สถิติและคณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร

Statistics and Mathematics for Agricultural

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่างๆ  ดังนี้
     1.1  รู้และเข้าใจระบบจำนวนจริง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
     1.2  รู้และเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ
     1.3  เข้าใจวิธีการหาความน่าจะเป็น
     1.4  เข้าใจเกี่ยวกับตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่สำคัญ
     1.5  เข้าใจการแจกแจงตัวอย่าง  การประมาณค่า  และทำการทดสอบสมมติฐานได้
     1.6  สามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนได้
     1.7  สามารถวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ได้
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับสถิติและคณิตศาสตร์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ รวมถึงเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ และฝึกให้เป็นคนมีเหตุผลและรอบคอบ โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
ศึกษาเกี่ยวกับระบบจำนวนจริง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ความน่าจะเป็น การแจกแจงของตัวแปรสุ่มที่สำคัญ การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มนอกชั้นเรียน ตามความต้องการของนักศึกษา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) ดังนี้
    3.1  วันพุธ (คาบกิจกรรม) เวลา 15.00 - 17.00 น. ของทุกสัปดาห์ ห้อง SC814
           โทร. 081-9932744
    3.2   e-mail: wiroj_mongkolthep@hotmail.com หรือ Facebook กลุ่มวิชาสถิติและคณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร ได้ทุกวัน
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนสม่ำเสมอและตรงต่อเวลา
- ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
- มอบหมายงาน แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ตามวันเวลาที่ได้กำหนด
- เช็คชื่อนักศึกษาหลังจากเวลาเรียนไปแล้ว 15 นาที
- สังเกตนักศึกษาในทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
- ตรวจผลงานที่มอบหมายงาน
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถติดามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ให้นักศึกษาตอบคำถามในเนื้อหาที่สอน
- ให้นักศึกษายกตัวอย่างเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่สอน 
- ทำข้อสอบประจำบทเรียน
- สังเกตลักษณะคำตอบและการมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม
- สังเกตลักษณะการยกตัวอย่างและการมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม
- ข้อสอบประจำบทเรียน
3.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
- ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
- มอบหมายงาน แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ตามวันเวลาที่ได้กำหนด
- ทำข้อสอบประจำบทเรียน
- สังเกตนักศึกษาในทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
- ตรวจผลงานที่มอบหมายงาน
- ข้อสอบประจำบทเรียน
4.1.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- ให้นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนขณะเรียน เช่น การตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดแต่ละข้อร่วมกัน
- สังเกตการมีปฏิสัมพันธ์ขณะเรียน
5.1.1 เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม
5.1.2 สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
- ให้นักศึกษาเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนต่อการใช้เครื่องคำนวณในรายวิชานี้
- สังเกตการใช้เครื่องคำนวณในชั้นเรียน
- ข้อสอบประจำบทเรียน (นักศึกษาสามารถนำเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบได้ทุกบท)
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCCC206 สถิติและคณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2 การทดสอบย่อย (Quiz1) บทที่ 1 และบทที่ 2 4 15%
2 2.1, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2 การทดสอบย่อย (Quiz2) บทที่ 3 และบทที่ 4 7 15%
3 2.1, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2 การสอบกลางภาค บทที่ 5 และบทที่ 6 9 15%
4 2.1, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2 การทดสอบย่อย (Quiz3) บทที่ 7 12 10%
5 2.1, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2 การสอบปลายภาค บทที่ 8 และบทที่ 9 18 25%
6 2.1, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2 งานที่มอบหมาย 1-8, 10-17 10%
7 1.3, 1.4, 4.2, 4.3 คะแนนเจตคติ การเข้าชั้นเรียน และความรับผิดชอบในรายวิชา 1-8, 10-17 10%
วิโรจน์ มงคลเทพ. 2562. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติและคณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร รหัสวิชา BSCCC206. น่าน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน.
-
[1] กัลยา วานิชย์บัญชา. (2554). การวิเคราะห์สถิติ: สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 13). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[2] คณาจารย์ภาควิชาสถิติ. (2541). สถิติเบื้องต้น. เชียงใหม่: หน่วยพิมพ์เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[3] ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. (2556). ตารางสถิติ. [ออนไลน์]. เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 พฤษภาคม 2556. จาก http://www.watpon.com/th/mod/page/view.php?id=17.
[4] ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์. (2546). ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์ 1. กรุงเทพฯ: บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด.
[5] พิษณุ เจียวคุณ. (2545). สถิติเบื้องต้นสำหรับสังคมศาสตร์ 1. เชียงใหม่: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[6] มานพ วงศ์สายสุวรรณ และคณะ. (2553). ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[7] รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ. (2556). สถิติวิเคราะห์ 2. ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. [ออนไลน์]. เข้าถึงข้อมูลวันที่ 1 เมษายน 2556. จาก http://www.stat.mju.ac.th/rungkarn/lesson.htm.
[8] ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย. (2547). สถิติธุรกิจ โจทย์ปัญหาและคำเฉลย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
[9] ศิริชัย กาญจนวาสี. (2550). สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[10] สายชล สินสมบูรณ์ทอง. (2552). สถิติเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 8).  กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักท์.
[11] สุรินทร์ นิยมางกูร. (2546). เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
[12] อรุณี  อ่อนสวัสดิ์. (2551). ระเบียบวิธีวิจัย. พิษณุโลก: ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อาจารย์ผู้สอนได้ให้นักศึกษารายงานตนเองเพื่อสะท้อนถึงความรู้ความเข้าใจต่อการเรียนรายวิชานี้ โดยเขียนบรรยายลงบนกระดาษที่แจกให้ในชั้นเรียน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำการประเมินผลการสอนออนไลน์ในระบบทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย
แก้ไขข้อบกพร่องจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ได้แก่ ด้านการสอน ด้านสื่อ ด้านประเมิน และด้านปกครอง
4.1  ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา จากการตั้งคำถามต่างๆ เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา
4.2  ทวนสอบงานที่มอบหมายของนักศึกษา ผลการสอบกลางภาค และผลการสอบปลายภาค
4.3  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจข้อสอบ คะแนนสอบ  และคะแนนพฤติกรรมการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
5.1  ปรับปรุงการเรียนการสอนตามผลการประเมินการโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา
5.2  วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
5.3  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้กับปัญหา โดยวิธีการสอนที่หลากหลายและ/หรือจากงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอน (ถ้ามี)