การวิจัยการตลาด

Marketing Research

                 1. เข้าใจบทบาทและความสำคัญของการวิจัยการตลาดที่มีต่อธุรกิจ
                2.  เข้าใจกระบวนการและเทคนิคในการวิจัย
                3.  สามารถวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางตัดสินใจทางการตลาด
เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ  web based  การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเป็นผลจากงานวิจัยใหม่ๆ ในสาขา
ศึกษาบทบาทและความสำคัญ ของการวิจัยการตลาด ในการตัดสินใจทางธุรกิจ กระบวนการวิจัย การกำหนดข้อเสนอโครงการวิจัย การกำหนดงบประมาณและการบริหารโครงการวิจัย การเลือกใช้เทคนิคการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสม วิธีการสุ่มตัวอย่าง การเก็บและประมวลผลข้อมูลด้วยเทคนิคทางสถิติ เน้นการฝึกปฏิบัติงานโครงการวิจัยที่เป็นไปตามหลัก ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างประสบการณ์จริงในการวิจัยให้แก่ผู้เรียน
-  อาจารย์ประจำรายวิชาให้คำปรึกษานักศึกษาเป็นรายกลุ่มอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
    -  อาจารย์ประจำรายวิชาให้คำปรึกษาผ่าน Facebook โดยการสร้างกลุ่มเฉพาะรายวิชาเพื่อให้คำปรึกษาเฉพาะกลุ่ม
   -   อาจารย์ประจำรายวิชาจัดอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วมคอยให้คำปรึกษานักศึกษาในการจัดทำโครงงานวิจัยตลาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
มีความซื่อสัตย์สุจริต  ซื่อตรงต่อหน้าที่  ต่อตนเองและต่อผู้อื่น  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความกตัญญู  ความเสียสละ ความอดทน  ความเพียรพยายาม มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวความคิดความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน มีความเคารพต่อกฎ  ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

1.1.5  มีจิตสำนึกและมีนโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง  ความดี  และความชั่ว
1.1.1 บรรยายพร้อมสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
1.2.2  ให้ความสำคัญในด้านระเบียบวินัย  การตรงต่อเวลา และการส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.3.1  ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
1.3.2  การอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี  นิติศาสตร์  ศิลปะศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด  การเงิน  การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผนการปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน

4.  มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2.2.1  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.2.2  ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชา โดยเน้นหลักของทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2.2.3  มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด หรือรายงาน  และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
2.3.1  ประเมินจากสอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2  ประเมินจากงานที่มอบหมาย และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3.1.1  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม  กิจกรรม  หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ
3.1.2  สามารถสืบค้น  จำแนก  และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.1.3  สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
3.1.4  มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
3.2.1  การมอบหมายงานให้นักศึกษาทำโครงงานโดยให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
3.2.2  วิเคราะห์กรณีศึกษาทางการตลาด
3.3.1  ประเมินจากโครงงาน หรือรายงาน โดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน
3.3.2  ประเมินจากกรณีศึกษา
4.1.1  มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา
4.1.2  มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม  การประสานงาน  การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ
4.1.3  มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม
4.1.4  มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ที่อาจมีความแตกต่าง อย่างสร้างสรรค์
4.2.1  จัดกิจกรรมกลุ่ม ในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2  มอบหมายงานกลุ่ม
4.3.1  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ 
4.3.2  สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
5.1.1  สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์  สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
5.1.2  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีสิทธิภาพ
5.1.3  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
5.1.4  สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง  ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา
5.1.5  สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ และสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวความคิดที่หลากหลาย
5.1.6  ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงานและทราบถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี
5.1.7  ความสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือข่าย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและดำเนินงาน
5.2.1  มอบหมายงาน ให้ค้นคว้าข้อมูลโดยให้ความสำคัญกับการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
5.2.2  การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมทั้งในรูปแบบรายงาน และการนำเสนอ
5.3.1  ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวิธีการอภิปราย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2, 1.4, 1.6, 1.10, 2.2, 2.4, 3.2, 3.5,4.3 การสอบกลางภาค 9 20%
2 6.3,6.4,6.5,7.2,7.3, 8.2,8.4,8.6,9.2 การสอบปลายภาค 18 20%
3 1.1,2.2,2.3,2.4,2.5,3.2,3.3,3.4,3.5,4.4 สอบ Defend หัวข้อวิจัยตลาด 8 20%
4 จิตพิสัย การเข้าชั้นเรียน -การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน - เข้าเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ตอลดภาคเรียน 10%
5 6.4,7.3,8.2,8.4,8.6,11.2 สอบ Oral วิจัยตลาด 17 20%
6 การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา - การติดตามงาน - ความสม่ำเสมอในการเข้าพบ - การรายงานความคืบหน้าของงาน ตลอดภาคการศึกษา 10%
- วุฒิ  สุขเจริญ. วิจัยการตลาด. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2018
- ธานินทร์  ศิลป์จารุ. การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี. กรุงเทพฯ
- นิตยสาร Brand Age
- นิตยสาร Marketeer
- หนังสืองานวิจัยเล่มแดง (ตัวอย่างของรุ่นพี่ที่เคยทำมาก่อน)
- งานวิจัยจากสถาบันอื่น ๆ 
           การประเมนผลของรายวิชาโดยนักศึกษามีกลยุทธ์ดังนี้

การสนทนาเป็นรายบุคคล และรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในขณะที่เข้าพบเพื่อรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย การสังเกตจากพฤติกรรมนักศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้

ผลการสอบและผลการเรียนของนักศึกษา การสนทนาสอบถามจากนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อที่ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้

การพัฒนาปรับปรุงเนื้อหารายวิชา การพัฒนารูปแบบสื่อการสอน สื่อและอุปกรณ์การสอน รวมถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมการมอบหมายงานต่าง ๆ การทำวิจัยในชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชาจากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึงการพิจารณาการสอบหัวข้อวิจัยตลาดและผลการสอบปากเปล่าปิดเล่มโครงงานการวิจัยตลาด มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาดังนี้

การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานเล่มโครงงานการวิจัยตลาดโดยอาจารย์ท่านอื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประหลักสูตรหรือคณะกรรมสอบโครงงานวิจัยตลาด มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงานรูปเล่มโครงงานวิจัยตลาด วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม
นำข้อเสนอแนะของที่นักศึกษาได้เสนอแนะมาปรับปรุง ในส่วนที่ผิดพลาดให้ดีขึ้น ภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีและปรับปรุงรายวิชาทุก ๆ 5ปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4