เทคนิคการสร้างสรรค์ลวดลายบนสิ่งทอ

Textiles Surface Design Technique

1.1 รู้ เกี่ยวกับประวัติ และที่มาของการสร้างสรรค์ลวดลายบนสิ่งทอ
1.2 เข้าใจการสร้างสรรค์ลวดลายให้เหมาะสมกับการใช้สอย และความต้องการทางธุรกิจ
1.3 มีทักษะเกี่ยวกับ เทคนิคและรูปแบบของการทำลวดลายบนวัสดุสิ่งทอ
1.4 มีทักษะในการออกแบบ และพัฒนาสร้างสรรค์ลวดลายบนวัสดุสิ่งทอ
1.5 มีทักษะในการผลิตลวดลายลงบนสิ่งทอประเภทต่างๆ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในประวัติ และที่มาของการสร้างสรรค์ลวดลายบนสิ่งทอด้วยกรรมวิธีต่างๆ สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับ กระบวนการ เทคนิคและรูปแบบของการทำลวดลายบนวัสดุสิ่งทอ พัฒนา สร้างสรรค์ลวดลายให้เหมาะสมกับการใช้สอย และตรงตามความต้องการทางธุรกิจในปัจจุบัน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติและที่มาของการสร้างสรรค์ลวดลายบนสิ่งทอด้วยกรรมวิธีต่างๆ เทคนิคและรูปแบบของการทำลวดลายบนวัสดุสิ่งทอ กระบวนการผลิตลวดลายลงบนสิ่งทอประเภทต่างๆ การออกแบบ และพัฒนาสร้างสรรค์ลวดลายให้เหมาะสมกับการใช้สอย และความต้องการทางธุรกิจ
- อาจารย์ผู้สอนประกาศช่วงเวลาให้คำปรึกษาภายในชั้นเรียน
- อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
กำหนดเวลาการส่งงานของนักศึกษา ให้ส่งงานตามเวลาที่กำหนด
ตรวจสอบการส่งผลงานตามกำหนดเวลา
สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
- แนะนำแหล่งสืบค้นข้อมูล เพื่อให้นักศึกษาติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีทางด้านการสร้างสรรค์ลวดลายบนสิ่งทอ
- บรรยาย มอบหมายงาน
จากผลงานที่มอบหมาย
มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
- บรรยายพร้อมสื่อประกอบการสอนในด้านการสร้างสรรค์ลวดลายบนสิ่งทอด้วยกรรมวิธีต่างๆ เทคนิคและรูปแบบของการทำลวดลายบนวัสดุสิ่งทอ กระบวนการผลิตลวดลาย และการออกแบบ
- บรรยายพร้อมสาธิต
- มอบหมายงาน
สอบกลางภาค สอบปลายภาค จากผลงานที่มอบหมาย
สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
- บรรยายการสร้างสรรค์ลวดลายให้เหมาะสมกับการใช้สอย และความต้องการทางธุรกิจด้วยการหาข้อมูลแบบเป็นทีม
- มอบหมายงานกลุ่มในการสร้างสรรค์ลวดลายให้เหมาะสมกับการใช้สอยกับง 4.2.2- มอบหมายงานกลุ่มในการสร้างสรรค์ลวดลายให้เหมาะสมกับการใช้สอยกับงานแต่ละประเภทและความต้องการทางธุรกิจ
- จากการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
- จากผลงานที่มอบหมาย
สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
บรรยาย แนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลในระบบ Internet และมอบหมายงานให้สืบค้นจากสื่อ
จากผลงานที่มอบหมาย และการนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 43041034 เทคนิคการสร้างสรรค์ลวดลายบนสิ่งทอ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ความรู้ การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 9 และสัปดาห์ที่ 17 30
2 คุณธรรม จริยธรรม จากการสังเกตุ จากการตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนและการส่งงาน สัปดาห์ที่ 1-8 และสัปดาห์ที่ 10-16 5
3 ทักษะทางปัญญา จากผลกงานที่มอบหมาย สัปดาห์ที่ 1-8 และสัปดาห์ที่ 10-16 55
4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จากการสังเกตุและประสิทธิภาพของผลงาน สัปดาห์ที่ 15-16 5
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสรและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการนำเสนอผลงาน สัปกดาห์ที่ 15-16 5
1.กฤตย์ เวียงอำพล. การออกแบบเขียนแบบ. กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์. 2540.
2. เครือจิต ศรีบุญนาค.สุนทรียภาพของชีวิต.กรุงเทพฯ :เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น. 2542.
. สุชาติ เถาทอง.ศิลปะกับมนุษย์.กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 2532. . นพวรรณ หมั้นทรัพย์.การออกแบบเบื้องต้น.เชียงใหม่ : โชตนาพริ้นท์.2521. . นวลน้อย บุญวงษ์.หลักการออกแบบ.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2539. . มนตรี ยอดบางเตย.ออกแบบผลิตภัณฑ์.กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์. 2538. . วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.ศิลปะกับชีวิต.กรุงเทพฯ :คอมแพคท์พริ้นท์. 2537. . อารี รังสินันท์.ความคิดสร้างสรรค์.กรุงเทพฯ : ธนะการพิมพ์.2527.
9. บุญเยี่ยม แย้มเมือง. สุนทรียะทางทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์. 2537.
10. จีรพันธ์ สมประสงค์. ประวัติศิลปะ. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์. 2533.
11. ดุษฎี สุนทราชุน. การออกแบบลายพิมพ์ผ้า. พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 2531.
12. พีนาลิน สาริยา. การออกแบบลวดลาย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 2549.
13. อัจฉราพร ไศละสูต. การออกแบบลวดลายผ้าและเทคนิคการพิมพ์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :สหประชาพาณิช. 2524.
14. มนตรี เลากิตติศักดิ์. เอกสารงานวิจัยลวดลายและลวดลายผ้าล้านนาเพื่อพัฒนาการใช้อัตลักษณ์ในการออกแบบลวดลายผ้า.เชียงใหม่ :โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2555.
15. Cheryl Rezendes. Fabric Surface Design. United States : Quad/Graphics. 2013.
ไม่มี
www.surfacedesign.org
www.fitnyc.edu/textile-surface-design/
www.thinkcreativo.com
https://th-th.facebook.com/ncadtextilesurfacedesign2015/w,j,u
การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

2. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาตามข้อกำหดของมหาวิทยาลัย
2.1 ผลงานของนักศึกษา
2.2 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทดสอบผลการเรียนรู้
3.1 ทบทวนเนื้อหาและวิธีการสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำหนด
3.2 หาแนวทางและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนนักศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
5.2 การประชุมกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงประสิทธิผลรายวิชา