for Agriculture

เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักและวิธีการวางแผนการทดลอง แผนการทดลองแบบต่าง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลการวิเคราะห์ สรุปผลการทดลอง และการนำไปใช้ประโยชน์
การวางแผนการทดลองเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการนำไปใช้แก้ไขปัญหา หรือตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง หลักและวิธีการวางแผนการทดลอง แผนการทดลองแบบต่าง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลการวิเคราะห์ สรุปผลการทดลอง และการนำไปใช้ประโยชน์
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยเชิงทดลอง หลักการวางแผนการทดลอง สมมติฐานของการทดลอง  แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบลาตินสแควร์  การจัดแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล  แผนการทดลองประยุกต์ทางการเกษตร การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย สหสัมพันธ์ สมการถดถอย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ผลทางสถิติ
 
ตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ข้อ 1.1.2 และ 1.1.3 เป็นความรับผิดชอบหลัก
ข้อ 1.1.1 และ 1.1.4 เป็นความรับผิดชอบรอง
- กำหนดแนวปฏิบัติให้นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเรียนรายวิชานี้ เช่น การตรงเวลา การมีวินัยในห้องเรียน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- ต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนหรือยกตัวอย่างประกอบในขณะสอนเนื้อหา
- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับวัด เป็นต้น
- นักศึกษาต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือการลอกการบ้านหรืองานของผู้อื่น
- การนำข้อความจากแหล่งความรู้ต่างๆ มาทำรายงานนั้น ต้องมีการอ้างอิงเพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของความคิด
1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 ของนักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลา ส่งงานตามกำหนด และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่อาจารย์กำหนด
2. ไม่มีการทุจริตในการสอบ
3. ไม่มีการลอกรายงานหรือลอกการบ้าน
 
2.1.1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.1.3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ  2.1.1 และ 2.1.3 เป็นความรับผิดชอบหลัก
ข้อ  2.1.2 เป็นความรับผิดชอบรอง
- บรรยายประกอบการอภิปรายในด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติการวางแผนการทดลอง พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นักศึกษาพบเห็น มีสื่อการสอนต่างๆ เช่น ภาพประกอบทั้งภาพนิ่ง เป็นต้น
- มอบหมายให้อ่านวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้การวางแผนการทดลองพร้อมทั้งเขียนรายงานสรุปในเรื่องที่อ่าน และส่งเป็นการบ้าน
-มอบหมายแบบฝึกหัด
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
3.1.1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
ข้อ  3.1.1 เป็นความรับผิดชอบหลัก
ข้อ  3.1.2 เป็นความรับผิดชอบรอง
ในการสอนจะวิเคราะห์การใช้การวางแผนการทดลองในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางการเกษตร เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจปัญหาที่เชื่อมโยงกับหลักการหรือทฤษฎีอันเป็นแนวทางสู่การแก้ปัญหาต่างๆ  มอบหมายปัญหาและแบบฝึกหัดให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยอิงบนหลักการและ/หรือทฤษฎีอย่างถูกต้อง
โดยการทดสอบจากข้อสอบที่เป็นข้อสอบซึ่งต้องให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ตลอดจนนำหลักการและทฤษฎีไปอธิบายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4.1.1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
ข้อ  4.1.1 และ 4.1.3 เป็นความรับผิดชอบหลัก
ข้อ  4.1.2 และ 4.1.4 เป็นความรับผิดชอบรอง
มอบหมายงานให้นักศึกษาทำเป็นกลุ่ม แล้วนำเสนอในชั้นเรียน และต้องแนะนำให้นักศึกษาเข้าใจในการทำงานร่วมกันด้วย
ประเมินจากกระบวนการทำงาน การจัดระบบการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
5.1.1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหา
อย่างเหมาะสม
5.1.3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ  5.1.1 และ 5.1.2 เป็นความรับผิดชอบหลัก
ข้อ  5.1.3 เป็นความรับผิดชอบรอง
- กำหนดให้นักศึกษาสืบค้นจากหนังสืออ้างอิงหรือฐานข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ
- ให้ค้นคว้าจัดทำรายงานผ่านฐานข้อมูลที่เหมาะสม
-ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
- ในการนำเสนอรายงานให้นำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสม
- ประเมินจากรายงาน หรืองานที่มอบหมายว่ามีการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เหมาะสมและ ถูกต้อง
- ประเมินจากการนำเสนอในชั้นเรียนโดยเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3 ด้านทักษะทางปัญญา 4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 2.1.1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.1.2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.1.3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1.1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.1.2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ 4.1.1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.1.2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.1.4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1.1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.1.2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหา อย่างเหมาะสม 5.1.3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 20000304 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 2.1.2,2.1.3, 3.1.1, 3.1.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 งานในห้องปฏิบัติการ ทุกสัปดาห์ 40%
2 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 2.1.1, 2.1.3 3.1.1, 3.1.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ผลงานของกศึกษา พฤติกรรมต่างๆ การตอบคำถาม การส่งงาน การเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบ ทุกสัปดาห์ 10%
3 1.1.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 และ 17 50 %
วริษา  สินทวีวรกุล. 2548. การวางแผนการทดลอง. มทร.ล้านนา ลำปาง
จรัญ  จันทลักขณา. 2540. สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย. กรุงเทพฯ
จรัญ  จันทลักขณา และ อนันตชัย  เขื่อนธรรม. 2535. สถิติเบื้องต้นแบบประยุกต์. กรุงเทพฯ
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
-การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
-แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
-การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
-ผลการทดสอบ
-การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
นำผลการประเมินการสอนในข้อ 1 และ  2  มาปรับปรุง โดยการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
โดยการใช้แบบประเมิน 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา นำมาใช้วางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น