สัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก

Companion Animal

1. รู้พันธุ์ การคัดเลือก และการผสมพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก
                2. เข้าใจความต้องการโภชนะและการให้อาหารของสัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก
                3. เข้าใจการเลี้ยงดูแต่ละช่วงอายุของสัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก  
                4. เข้าใจการสุขาภิบาลของสัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก
                5. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก
             เพื่อเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ทันสมัย สอดคล้องกับเหตุการณ์ สภาพการผลิตสัตว์เลี้ยงเพื่อนรักในปัจจุบัน โดยเฉพาะระบบการผลิตสัตว์เลี้ยงเพื่อนรักเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักซึ่งมีการนำเทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการมากขึ้น
             ศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ การคัดเลือก และการผสมพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร การเลี้ยงดูในระยะต่างๆ โรคและการสุขาภิบาล โรงเรือนและอุปกรณ์ ธุรกิจและการตลาด ของสัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก
3.1 จัดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง  ห้องพักอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ โทร 054-342549 (171) 
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติให้นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเรียนรายวิชานี้ เช่น การตรงเวลา การมีวินัยในห้องเรียน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
1.2.2 สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนหรือยกตัวอย่างประกอบในขณะสอน
1.2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละ เป็นต้น
1.2.4 นักศึกษาต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือการลอกการบ้านหรืองานของผู้อื่น
1.2.5 การนำข้อความจากแหล่งความรู้ต่างๆ มาใช้ทำรายงานนั้น ต้องมีการอ้างอิงเพื่อให้เกียรติติแก่เจ้าของงานนั้น
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 ของนักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลา ส่งงานตามกำหนด และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่อาจารย์กำหนด
1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรร้อยละ 90 ของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.3.3 ไม่มีการทุจริตในการสอบ
1.3.4 ไม่มีการลอกรายงานหรือลอกการบ้าน
2.1.1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.1.3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 บรรยายหลักทฤษฎีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อนรักในเชิงเหตุผล สามารถนำหลักทฤษฎีไปใช้ในการคิดพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก ยกตัวอย่างประกอบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นักศึกษาพบเห็น มีสื่อการสอนต่างๆ เช่น ภาพประกอบทั้งภาพนิ่งและคลิปวิดีโอ เป็นต้น
2.2.2 มอบหมายให้อ่านวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 การทดสอบย่อยแต่ละหน่วยเรียน
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่มอบหมาย
3.1.1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
ในการสอนให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์  เพื่อให้นักศึกษาเชื่อมโยงหลักการหรือทฤษฎีให้สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติ ยกตัวอย่างประกอบในแต่ละหัวข้อ
โดยการทดสอบจากข้อสอบ ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ตลอดจนนำหลักการและทฤษฎีไปอธิบายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4.1.1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
มอบหมายงานให้นักศึกษาทำเป็นกลุ่ม แล้วนำเสนอในชั้นเรียน และต้องแนะนำให้นักศึกษาเข้าใจในการทำงานร่วมกันด้วย
ประเมินจากกระบวนการทำงาน การจัดระบบการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
5.1.1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหา
อย่างเหมาะสม
5.1.3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1 กำหนดให้นักศึกษาสืบค้นจากหนังสืออ้างอิงหรือฐานข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ
5.2.2 ให้ค้นคว้าจัดทำรายงานผ่านฐานข้อมูลที่เหมาะสม
5.2.3 ในการนำเสนอรายงานให้นำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากรายงาน หรืองานที่มอบหมายว่ามีการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เหมาะสมและ ถูกต้อง
5.3.2 ประเมินจากการนำเสนอในชั้นเรียนโดยเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3 ด้านทักษะทางปัญญา 4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 2.1.1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.1.2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.1.3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1.1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.1.2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ 4.1.1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.1.2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.1.4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1.1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.1.1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.1.2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหา
1 23024418 สัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 งานมอบหมาย 10
2 นำเสนองาน 30
3 การเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบ 10
4 ทดสอบแต่ละหน่วยเรียน 50
            http://www.dld.go.th/th/
            http://www.mybantams.com                                                                                                 
       http://www.nokkronghuajuck.com
       http://www.kangkhendong.com
       http://www.thaipheasants.com
       http://thairidgeback.org
       http://www.rabbitcafe.net
       http://www.thaicatclub.com
       http://www.birdslover.com
       http://student.nu.ac.th/waynuka/rabbit/index.html
-การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
-แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
-การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
-ผลการทดสอบ
การจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
-การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
-ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์