การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ

Business Research and Statistics

 1.1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ 
 1.2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติการวิจัยเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การเสนอโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย
1.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสถิติสำหรับการวิจัย
 1.4 เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้สถิติสำหรับการทดสอบสมติฐาน
 1.5 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.1    เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำวิจัยทางธุรกิจ
  2.2  เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี
ศึกษาที่มาและการเตรียมการวิจัยการดำเนินงานวิจัยการเขียนโครงการและรายงานการวิจัยซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติสำหรับการวิจัยการเลือกใช้สถิติสำหรับการทดสอบสมมติฐาน
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ โดยประมาณ 4 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
             1)  มีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต
          2)  มีจรรยาบรรณของนักวิจัย
          3)  มีวินัย ปฏิบัติตามระเบียบของสังคมและมหาวิทยาลัย เคารพข้อกติกาการเรียนการสอน
          4)  มีภาวการณ์เป็นผู้นำ และผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม
  
   
 
          1)  ใช้การสอนแบบบรรยาย โดยมีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
          2)  สอนโดยเป็นต้นแบบที่ดี เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา
          3)  ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงเวลา  การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบ
               มหาวิทยาลัย
          4)  กำหนดงานเป็นกลุ่ม เน้นการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม เน้นการมีส่วนร่วมและการแสดง
               ความคิดเห็น
  
   
  
              1)  ประเมินผลจากเข้าห้องเรียนตรงเวลา  ตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย

          2)   สังเกตุจากพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่มและการเข้าร่วมกิจกรรม
 
1) ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำวิจัยและสถิติการทำวิจัย
1) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย/การบริการวิชาการและทำนุบำรุง
    ศิลปวัฒนธรรม  โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษา และให้นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อหาโจทย์วิจัยจากชุมชน  
2)  ใช้การสอนแบบบรรยาย ใช้PowerPoint ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทำความเข้าใจ
    ประกอบการสอนในชั้นเรียน มีการยกตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจ
3)  เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น สอบถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ
1)  สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
           2)  งานที่ได้รับมอบหมาย/การนำเสนอในชั้นเรียน
           3)  ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น การบ้าน งานที่มอบหมาย การค้นคว้า
1) สามารถคิดและวิเคราะห์จัดทำรายงานการวิจัย
          2) สามารถใช้ความรู้ทางสถิติมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัย
1) สอนโดยการบรรยายทฤษฎีและรูปแบบปัญหา ซึ่งเมื่อได้โจทย์วิจัย นักศึกษาจะต้องมีการทบทวน
                วรรณกรรม โดยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แล้วนำมาสังเคราะห์
            2) ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มทำการนำเสนอปัญหาจากชุมชนในชั้นเรียน  เพื่อให้นักศึกษาในชั้นเรียน
                ร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ ถึงความเป็นไปได้ในการทำวิจัยภายใต้เงื่อนไขของเวลา ศักยภาพและทุนวิจัย
          3) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ให้นักศึกษาได้นำความรู้สถิติมาวิเคราะห์ข้อมูล
             1) ประเมินจากการนำเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย การนำเสนอหน้าชั้นเรียน
             2) ประเมินจากการสอบ โดดยออกข้อสอบที่นักศึกษาแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา
1)  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามกำหนด  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
               ยอมฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
         2)  สามารถปฎิบัติงานร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน/กลุ่มได้
          3)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1)  มอบหมายงานกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาทำงานได้กับผู้อื่นได้
          2)  มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ทั้งภายในและภายนอก
              มหาวิทยาลัย
1)  การสอบกลางภาค และปลายภาค
           2)  พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักศึกษา สังเกตุพฤติกรรมการระดมสมอง
            3)  สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
         1)  สามารถคำนวณค่าทางสถิติจากแบบฝึกหัดได้
         2)  สามารถคัดเลือกแหล่งข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้
1)  ใช้PowerPoint ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทำความเข้าใจ ประกอบการสอนในชั้น เรียน
                   2) นักศึกษาจะต้องมี โดยการสืบค้นข้อมูลไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย บทความ จากแหล่งต่างๆ แล้วนำมา
              สังเคราะห์
         3)  การมอบหมายงานที่ต้องมีการนำเสนอในรูปของการนำเสนอหน้าชั้นเรียน รายงานวิจัย  โปสเตอร์และ
               สื่อวีดีทัศน์
1)  ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
         2)  ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
         3)  ประเมินจากโปสเตอร์และสื่อวีดีทัศน์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1,2,3,4,5 การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 9 18 50%
2 2,3,4 รายงาน และ การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 3 4 6 10-14 17 40%
3 1,2,3,4,5 การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน ทุกสัปดาห์ 10%
เอกสารประกอบการสอนวิชา Business Research and Statistics  เรียบเรียงโดย ผศ.เสรฐสุดา ปรีชานนท์ 
1.สาขาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .(2554).  ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา  พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2.สิน  พันธุ์พินิจ  .(2554). เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์  พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์.
3.ยุทธ  ไกยวรรณ์ , กุสุมา  ผลาพรม  .(2553).  พื้นฐานการวิจัย  พิมพ์ครั้งที่ที่ 5  กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริม
4.สุภางค์  จันทวานิช  .(2554).  วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  พิมพ์ครั้งที่ที่ 19  กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์
5.กัลยา วานิชย์บัญชา. หลักสถิติ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2540 .
     6.   ชัชวาลย์  เรืองประพันธ์.  สถิติพื้นฐาน.  ขอนแก่น : โรงพิมพ์พระธรรมขันต์ , 2541.
     7. พันทิพา สุนทราชุน. สถิติธุรกิจ. กรุงเทพฯ :  หจก.กิ่งจันทร์การพิมพ์ , 2529 .
     8. มัลลิกา บุนนาคและคณะ. สถิติ. กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2532 .
     9. สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. เอกสารการสอนชุดสถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ(ฉบับปรับปรุง).
          กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2542
 http://www.arit.dusit.ac.th/
เว็บไซต์สำนักหอสมุดของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีผลงานวิจัย
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
           1.2 แบบประเมินผู้สอน
2.1 ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของมหาวิทยาลัยในระบบออนไลน์
     2.2 ผลการเรียนนักศึกษา
3.1  นำสรุปประเมินการสอนโดยนักศึกษาในระบบออนไลน์มาเพื่อปรับปรุงการสอนในภาคเรียนถัดไป
     3.2  นำผลการเรียนนักศึกษามาปรับปรุงการสอน
4.1 ให้กรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ เป็นผู้ประเมินโดยพิจารณาจากข้อสอบ และ การตัดเกรด
          4.2 ในระหว่างการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อได้จากการสอบถามนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้นำเสนอข้อสอบ และ การตัดเกรด  ก่อนที่จะมีการสอบและการประกาศผล นำผลการประเมินในข้อ 1 และข้อ 2  ประกอบการพิจารณาข้อบกพร่องของวิธีการสอน  วิธีการประเมิน  และ เนื้อหารายวิชา