เขียนแบบพื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร

Fundamental of Agricultural Machinery Drawing

รู้หลักการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการเขียนแบบ เข้าใจหลักการในการเขียนแบบวิศวกรรม มีทักษะในการปฏิบัติงานเขียนแบบวิศวกรรม รู้หลักการในการเขียนชิ้นส่วนและเครื่องมือ มีเจตคติที่ดีต่องานเขียนแบบวิศวกรรม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านการเขียนแบบวิศวกรรม เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาการเขียนแบบพื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร    เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ   การใช้เครื่องมือและตัวอักษรที่ใช้ในการเขียนแบบ รูปทรงเรขาคณิตประยุกต์ การเขียนแบบภาพฉาย ภาพสามมิติ การกำหนดขนาดและรายการประกอบแบบ และเทคนิคการร่างแบบ
สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง
3.1 วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้อง 736 โทร 0862020209
3.2 E-mail; prompuge2009@hotmail.com เวลา 20.00 - 22.00 น. ทุกวัน
š1มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การเขียนแบบพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้ผิดและรู้ชอบ


อภิปรายกลุ่มและฝึกปฏิบัติงานจริง โดยเน้นความถูกต้องตามหลักวิชาการและวิชาชีพ และรู้จักจรรยาบรรณในการทำงาน บรรยายพร้อมยกตัวอย่างการอ้างอิงหนังสือที่นำมาใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ตลอดจนการคัดลอกงานคนอื่น มาเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดจรรยาบรรณ


ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบพื้นฐาน โดยให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานร่วมกัน บริการสังคม กำหนดเวลา ความรับผิดชอบ การทำงานตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมในการทำงาน  บรรยายในห้องหรือปฏิบัติการเขียนแบบ โดยเน้นสอนให้นักศึกษารู้จักการเคารพสิทธิ์ของเพื่อนร่วมงาน
พฤติกรรมการเข้าเรียน

- การตรงต่อเวลา
- การมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมชั้น เช่นการให้ยืมอุปกรณ์การ เรียนขณะเรียน

ด้านจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ

-ไม่ลอกการบ้าน งานมอบหมาย หรือข้อสอบ
- งานมอบหมายจะต้องค้นคว้ามาโดยมีการอ้างอิงเอกสาร

ด้านวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม การฝึกปฏิบัติงานตามคำสั่ง ความตั้งใจใส่ในการเรียน การส่งงานตรงต่อเวลา ขณะเรียนและปฏิบัติงานใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม


ด้านการเคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่แกล้ง ใส่ร้ายเพื่อน การเคารพการตัดสินใจ ที่เป็นมติของคนส่วนใหญ่ การแต่งกายถูกต้องเพื่อเคารพต่อสถาบัน และเพื่อนร่วมห้องไม่แซงคิวหรือลำดับของเพื่อนร่วมห้อง
1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการเขียนแบบพื้นฐาน
˜2 สามารถติดตามความ ก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
˜3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1 บรรยายและฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษได้มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2 มอบหมายงานค้นคว้าเทคโนโลยีการเขียนแบบพื้นฐาน
3 ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือเขียนแบบ
1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์
2 วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน
3 สังเกตพฤติกรรมจากการปฏิบัติงาน
š1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1 การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติงานงานเขียนแบบพื้นฐาน ตามหัวข้องานในแต่ละหน่วยเรียน และการนำเสนอผลงาน
2 อภิปรายกลุ่ม
1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน
3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
˜3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
š4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
3 การนำเสนอรายงาน
1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
š2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
˜3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
1 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
˜2 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
š3 สามารถปฏิบัติงานได้โดย
1 ฝึกปฏิบัติการ
2 มอบแบบฝึกหัด
1 สังเกตจากการปฏิบัติ
2 ประเมินจากการมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BSCFM101 เขียนแบบพื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1,3.1.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 7 40%
2 2.1.2, 3.1.1 4.1.1, 4.1.3 ,5.1.3 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 50%
3 1.1.1,1.1.3, 2.1.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
จิราพงษ์ กาสิวิตาเมือง เขียนแบบวิศวกรรม กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์ Engineering Drawing
ISBN978-974-03-1863-7
ชุมพล ศฤงคารศิริการ เขียนแบบวิศวกรรม กรุงเทพฯ ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สนพ. สมาคม
นริศ ศรีเมฆ เขียนแบบวิศวกรรม กรุงเทพ ฯ สำนักพิมพ์เอมพันธ์ ISBN974-216-529-7
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