สัมมนาการบัญชีบริหาร

Seminar in Managerial Accounting

1.1        เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีบริหาร
           1.2  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวและความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของการบัญชีกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
           1.3  เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร
2.1        เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านการบัญชีบริหาร การตรวจสอบการบันทึกรายการทางบัญชีและการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
           2.2  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ศึกษาค้นคว้า อภิปราย วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริหารตามสภาพแวดล้อม ปัจจุบันและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อฝึกให้รู้จักทักษะในการเสนอข้อมูลทั้งการเขียนและการนำเสนอด้วยวาจา
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ โดยประมาณ 5 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
                  - ตระหนักถึงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่มีต่อนักบัญชี
               2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
                   - สามารถปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนได้
             1) ให้นักศึกษานำเสนอประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของการบัญชีบริหาร การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร และนำมาอภิปรายกันในชั้นเรียน
             2) กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน การเข้าชั้นเรียน การสอบ การทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม การทำโจทย์ปัญหา และการแต่งกาย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
1) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพจากการอภิปรายของนักศึกษา
2) ประเมินจากการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนก่อนการสอนทุกสัปดาห์ การประเมินผลการสอบโดยทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของการบัญชีบริหาร การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร การติดตามการส่งรายงานเป็นช่วงเวลาที่กำหนดให้ และการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา
1) มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางบัญชี
                   - แนวคิดและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทการบัญชีบริหาร และการใช้ข้อมุลทางการบัญชี
               2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
                   - มีความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
               3) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
                   - สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
1) นำเสนองาน
2) โจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา
1) การนำเสนอผลงานที่มอบหมายและคุณภาพงานที่มอบหมาย
2) การทำโจทย์ปัญหา
3) การสอบความรู้และความเข้าใจ
1) สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง
                   - สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งจากอินเตอร์เน็ตและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้ในการวิเคราะห์ และการทำรายงานกลุ่มได้
               2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพ และดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
                   - สามารถวิเคราะห์สถานการณ์การตรวจสอบบัญชีจากข้อมูลที่สืบค้นได้ โดยการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาของกิจการตามวิธีการตรวจสอบบัญชีตามที่สภาวิชีพสอบบัญชีกำหนดได้อย่างเหมาะสม
               3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
                   - สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผล เกี่ยวกับข้อมูลของกิจการ และนำเสนอได้
1) การอภิปรายเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
2) การนำเสนอรายงาน
1) ผลงานจากการจัดทำรายงานและนำเสนองานกลุ่ม
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
                   - สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้
               2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี  
                   - สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมกลุ่ม (การทำรายงานกลุ่ม) ได้โดยราบรื่น
               3) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน
                   - สามารถช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาในการจัดทำรายงานได้ด้วยความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ
                 1) มอบหมายงานกลุ่ม เกี่ยวกับประเด็นทางการบัญชีบริหารที่ทันสมัย
                   โดยให้กลุ่มนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน โดยดำเนินการทำรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด
                 2) มอบหมายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีบริหารของธุรกิจ
                   โดยให้กลุ่มจัดทำรูปเล่มงานวิจัย พร้อมทั้งนำเสนอ โดยให้ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
1) ความรอบรู้ในประเด็นการบัญชีบริหารที่นำเสนอ จากการตอบข้อซักถาม
2) ระบบการจัดทำรายงาน คุณภาพของเล่มรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
                   - สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีบริหาร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน โดยการอธิบายวิธีการ แนวคิด ให้ได้มาซึ่งหลักฐานและการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม
               2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
                   - สามารถนำเสนอรายงานที่ศึกษาค้นคว้า ทั้งในรูปแบบของการเขียนรายงาน และการนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียนโดยวาจาได้อย่างเหมาะสม
               3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
                   - สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลรายงาน และเทคนิคการนำเสนอรายงานได้อย่างเหมาะสม
1) Team based learning มอบหมายงานกลุ่ม เกี่ยวกับประเด็นบัญชีบริหารที่ทันสมัย
                2) แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีบริหารในเชิงธุรกิจ
               3) Online Mobile Balance learning นำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมผ่านเทคโนโลยีไร้สายและเทคโนโลยินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา โดยทั้งผู้เรียนและผู้สอนเชื่อมต่อกับเครือขายคอมพิวเตอร์
               4) Cooperative Team Learning แบ่งกลุ่มย่อยส่งเสิรมการทำงานร่วมกัน ระหว่างสมาชิกที่มีความสามารถที่แตกต่างกันแล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
               5) Collaborative Team Learning  การให้ผู้เรียนร่วมใจกันศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างเต็มความสามารถ  เน้นการเรียนรู้ร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
1) ระบบการจัดทำรายงาน คุณภาพของเล่มรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
2) ผลจากการแก้โจทย์ปัญหา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 11012499 สัมมนาการบัญชีบริหาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2,3,5 การซักถามความรอบรู้ในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง ทุกสัปดาห์ 90%
2 1,2,3,4,5 การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนตามข้อตกลง ทุกสัปดาห์ 10%
วัดความรู้ความเข้าใจจากการซักถามข้อมูลจากเรื่องที่นำมาเสนอ
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของมหาวิทยาลัยในระบบออนไลน์
ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาคู่มือการจัดทำรูปเล่มงานวิจัย และเน้นให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  หลักการทำงานร่วมกับผู้อื่น กระบวนการในการลงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ   รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบัญชีบริหารระหว่างอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนรวมงาน 
     สำหรับเนื้อหาที่ได้ทำการปรับปรุงในเล่มคู่มือการทำวิจัยในรายวิชาได้แก่   
 
ให้กรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ เป็นผู้ประเมินประเด็นการบัญชีบริหารที่ทันสมัย รวมทั้งโจทย์ปัญหาที่นำมาใช้ในการฝึกกระบวนการบูรณาการระหว่างรายวิชากับธุรกิจ และ การตัดเกรด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณาข้อบกพร่องของวิธีการสอน  วิธีการประเมิน  และ เนื้อหารายวิชา