โครงสร้างภาษาอังกฤษ

English Structure

1. สามารถวิเคราะห์โครงสร้างในระดับคำ
      2. มีความรู้ในเรื่องการสร้างคำ
      3. สามารถวิเคราะห์โครงสร้างภาษาในระดับวลี  อนุประโยค  และ ประโยค
      4. สามารถเขียนโครงสร้างภาษาอังกฤษในระดับวลี อนุประโยคและ ประโยค ได้ตามหลักภาษาที่ถูกต้อง
      5. สามารถเขียนประโยคโดยใช้ตัวเชื่อมเพื่อสื่อความหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพและใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเรื่องการวิเคราะห์ส่วนประกอบของคำ การสร้างคำ โครงสร้าง ภาษาอังกฤษในระดับคำวลี และประโยค ผู้เรียนสามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นๆ ตลอดจนประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ และสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
        ศึกษาชนิด และ หน้าที่ของคำ  วลี  และ  โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
        Study English parts of speech, phrases and sentences structures
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาสามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ  แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้าน คุณธรรมและ จริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลกเป็นต้น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 [  ]  มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
                 มีจิตสำนึกสาธารณะ  ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ
                 ซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเอง และผู้อื่น
1.2 [O]  มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง
                  วิชาชีพ สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม
1.1.3  [   ]   มีความเคารพต่อกฎระเบียบ  และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม   
1.1.4   [   ]  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม  สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
                  และลำดับความสำคัญ
1.1.5   [   ]    มีทัศนคติต่อวิชาชีพ  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
                  และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.6   [   ]  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
1. 2..1   ใช้แรงเสริมเพื่อให้กำลังใจนักศึกษาในการทำดี เช่นเมื่อนักศึกษามีวินัยในการส่งงาน   มีความขยัน
        ในการเรียน การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา มี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวม และ
        สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
1.2.2  สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อ
        ตนเองและสังคม มีความรับผิดชอบในการทำงานเป็นกลุ่ม ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์
        สิ่งแวดล้อม
-เข้าเรียนตรงเวลา
-ส่งงานตามที่กำ หนด
-มีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
2.1   มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหา
เรื่องการสร้างคำโครงสร้างภาษาอังกฤษในระดับคำ วลี และประโยค มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและฝึกการ ใช้หลักภาษาจริง สามารถบูรณาการความรู้ทางหลักภาษาอังกฤษไปใช้ในการศึกษาในระดับสูง และแก้ไขปัญหา ด้านการพูด อ่านและ เขียนภาษาอังกฤษของตนเองและสามารถประยุกต์ใช้ในใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่าง ถูกต้อง และยังสามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
2.1.1  [l] มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
                สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
                และพัฒนาความรู้ ติดตาม ความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
2.1.2  [ l ]  มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ
                ในการวิเคราะห์ปัญหา  เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา
                รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
                และการดำรงชีวิตประจำวัน
2.2.1 จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.2.2 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติ
2.2.3  มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นำเสนอ และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สอนและ
         เพื่อนร่วมชั้นเรียน
2.3.1  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบ ปลายภาค
2.3.2  ผลการปฏิบัติ
2.3.3  ผลงานการค้นคว้าและการนำเสนอ
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ และสามารถใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ปัญหาและงานอื่นๆ ด้วยตนเอง  สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มา ประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล การสอนวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษจะ ช่วยให้นักศึกษาสามารถ ใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง นักศึกษาจะมีทักษะในการใช้ความรู้ทางด้านโครงสร้างไวยกรณ์ ภาษาอังกฤษด้านทฤษฏีมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้กับการเรียนภาษาทางด้านอื่นๆได้เช่น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.1  [O ] สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศจากหลายแหล่ง
              เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา และ ตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
1. ผู้สอนบรรยาย
2. ให้ผู้เรียนซักถามและอภิปรายแสดงความคิดเห็น
3. ผู้เรียนฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน ภาษาอังกฤษตามเนื้อหาการบรรยาย
             4. ให้ผู้เรียนทำแบบฝึก จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการวิเคราะห์ และให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
-จากการอภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็น
-จากการทดสอบภาคปฏิบัติ
-จากการตอบคำถามท้ายบทเรียน
-สอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
4.1 นักศึกษามีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือสมาชิกกลุ่ม 
      มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี พัฒนาทักษะการมีมนุษย์สัมพันธ์ พัฒนาทักษะการสื่อสารอย่าง
