การผลิตสุกร

Swine Production

    1. รู้สภาพการผลิต ประเภท และพันธุ์สุกร                                                                                                                             
    2. เข้าใจการสืบพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สุกร                                                                                                 
    3. เข้าใจโรงเรือนและอุปกรณ์ในฟาร์มสุกร                                                                                                  
    4. เข้าใจอาหารและการให้อาหารสุกร การจัดการสุกรตามชีพจักร โรคพยาธิสุกร                              
    5. มีทักษะในการผลิตสุกร                                                                                                                                
    6. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพการผลิตสุกร
เพื่อเป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ทันสมัย สอดคล้องกับเหตุการณ์ สภาพการผลิตสุกรในปัจจุบัน โดยเฉพาะระบบการผลิตสุกรในทางการค้าซึ่งมีการนำเทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการมากขึ้น
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญและสภาพการผลิตสุกรภายในประเทศและต่างประเทศ  ประเภท และพันธุ์สุกร การคัดเลือกและการผสมพันธุ์ การวางผังฟาร์ม โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การบริหารและการจัดการฟาร์มสุกร มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกร การจัดการของเสีย การสุขาภิบาลและป้องกันโรคพยาธิต่างๆ ธุรกิจและการตลาดสุกร
ให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง  ห้องพักอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์   
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติให้นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเรียนรายวิชานี้ เช่น การตรงเวลา การมีวินัยในห้องเรียน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนหรือยกตัวอย่างประกอบในขณะสอน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละ เป็นต้น
- นักศึกษาต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือการลอกการบ้านหรืองานของผู้อื่น
- การนำข้อความจากแหล่งความรู้ต่างๆ มาใช้ทำรายงานนั้น ต้องมีการอ้างอิงเพื่อให้เกียรติติแก่เจ้าของงานนั้น
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ของนักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลา ส่งงานตามกำหนด และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่อาจารย์กำหนด
2. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรร้อยละ 80 ของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ไม่มีการทุจริตในการสอบ
4. ไม่มีการลอกรายงานหรือลอกการบ้าน
2.1.1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.1.3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บรรยายหลักทฤษฎีการผลิตสุกรในเชิงเหตุผล สามารถนำหลักทฤษฎีไปใช้ในการคิดพัฒนา แก้ปัญหาการผลิตสุกรในฟาร์ม ยกตัวอย่างประกอบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นักศึกษาพบเห็น มีสื่อการสอนต่างๆ เช่น ภาพประกอบทั้งภาพนิ่งและคลิปวิดีโอ เป็นต้น
- มอบหมายให้อ่านวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสุกร
1. การทดสอบย่อยแต่ละหน่วยเรียน
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงานที่ที่มอบหมาย
3.1.1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
ให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์  การวางแผนการผลิต การจัดการเลี้ยงดูสุกรแต่ละระยะ เพื่อให้นักศึกษาเชื่อมโยงหลักการหรือทฤษฎีให้สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติ ยกตัวอย่างประกอบในแต่ละหัวข้อ
ทดสอบจากข้อสอบที่เป็นข้อสอบซึ่งต้องให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ตลอดจนนำหลักการและทฤษฎีไปอธิบายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
มอบหมายงานให้นักศึกษาทำเป็นกลุ่ม
ประเมินจากกระบวนการทำงาน การจัดระบบการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
5.1.1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดให้นักศึกษาสืบค้นจากหนังสืออ้างอิงหรือฐานข้อมูลต่างๆ
- ให้ค้นคว้าจัดทำรายงานเน้นการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน และกระชับ
- ในการนำเสนอรายงานให้นำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสม
- ประเมินจากภาษาที่เขียนรายงาน และการนำเสนอในชั้นเรียน
- ประเมินจากการนำเสนอในชั้นเรียนโดยเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3 ด้านทักษะทางปัญญา 4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 2.1.1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.1.2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.1.3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1.1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.1.2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ 4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1.1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.1.2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.1.3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 23024308 การผลิตสุกร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ผลงาน รายงาน การศึกษาอิสระ การร่วมอภิปราย การตอบคำถาม 10
2 การนำเสนองาน 5
3 การเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบ 5
3 ทดสอบ 80
จรูญ  สินทวีวรกุล.  2553.  เอกสารประกอบการสอนวิชาการผลิตสุกร. สาขาวิชาสัตวศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และ      เทคโนโลยีการเกษตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง, ลำปาง. 
วันดี ทาตระกูล.2546. สุกรและการผลิตสุกร.  ภาควิชาสัตวศาสตร์,คณะเกษตรศาสตร์,  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่.  374 น.                                                                                                                               
อรรณพ  คุณาวงษ์กฤต. 2545.  วิทยาการสืบพันธุ์สุกร.  สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
กรุงเทพฯ. 408 น.                             
ปรียพันธุ์  อุดมประเสริฐ. 2542.  การจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มสุกร. อุดมสุขการพิมพ์, กรุงเทพฯ. 199 น.                                                         
            ศรีสุวรรณ  ชมชัย.  2542.  คู่มือปฏิบัติการผสมเทียมในสุกร.  สัตว์เศรษฐกิจ,  กรุงเทพฯ.  285 น.                                                     
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร www.oae.go.th
Livestock and Poultry : World Markets and Trade
       สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ www.swinethailand.com
       สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อส่งออก www.thaiswine.org
       facebook เรื่อง หมู หมู (SWINE PRODUCTION)
       facebook Thai Swine Farmer (ผู้เลี้ยงสุกรไทย)
       facebook ปศุศาสตร์ นิวส์ : Magazine Online ด้านปศุสัตว์
       facebook ITAC - ทีมวิชาการไอแทค
       facebook Pig and Pork
  
 
-การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
-แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
-การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
-ผลการทดสอบ
-การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
การให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
-ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4