การแปลเชิงธุรกิจ

Business Translation

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการแปลข้อเขียนต่างๆ ทางธุรกิจ รูปแบบและการจัดเรียงข้อความ คำศัพท์สำคัญทางธุรกิจ ทั้งจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
2.1 นำผลการประเมินรายวิชาจากครั้งก่อน (ภาค 1/2561) มาปรับปรุงในด้านการสอน ดังนี้
     ผลการประเมิน - มีการสอนตามกำหนดการสอน วัตถุประสงค์ ขอบเขตของเนื้อหา และวิธีการวัดและประเมินผล (3.83)
    ปรับปรุง ปรับกำหนดการสอนแต่ละหัวข้อให้สอดคล้องกับกรอบเวลามากยิ่งขึ้น
2.2 ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ในศาสตร์ด้านธุรกิจสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่นำมาฝึกปฏิบัติการแปลและให้นศ.ทำรายการคำศัพท์ที่พบจากการแปล
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการแปลข้อความ ข้อเขียน และเอกสารทางธุรกิจ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
- จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
- สร้างชั้นเรียนใน Google Classroom เพื่อเป็นช่องทางติดต่อกับนักศึกษา และเป็นพื้นที่สำหรับให้คำแนะนำแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงงานมอบหมายต่าง ๆ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ โดยเน้นความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสำนึกสาธารณะ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
1.2.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพการแปลในเนื้อหาของบทเรียน
1.2.2 เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนักศึกษา โดยให้นศ.ทำและรับผิดชอบต่อผลงานของตนเอง
1.3.1 ความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพ วัดจากการสอบกลางภาค และจากผลงานการแปลที่มอบหมาย
1.3.2 ความซื่อสัตย์สุจริต ดูจากผลการทำงานมอบหมายทั้งในและนอกชั้นเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาของรายวิชา
2.1.1 ด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาของรายวิชา โดยทางทฤษฎีเน้นความรู้ความเข้าใจในเรื่องลักษณะของข้อเขียนทางธุรกิจ หลักการแปลข้อเขียนทางธุรกิจ ส่วนในทางปฏิบัติ เน้นการฝึกแปลข้อเขียนทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 2.1.2 ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางการแปล เน้นความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน
ยึดหลักการเรียนการสอนแบบ active learning โดย
2.2.1 ให้ความรู้แก่นักศึกษาในบทเรียนต่าง ๆ แล้วให้ฝึกวิเคราะห์ ปฏิบัติการแปลตามกิจกรรมที่กำหนดในบทเรียน โดยผู้สอนให้คำอธิบายประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในบทเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนฝึกปฏิบัติ
2.2.2 ให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.3 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการแปลเอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ ที่มาจากเอกสารจริง
2.3.1    ความรู้ด้านทฤษฎี วัดจากผลการทดสอบกลางภาค และกิจกรรม
2.3.2    ความรู้ด้านการปฏิบัติ วัดจากการทดสอบปลายภาค และผลงานการฝึกปฏิบัติการแปลข้อเขียนทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน
2.3.3    ผลงานการนำความรู้และทักษะทางการแปล ไปบูรณาการกับความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ เช่น การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การค้าระหว่างประเทศ การโฆษณา ฯลฯ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศ  จากหลากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการ ตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง ในการทำงานแปลทางธุรกิจ
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยให้นักศึกษาฝึกการแปลเอกสารจริง
ผลงานการแปลเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ
เสริมสร้างให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองในทางวิชาชีพการแปล อย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยึดหลักการเรียนการสอนแบบ active learning โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการแปลเอกสารจริง
ผลงานการแปลเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแปลอย่างเหมาะสม และสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลและใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแปลงานทางธุรกิจประเภทต่างๆ
5.3.1 ผลงานการแปลเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ
5.3.2 รายการคำศัพท์ที่ได้จากการแปลเอกสารทางธุรกิจ
พัฒนานักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานแปล โดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์เป็นแนวทางในการสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ นำมาใช้แก้ไขปัญหา ค้นคว้าวิจัย ตลอดจนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างถูกต้อง
ยึดหลักการเรียนการสอนแบบ active learning โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการแปลเอกสารจริง
6.3.1 ผลงานการแปลเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ
6.3.2 รายการคำศัพท์ที่ได้จากการแปลเอกสารทางธุรกิจ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1 BOAEC130 การแปลเชิงธุรกิจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1 การเข้าชั้นเรียน และการส่งงานมอบหมายตรงเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 1.1,2.4 การสอบภาคทฤษฎี 4 10%
3 2.4,5.3,6.2 การสอบปฏิบัติ 17 15%
4 2.4,5.3,6.2 กิจกรรมฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 2-7, 9-16 10%
5 2.4,5.3,6.2 งานมอบหมาย (การแปลเอกสารทางธุรกิจ) 5-16 40%
6 2.4,5.3,6.2 รายการคำศัพท์จากการแปลเอกสารทางธุรกิจ 5-16 15%
เอกสารประกอบการสอนวิชาการแปลเชิงธุรกิจ
1. ทิพา เทพอัครพงศ์. 2547. การแปลเบื้องต้น. กรุงเทพฯ.  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2. พิมพา เวสสะโกศล. 2555. การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ม.ธรรมศาสตร์.
3. ประเทือง ทินรัตน์. 2543. การแปลเชิงปฏิบัติ. กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
4. ปัญญา บริสุทธิ์. 2540. ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการแปล. กรุงเทพฯ ราชบัณฑิตยสถาน.
5. มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา. 2548. การแปล: หลักการและการวิเคราะห์. กรุงเทพฯ  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
6. รัชนีโรจน์ กุลธำรง. 2552. ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษาเพื่อการแปล.  กรุงเทพฯ  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
7. วรรณา แสงอร่ามเรือง. 2542. ทฤษฎีและหลักการแปล. กรุงเทพฯ โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
8. สิทธา พินิจภูวดล. 2542. คู่มือนักแปลอาชีพ. กรุงเทพฯ บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด.
9. สุพรรณี  ปิ่นมณี. 2546. การแปลขั้นสูง. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
10. สุพรรณี ปิ่นมณี. 2555. แปลผิด->แปลถูก. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
11. Gerding-Salas, C. 2000. “Teaching translation: Problems and solutions,” Translation Journal Vol. 4 No. 3 July 2002. http://accurapid.com/journal/13educ.htm
12. Gurdial Singh, K.K. 2005. “A competent translator and effective knowledge transfer,” Translation Journal. http://accurapid.com/journal/34edu.htm
13. Osimo, B. 2004. Translation. http://www.logos.it/translation_course/index_en.html
14. Razmjou, L. “To be a good translator,” http://www.translationdirectory.com/
15. Rubrecht, B. 2005. “Knowing before learning,” Translation Journal. http://accurapid.com/journal/32edu.htm
16.  เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษา การแปลภาษา และเอกสารทางธุรกิจ
 
