วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 2

Materials and Construction Technology 2

1.1   เข้าใจวิธีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับอาคารสาธารณะไม่เกิน 4 ชั้น
1.2  เข้าใจคุณสมบัติ  ของวัสดุก่อสร้าง  สำหรับของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับอาคารสาธารณะไม่เกิน 4 ชั้น
1.3  นำคุณสมบัติของวัสดุและการก่อสร้างมาใช้ในการเขียนแบบอาคารได้
1.4  มีทักษะในการเขียนแบบอาคารสาธารณะไม่เกิน 4 ชั้น
1.5  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ใน วิธีการก่อสร้าง  คุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างและสามารถเขียนแบบก่อสร้าง  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับอาคารสาธารณะไม่เกิน 4 ชั้น เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ใน วิธีการก่อสร้าง  คุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างและสามารถเขียนแบบก่อสร้าง  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับอาคารสาธารณะไม่เกิน 4 ชั้น
ศึกษาหลักการ วิธีการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง องค์ประกอบและรายละเอียดของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับอาคารสาธารณะไม่เกิน 4 ชั้น ฝึกปฏิบัติเขียนแบบอาคารสาธารณะไม่เกิน 4 ชั้น
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ
- อาจารย์จัดเวลาทำกิจกรรมเสริมประกอบการเรียน สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้นักศึกษาตามโอกาสอันสมควร
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
1.1.1 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในระหว่างการสอน และเรื่องจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในการเขียนแบบให้ถูกต้อง  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างการปฎิบัติวิชาชีพ ด้านการเขียนแบบ
1.2.2 กำหนดระยะเวลาการส่งงาน  สร้างความมีวินัยในการทำงานให้กับนักศึกษา
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   ประเมินผลจากความรับผิดชอบในปฏิบัติงานเขียนแบบ ภายในห้องเรียน
มีความรู้ในหลักการก่อสร้าง การเลือกวัสดุ  องค์ประกอบของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับอาคารสาธารณะไม่เกิน 4 ชั้น  ตามคุณสมบัติหลักสูตรดังนี้
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 มีการบรรยาย และให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มอบหมาย เพื่อมานำเสนอในรูปแบบรายงาน และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
2.2.2   พานักศึกษาออกไปเรียนรู้ลักษณะงานจริง โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่
2.3.1   สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  รายงาน
2.3.3   ประเมินผลจากผลงานการเขียนแบบ 
2.3.4   การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ สามารถสร้างงานเขียนแบบ  โดยนำหลักการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในงานได้  ตามคุณสมบัติหลักสูตรดังนี้
3.1.1   มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2   มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (อาคารสาธารณะ สูงไม่เกิน 4 ชั้น)
3.2.2   มอบหมายให้นักศึกษา  สืบค้นหาเทคโนโลยีในการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยให้สรุปสังเคราะห์กระบวนการ เพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3.3.1 ประเมินจากงานที่มอบหมาย ในการปฎิบัติงานเขียนแบบในแต่ละสัปดาห์ 
3.3.2 ประเมินจากผลงานในการนำเสนอและค้นคว้าข้อมูลที่ได้มอบหมาย  พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมในการทำงาน  และการแก้ปัญหาในการทำงาน
4.1.1   มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2   สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2   การปฏิบัติการเขียนแบบ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (อาคารสาธารณะ สูงไม่เกิน 4 ชั้น)
4.2.3  มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล           เช่น การค้นคว้ารายละเอียดของอาคารสาธารณะ สูงไม่เกิน 4 ชั้น การนำตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้าง หรือ บทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา และหรือ การทำหุ่นจำลองทางโครงสร้างอาคาร
4.2.4   การนำเสนอรายงาน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2   ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
5.1.1   สามารถสืบค้น  ศึกษา  วิเคราะห์  และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.2  สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1   มอบหมายงานเขียนแบบ 
5.2.2  สามารถสืบค้นข้อมูล โดยไม่จำกัดในเรื่องของการสืบค้น และเทคนิคในการนำเสนองานเขียนแบบ 
5.3.1 ประเมินผลจากการค้นคว้าหาข้อมูล และการเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ
6.1.1  มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
6.1.2  มีทักษะในการหาแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
6.2.1  มีการบรรยาย เนื้อหา ลักษณะการเขียนแบบที่ถูกต้องตามกระบวนการและเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์
6.2.2  มอบหมายให้นักศึกษา เขียนแบบตาม งานที่ได้มอบหมายในแต่ละสัปดาห์
6.3.1  ประเมินผล ตามงานที่มอบหมายให้ ตามใบงานในแต่ละสัปดาห์ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BARAT302 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ด้านความรู้ - สอบกลางภาค - สอบปลายภาค 9, 18 15% 15%
3 ด้านทักษะทางปัญญา - การปฏิบัติงานเขียนแบบ - ประเมินจากผลงานเขียนแบบ - มอบหมายงานให้ค้นคว้า ตลอดภาคการศึกษา 40%
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ - การมีส่วนร่วมอภิปรายและเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5%
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - การนำเสนองานที่ได้จากการค้นคว้า ตลอดภาคการศึกษา 5%
6 ด้านทักษะพิสัย - ใช้หลักการการเขียนแบบได้อย่างถูกต้อง ตามใบงานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
จรัญพัฒน์  ภูวนันท์.  อาคารสูง.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
_______________.  การก่อสร้างด้วยเหล็ก.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : อี.ที.พับลิชชิ่ง, 2543.
เฉลิม   สุจริต.  วัสดุและการก่อสร้างสถาปัตยกรรม.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
ชิง,  ฟรานซิส ดี.เค., ก่อสร้างอาคารบรรยายด้วยภาพ  แปลจาก Building  Construction  Illustrated  โดย ทัต  สัจจะวที. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544.
มาลินี  ศรีสุวรรณ,  ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอาคารสาธารณะประเภทต่างๆ.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.
สิทธิโชค  สุนทรโอภาส, เทคโนโลยีอาคาร.  กรุงเทพฯ : สกายบุ๊คส์, 2543.
สุภาวดี  รัตนมาศ.  หลังคาในงานสถาปัตยกรรม.  กรุงเทพฯ : นุยบุ๊คส์, 2543.
Architecture Gallery, Sketch up.  (Online).  Available: http://www.sketchup.com/product/gallery.php?gid=89#top (Access date: 13 April 2003).
Angus,MacDonald, J.  “Long-span Structures,”  Architecture week.  (Online).  Available: http://www.architectureweek.com/2003/0326/building_1-2.html (Access date: 26       
          March  2003).
Arcila,Martha,T.  Bridges.  Spain : Atrium International, 2002.
Bagenal,Philip.and Meades,Jonathan.  Great Buildings.  UK : Salamander Books, 1990.
Gossel,Peter.and Leuthauser,Gabriele.  Architure in the Twentieth Century.  Germany : Benedikt Taschen, 1991.
Salvadori,Mario.and  Heller,Robert.  Structure in Architecture.  New Jersey : Prentice-Hall, 963.
เอกสารประกอบการสอนวิชา Material and Construction Technology 2
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์