สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

Seminar in Computer Information System

ความรู้ความเข้าใจในด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจแนวโน้มในการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบงานในองค์การต่าง ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อภิปรายและนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความก้าวหน้า และแนวโน้มในการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน กรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบงานในองค์การต่าง ๆ
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นและความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน โดยนำกรณีศึกษาของระบบองค์กรต่าง ๆ ยกตัวอย่างและแสดงให้เห็นถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม      
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาของระบบองค์กรต่าง ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดให้นักศึกษาทำงานโดยฝึกปฏิบัติในการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรต่าง ๆ อย่างมีจริยธรรม อภิปรายผลงาน 
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา การนำเสนอและอภิปราย
มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความก้าวหน้า และแนวโน้มในการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน กรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบงาน
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ กำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในการศึกษาและนำเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ นำเสนอผลการทำงานกรณีศึกษา
วิจารณญาณในการการนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความก้าวหน้า และแนวโน้มในการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน การนำเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบงาน
บรรยาย อภิปราย สรุปประเด็นปัญหาร่วมกัน กิจกรรมกลุ่ม
นำเสนอผลงานจากกรณีศึกษา และการอภิปรายในชิ้นงาน
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนในองค์กรในหน่วยงานสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนำการกระบวนการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงกับหน่วยงาน และกับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง
กำหนดให้นักศึกษาทำงานโดยฝึกปฏิบัติงานโดยมีส่วนร่วมกับบุคคลอื่น ๆ
นำเสนอผลงาน และตอบข้อซักถามของอาจารย์
สามารถวิเคราะห์ระบบงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและ ประยุกต์การนำเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการเขียนและปากเปล่า ใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม ในการประยุกต์ที่นำมาใช้งานได้อย่างถูกต้อง
กำหนดให้นักศึกษาทำงาน โดยกำหนดรูปแบบกรณีศึกษาของระบบงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ  ให้นักศึกษาสามารถเลือกระบบงานในที่มีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน นำเสนอผลงาน จัดส่งผลงาน
นำเสนอผลงานที่ทำงาน และตอบข้อซักถามของอาจารย์ ตรวจรายงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2, 1.6 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 3.1, 3.3, 3.4 4.4, 4.6 แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1, 2, 6, 7,8 การมีส่วนร่วมในการศึกษากรณีศึกษาต่าง ๆ 1-2,6-8 3-5,9-17 25% 25%
2 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 การนำเสนอด้วยวาจาจากกรณีศึกษาระบบงานในธุรกิจ 3-8 30%
3 2.1, 2.2, 2.5, 2.7 3.1, 3.4 ผลงานจากการศึกษาระบบงานในธุรกิจ 9 20%
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ผลงานการนำเสนอ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ
สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
การทวนสอบการให้คะแนน จากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4