การแปลข่าว

News Translation

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของการแปล มีทักษะในการแปลข่าวจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีกระบวนการ และกลวิธีการแปลงานข่าวต่าง ๆ โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเรียนรู้ศัพท์ สำนวน ภาษา และโครงสร้างของข่าวประเภทต่าง ๆ เน้นฝึกทักษะการแปลข่าวจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
- จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
- สร้างกลุ่มใน Google Classroom เพื่อเป็นช่องทางติดต่อกับนักศึกษาและส่งงาน
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ โดยเน้นที่
1.1.1 ความมีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.2 ความมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.2.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพการแปลในเนื้อหาของบทเรียน
1.2.2 สร้างความมีวินัย ความขยัน และความตรงต่อเวลา โดยกำหนดเกณฑ์ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาและสม่ำเสมอ รวมถึงการส่งงานตรงตามกำหนดเวลา
1.2.3 เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองให้กับนักศึกษา โดยการแจ้งเกณฑ์การประเมินผลงานให้นักศึกษาได้รับทราบล่วงหน้า เพื่อให้นักศึกษาได้ผลิตผลงานตามเกณฑ์และรับผิดชอบต่อผลงานของตนเอง
1.3.1 ความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพ วัดจากการสอบกลางภาคและปลายภาค และจากผลงานข้อเขียนที่มอบหมาย
1.3.2 ความมีวินัยและความขยัน วัดจากความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน ความสม่ำเสมอในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานมอบหมายตรงเวลาที่กำหนด
1.3.3 ความรับผิดชอบต่อตนเอง ดูจากผลการทำงานมอบหมายและการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาของรายวิชา
2.1.1 ด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาของรายวิชา โดยทางทฤษฎีเน้นความรู้ความเข้าใจในเรื่องลักษณะสำนวนภาษาและโครงสร้างของข่าวประเภทต่าง ๆ หลักการแปลข่าว ส่วนในทางปฏิบัติ เน้นการฝึกแปลข่าวประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
2.1.2 ด้านการนำความรู้ทางการแปล ไปบูรณาการกับความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งสายสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ยึดหลักการเรียนการสอนแบบ active learning โดย
2.2.1 ให้ความรู้แก่นักศึกษาในบทเรียนต่าง ๆ แล้วให้ฝึกวิเคราะห์ หรือปฏิบัติการแปลตามกิจกรรมที่กำหนด โดยผู้สอนให้คำอธิบายประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในบทเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนฝึกปฏิบัติ
2.2.2 ให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
2.2.3 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการแปลข่าวประเภทต่างๆ
2.2.4 ให้นักศึกษาจัดทำรายการคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้จากข่าวประเภทต่าง ๆ
2.3.1 ความรู้ด้านทฤษฎี วัดจากผลการทดสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2.3.2 ความรู้ด้านการปฏิบัติ วัดจากผลงานการแปลข่าวประเภทต่าง ๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน
2.3.3 ผลงานรายการคำศัพท์
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ด้านวิชาการ ที่ได้รับจากการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน และจากการค้นคว้าเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน มาใช้ในการแปลงานข่าวประเภทต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยในการค้นคว้า
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดย
3.2.1 ให้นักศึกษาวิเคราะห์งานแปลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานแปลข่าว
3.2.2 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการแปลเอกสารจริง
3.3.1 การทดสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
3.3.2 ผลงานการแปลข่าวประเภทต่าง ๆ
 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักนำความรู้ในการแปลมาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
จัดให้นักศึกษาได้ทำฝึกปฏิบัติการแปลข่าวและนำผลงานมาเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ
ประเมินจากการฝึกปฏิบัติการแปลของนักศึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแปลอย่างเหมาะสม และสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแปลข่าวประเภทต่างๆ โดยบูรณาการกับผลการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานด้วยหลักการ 3 ระยะต่อเนื่อง”
5.3.1 ประเมินจากผลงานและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
5.3.2 ผลงานการทำแบบฝึกปฏิบัติการแปลในชั้นเรียน
5.3.3 ผลการทำงานมอบหมายนอกชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 13031033 การแปลข่าว
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3 การเข้าชั้นเรียน และการส่งงานมอบหมายตรงเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 1.2,2.1 การสอบความรู้ภาคทฤษฎี 4 10%
3 1.2,2.1 การสอบปฏิบัติ 17 15%
4 1.2,2.1 กิจกรรมฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 2-7,9-16 10%
5 2.3,3.3,5.3 งานมอบหมาย (การแปลข่าว) 5-16 40%
6 2.3,3.3,5.3 รายการคำศัพท์จากข่าว 5-16 15%
เอกสารประกอบการสอนวิชาการแปลข่าว
1. ทิพา เทพอัครพงศ์. 2547. การแปลเบื้องต้น. กรุงเทพฯ.  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2.  ประเทือง ทินรัตน์. 2543. การแปลเชิงปฏิบัติ. กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
3.  ปัญญา บริสุทธิ์. 2540. ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการแปล. กรุงเทพฯ ราชบัณฑิตยสถาน.
4.  มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา. 2548. การแปล: หลักการและการวิเคราะห์. กรุงเทพฯ  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
5.  รัชนีโรจน์ กุลธำรง. 2552. ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษาเพื่อการแปล.  กรุงเทพฯ  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
6.  วรรณา แสงอร่ามเรือง. 2542. ทฤษฎีและหลักการแปล. กรุงเทพฯ โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
7.  สิทธา พินิจภูวดล. 2539. “หลักการแปล” เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 15. กรุงเทพฯ  มสธ.
8.  สิทธา พินิจภูวดล. 2542. คู่มือนักแปลอาชีพ. กรุงเทพฯ บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด.
9.  สุพรรณี  ปิ่นมณี. 2546. การแปลขั้นสูง. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
10.สุพรรณี ปิ่นมณี. 2555. แปลผิด – แปลถูก: คัมภีร์การแปลยุคใหม่. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
11. Gerding-Salas, C. 2000. “Teaching translation: Problems and solutions,” Translation Journal Vol. 4 No. 3 July 2002. http://accurapid.com/journal/13educ.htm
12. Gurdial Singh, K.K. 2005. “A competent translator and effective knowledge transfer,” Translation Journal. http://accurapid.com/journal/34edu.htm
13. Osimo, B. 2004. Translation. http://www.logos.it/translation_course/index_en.html
14. Razmjou, L. “To be a good translator,” http://www.translationdirectory.com/
15. เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปลภาษาและข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาที่จัดทำโดยนักศึกษาได้จากแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา รวมถึงข้อเสนอแนะที่อาจารย์ผู้สอนได้จากนักศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ดูจากผลการเรียนของนักศึกษา เกณฑ์การวัดผลและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล และการทวนสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา
จัดทำสื่อการสอน จัดหาตัวอย่าง และบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนกับผลการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของรูปแบบการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานตามหลักการ 3 ระยะ โดยสร้างพื้นที่แบบ cloud-based ให้นักศึกษาเข้าไปทบทวนเนื้อหาได้ตามต้องการ ในเวลาที่สะดวกต่อนักศึกษา
 
4.1 ก่อนเริ่มการสอน มีการตรวจสอบมคอ.3 โดยหัวหน้าหลักสูตรและหัวหน้าสาขา ว่ามีมาตรฐานผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมคอ. 2 ของหลักสูตร
4.2 ในระหว่างการสอนราย มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ในรายวิชา และข้อสอบที่จะใช้สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทั้งกลางภาคและปลายภาค
4.3 หลังการสอน มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบมคอ. 3 มคอ. 5 ข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนน ผลการเรียน และผลจากงานมอบหมาย
นำผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มาวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 1-4