วางผังโครงการ

Site Planning

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการออกแบบวางผังอาคาร
           2. เข้าใจกระบวนการการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็นของ    
      วัตถุประสงค์โครงการให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับ
           3.  เข้าใจกระบวนการจัดทำโครงการของผัง อันนำไปสู่กางวางผังที่บริเวณที่ดี
           4.  ศึกษาตัวอย่างการวางผังประเภทต่างๆ ที่สำคัญ
           5.  เห็นคุณค่าของการออกแบบวางผังบริเวณที่ดี
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบ วางผังอาคารและวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งการศึกษาตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องแนวโน้มความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
การออกแบบวางผังอาคาร การวิเคราะห์สภาพธรรมชาติ วัฒนธรรมและความงามของบริเวณที่ตั้ง ศึกษาและขั้นตอนในการวางผังอาคาร โดยรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล วางวัตถุประสงค์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ รวมทั้งสามารถนำเอาหลักการวางผังมาประกอบการออกแบบสถาปัตยกรรม
-  อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษาในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน
-  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะการปรับปรุงรายละเอียดผลงานการออกแบบ)
 
1.1 คุณธรรม จริยธรรม และข้อกฎหมาย ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ในการกำหนดรายละเอียดของแบบก่อสร้าง โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้

มีวินัย ขยัน อดทนตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
บรรยายโดยการใช้สื่อการสอน อภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียน ให้นักศึกษาค้นคว้าและจัดทำข้อมูลรายละเอียดโครงการออกแบบวางผังโครงการ นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานกรณีตัวอย่างอาคารนอกสถานที่ ให้นักศึกษาปฏิบัติงานออกแบบ โดยนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์โครงการมาใช้ในงานออกแบบวางผังโครงการ ให้นักศึกษานำเสนอตัวอย่างผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม และประเมินผลงาน มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าและทำรายงานประกอบผลงานที่ฝึกปฏิบัติ มีการทบทวน ทดสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
พฤติกรรมการเข้าเรียน เข้าส่งงานที่ได้รับหมายตามขอบเขตที่ให้ตรงเวลา มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
ความรู้ที่ได้รับ มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย อภิปราย ฝึกปฎิบัติรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายการ การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยโครงการที่มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาตามการเรียนการสอน และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ทดสอบย่อย สอบภาคกลาง สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี ประเมินจากการนำเสนอผลงานการเขียนแบบ และการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา
ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบในขบวนการออกแบบวางผังทั้งหมดและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง มอบหมายให้นักศึกษาทำโครงการออกแบบวางผัง อภิปราย นำเสนอกรณีศึกษา วิเคราะห์กรณีศึกษา โครงการออกแบบวางผังที่ได้รับมอบหมาย
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีความข้องกับการวางผังบริเวณ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างต่อการออกแบบการวางผังบริเวณ วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงานภาคปฏิบัติออกมาเป็นรูปธรรม สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขัดแย้งได้เหมาะสม
จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ำเทคโนโลยี การนำตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ธุรกิจ หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องรายวิชา การวางผังบริเวณ การนำเสนอผลงานการออกแบบวางผัง
ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการงทำงานเป็นทีม ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง

 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์  และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรยายเนื้อหาและมอบหมายงานให้ศึกษาปฎิบัติด้วยตัวเอง มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ และทำรายงาน จากแหล่งที่มาและข้อมูลที่น่าเชื่อถือ นำเสนอรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ประเมินจากผลงานการปฎิบัติ ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 7 14 9 17 5% 5% 15% 15%
2 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอรายงาน การทำงานกลุ่มและตรวจแบบร่างผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมายในภาคปฎิบัติ วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอรายงาน การทำงานกลุ่มและตรวจแบบร่างผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมายในภาคปฎิบัติ ตลอดภาค การศึกษา 50%
3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาค การศึกษา 10%
รศ.เดชา บุญค้ำ .2539 .การวางผังบริเวณ.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.เอื้อม อนันตศาสตร์ .2539 .การออกแบบผังบริเวณ.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Brogden, Felicity. Introduction of Architecture. Chapter 6. Site Planning and Design. Callendar, Handcock John an Dc Chiara Joseph. 1995. Time-Saver Standards for Building Types. New York : Mc Grow-Hill book Company. Lynch, Kevin.1984. Site Planning, 3rd  Edition, Mass: MIT Press, Cambridge. Simonds, John Ormsbee, 1983. Landscape Architecture A Manual of Site Planning and Design, 2nd Edition, New York : Mc Graw-Hill
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อกฎหมายอาคาร และเทคโนโลยีก่อสร้าง เช่น www.asa.or.th , สมาคม
สถาปนิกสยามแห่งประเทศไทย , www.thaiengineering.com ส.ว.ท.สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยพระบรมราชูปถัมภ์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
    ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้

การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน ผลการเรียนของนักศึกษา การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้