การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

Organic Livestock Production

เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ หลักการพื้นฐานเกษตรอินทรีย์และปศุสัตว์อินทรีย์ รูปแบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ การรับรองผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของปศุสัตว์อินทรีย์เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ หลักการพื้นฐานเกษตรอินทรีย์และปศุสัตว์อินทรีย์ รูปแบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ การรับรองผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของปศุสัตว์อินทรีย์
การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการผลิตสัตว์ทางการค้าและมีบทบาทต่อการผลิตสัตว์ภายใต้สภาวะการแข่งขันและการกีดกันทางการค้าของตลาดโลก ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานเกษตรอินทรีย์และปศุสัตว์อินทรีย์ รูปแบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ การรับรองผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของปศุสัตว์อินทรีย์
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญ หลักการพื้นฐานเกษตรอินทรีย์และปศุสัตว์อินทรีย์ รูปแบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ การรับรองผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของปศุสัตว์อินทรีย์
ตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ข้อ 1.1.1 เป็นความรับผิดชอบหลัก
ข้อ 1.1.1, 1.1.2 และ 1.1.4 เป็นความรับผิดชอบรอง
- กำหนดแนวปฏิบัติให้นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเรียนรายวิชานี้ เช่น การตรงเวลา การมีวินัยในห้องเรียน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน หรือยกตัวอย่างประกอบในขณะสอนเนื้อหา
- นักศึกษาต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือการลอกการบ้านหรืองานของผู้อื่น
- การนำข้อความจากแหล่งความรู้ต่างๆ มาทำรายงานนั้น ต้องมีการอ้างอิงเพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของความคิด
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 ของนักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลา ส่งงานตามกำหนด และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่อาจารย์กำหนด
2. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรร้อยละ 90 ของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ไม่มีการทุจริตในการสอบ
4. ไม่มีการลอกรายงานหรือลอกการบ้าน
2.1.1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.1.3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ  2.1.2 เป็นความรับผิดชอบหลัก
ข้อ  2.1.1 และ 2.1.3 เป็นความรับผิดชอบรอง
- บรรยายประกอบการอภิปรายในด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติเกษตรอินทรีย์และปศุสัตว์อินทรีย์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นักศึกษาพบเห็น มีสื่อการสอนต่างๆ เช่น ภาพประกอบทั้งภาพนิ่ง เป็นต้น
- มอบหมายให้อ่านวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอินทรีย์และปศุสัตว์อินทรีย์พร้อมทั้งเขียนรายงานสรุปในเรื่องที่อ่าน และส่งเป็นการบ้าน
1. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
3.1.1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
ข้อ  3.1.2 เป็นความรับผิดชอบหลัก
ข้อ  3.1.1 เป็นความรับผิดชอบรอง
ในการสอนจะมีการนำนักศึกษาดูงานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ และให้นักศึกษาวางแผนการทำฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในการทำฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงกับหลักการหรือทฤษฎีอันเป็นแนวทางสู่การทำฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์โดยอิงบนหลักการและ/หรือทฤษฎีอย่างถูกต้อง
โดยการทดสอบจากข้อสอบที่เป็นข้อสอบซึ่งต้องให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ตลอดจนนำหลักการและทฤษฎีไปอธิบายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4.1.1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
ข้อ  4.1.4 เป็นความรับผิดชอบหลัก
ข้อ  4.1.1, 4.1.2 และ4.1.3  เป็นความรับผิดชอบรอง
มอบหมายงานให้นักศึกษาทำเป็นกลุ่ม แล้วนำเสนอในชั้นเรียน และแนะนำให้นักศึกษาเข้าใจในการทำงานร่วมกัน
ประเมินจากกระบวนการทำงาน การจัดระบบการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
5.1.1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหา
อย่างเหมาะสม
5.1.3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ  5.1.2 เป็นความรับผิดชอบหลัก
ข้อ  5.1.1 และ 5.1.3 เป็นความรับผิดชอบรอง
- กำหนดให้นักศึกษาสืบค้นจากหนังสืออ้างอิงหรือฐานข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ
- ให้ค้นคว้าจัดทำรายงานผ่านฐานข้อมูลที่เหมาะสม
-ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
- ในการนำเสนอรายงานให้นำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสม
- ประเมินจากรายงาน หรืองานที่มอบหมายว่ามีการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เหมาะสมและ ถูกต้อง
- ประเมินจากการนำเสนอในชั้นเรียนโดยเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3 ด้านทักษะทางปัญญา 4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 2.1.1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.1.2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.1.3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1.1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.1.2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ 4.1.1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ 4.1.2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.1.4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1.1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.1.2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหา อย่างเหมาะสม 5.1.3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 23024417 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 2.1.2,2.1.3, 3.1.1, 3.1.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ผลงาน /รายงาน/การทำงานกลุ่ม/การศึกษาอิสระ/งานในห้องปฏิบัติการ พฤติกรรมต่างๆ เช่น การร่วมอภิปราย การตอบคำถาม เป็นต้น ทุกสัปดาห์ 50 %
2 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 5.1.3 การส่งงาน การเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบ ทุกสัปดาห์ 10 %
3 1.1.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 9 สอบปลายภาคสัปดาห์ที่ 17 40
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช.9000-2546:เกษตรอินทรีย์ เล่ม1 การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจำหน่ายเกษตรอินทรีย์
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ:เล่ม 2 ปศุสัตว์อินทรีย์
http://www.acfs.go.th/standard/download/ORGANIC-PART-1_PRODUCTS-FROM-ORGANIC.pdf
http://www.acfs.go.th/standard/download/ORGANIC-PART-2_LIVESTOCK_2554.pdf
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-05-01-14-51-22/2016-05-03-02-33-05/549-3-2560
http://extension.dld.go.th/th1/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4:2012-03-06-04-29-36&Itemid=162
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-05-28-04-56-11/131-2017-11-07-04-50-28/157-2016-05-28-04-13-20
http://www.natres.psu.ac.th/Department/AnimalScience/515-408/word_files/standard%20of%20farm.htm
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-05-01-14-51-22/2016-05-03-02-33-05/549-3-2560
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
-แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
-การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
-ผลการทดสอบ
-การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 นำมาปรับปรุงการสอน โดยการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
ใช้แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
นำผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชานำมาใช้วางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น