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาที่จัดทำโดยนักศึกษาได้จากแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา รวมถึงข้อเสนอแนะที่อาจารย์ผู้สอนได้จากนักศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ดูจากผลการเรียนของนักศึกษา เกณฑ์การวัดผลและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล และการทวนสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา
3.1 นำผลประเมินการสอนที่ได้จากภาคเรียนที่ 1/2560 มาปรับปรุงในด้านการสอน สื่อการสอน และการประเมินผล จัดให้มีสื่อการสอน แบบฝึกปฏิบัติ และช่องทางในการเข้าถึงสื่อต่าง ๆ มากขึ้น
3.2 พัฒนา descriptor ของเกณฑ์การประเมินผลงานแบบ Rubrics เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยแจ้งเกณฑ์ให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า
4.1 ก่อนเริ่มการสอน มีการตรวจสอบมคอ.3 โดยหัวหน้าหลักสูตรและหัวหน้าสาขา ว่ามีมาตรฐานผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมคอ. 2 ของหลักสูตร
4.2 ในระหว่างการสอน มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ในรายวิชา และข้อสอบที่จะใช้สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 4.3 หลังการสอน มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบมคอ. 3 มคอ. 5 ข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนน ผลการเรียน และผลจากงานมอบหมาย
นำผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มาวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 1-4