      สร้างสรรค์  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วนตนเอง ทำงานตามที่มอบหมาย ตรงตามกำหนดเวลา
[O] มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 
สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของวัฒนธรรมต่างๆ ในเนื้อหาที่พบจากโครงสร้างภาษา จัดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มโดยเปลี่ยนบทบาทให้มีโอกาสเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม จัดกิจกรรมให้นักศึกษาช่วยกันสอน ช่วยกันฝึกฝน
ให้เพื่อนนักศึกษาช่วยกันประเมิน ผู้สอนประเมินจากการปฏิบัติ สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนรวมของผู้เรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม สังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสืบค้นศึกษา วิเคราะห์และ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการใช้ เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ web-base เพื่อฝึกฝน เรียนรู้เพิ่มเติมทางด้านหลักภาษา เพื่อให้นักศึกษาเกิดความชำนาญจนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการ เขียน และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  [   ] ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
(1)  ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) นักศึกษาฝึกปฏิบัติทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนตามสถานการณ์การสื่อสารที่กำหนด
-ดูจากการเขียนบันทึกความก้าวหน้า ความรู้ที่ได้รับ ผลการเรียนที่นักศึกษาบันทึกหลักการศึกษาค้นคว้า
   และฝึกฝนด้วยตนเอง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 BOAEC101 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.2 [O] มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม 2.1.1 [] มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตาม ความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 2.1.2 [ ] มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา และการดำรงชีวิตประจำวัน 3.1.1 [O ] สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศจากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา และ ตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง 4.1.1 [O] มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 20 % งานมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20% การเข้าชั้นเรียนและความ รับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10% สอบกลางภาคเรียน Unit 1-4 9 25% สอบปลายภาคเรียน Unit 5-6 18 25% ทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 20 % งานมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20% การเข้าชั้นเรียนและความ รับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10% สอบกลางภาคเรียน Unit 1-4 9 25% สอบปลายภาคเรียน Unit 5-6 18 25% ทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 20 % งานมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20% การเข้าชั้นเรียนและความ รับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10% สอบกลางภาคเรียน Unit 1-4 9 25% สอบปลายภาคเรียน Unit 5-6 18 25%
เอกสารประกอบการสอน 
เอกสารประกอบการสอน 
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญและแนะนำ  (ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฏระเบียบต่างๆ ที่ นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม)
Azar, S. (2003). Fundamentals of English Grammar. 3rd Edition. New York: Longman Publishing. Broukal, M. (2005). Grammar Form and Function. New York: McGraw - Hill. Huddleston, R., & Pullum, G. K. (2002). The Cambridge grammar
of the English language. Cambridge: Cambridge University Press.
Murphy, R. and Amalzer, W. (2002). Basic Grammar in Use. 2 nd Edition. UK: Cambridge University Press “Parts of Speech”. 2008. [Online]. Available:http:// http://wwwnew.towson.edu/ows/index.htm Peterson, J.& Hagen,S.  (1999). Better Writing Through Editing.
New York: McGraw-Hill
Quirk, R., Greenbaum, R., Leech, G., & Svartvik, J. (1985).
A comprehensive grammar of the English language. London: Longman.
การประเมินผลของรายวิชาโดยนักศึกษากระทำโดย
1) การประเมินผลการสอนโดยใช้แบบประเมินของฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
2) ให้นักศึกษาเสนอแนะเนื้อหาในรายวิชาและกิจกรรมการเรียน การสอนเพื่อนำไปปรับปรุง
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้
1) สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละหน่วยเรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน
3) ประเมินจากคะแนนแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนและความเข้าใจ ในเนื้อหา
4) ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา
5) ประเมินจากการนำเสนองานของนักศึกษา
1) ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
2) สำรวจรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียน และปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม
3) สรุปผลการท ากิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงครั้งต่อ ๆ ไป
         - ในระหว่างการเรียนการสอนมีการตรวจแบบฝึกหัดและงานกลุ่ม โดยตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละ คนว่ามีการพัฒนาก้าวหน้า หรือไม่มีการพัฒนา จากนั้นแก้ไขโดยการอธิบายทำความเข้าใจกับนักศึกษาทั้งชั้น หรือเป็น รายบุคคล พร้อมทั้งแจ้งผลคะแนนจากแบบฝึกหัดและคะแนนสอบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
         - ในระหว่างการเรียนการสอนมีการประเมินผลการนำเสนองานของนักศึกษา และให้คำแนะนำและบอกผลการประเมินการนำเสนองานว่าเหมาะสมอย่างไร รวมทั้งต้องปรับปรุงในประเด็นใดบ้าง
1) ทบทวนเนื้อหาในบทเรียน โดยเลือกระดับของภาษา เนื้อหาให้ เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
     2) มีการปรับปรุงเนื้อหาทุกปี ตามสภาวการณ์ใหม่ ๆ และความ น่าสนใจ
     3) ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และสนองตอบต่อ รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของกลุ่มผู้เรียน
     4) ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา และของ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบรายวิชา ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี